Říjen 2009


Spor Adama s Tomášem. I

9. října 2009 v 9:40 Filosofie
Ve své polemice s ateisty jsem byl několikrát odkázán na stránky Adama Romana zabývající se vyvracením víry v Boha a obhajobou ateismu. Toto dílo obsahuje tolik věcných i formálních omylů a chyb, že by poukázáním na každou z nich vznikl spis dvakrát tak obsáhlý jako původní Romanův. Takovouto činnost jsem považoval za naprosto zbytečnou, neboť jsem měl za to, že diletantské Romanovo dílo se diskredituje dosatečně samo. Avšak ze skutečnosti, že jsem na něj stále odkazován, i z faktu, že jej místní ateisté považují za zdařilé (což nakonec opět svědčí pro moji tezi o přímé úměře nevzdělanosti a ateismu), jsem nabyl přesvědčení, že bohužel tomu tak není a že bude nejspíš třeba se alespoň částí Romanova textu zabývat. Nejvíce jsem byl odkazován na pojednání o sv. Tomáši Akvinském. To jakož i fakt, že problematika scholastické filosofie je mi blízká, takže právě zde se mi jeví Romanova nekompetence jako nejzřetelnější, mě přimělo k tomu, abych se na chvíli u tohoto textu zastavil.

Bůh a zlo

7. října 2009 v 8:43 | jjs |  Náboženství
Podle jednoho zarputilého ateisty bych se měl vypořádat s "důkazy Boží neexistence". Pokusím se zvláště pro něj zprostředkovat odpovědi (v podstatě staré několik století) na jeho "důkazy". Začneme na jeho přání argumentem z existence zla.

Formalizujme si přehledně důkaz Boží neexistence z existence zla.

1. Pokud je Bůh vševědoucí a všemohoucí a dobrý, na světě, který stvořil, nemůže existovat zlo.

2. Avšak zlo na světě existuje.

3. Tedy Bůh není vševědoucí nebo všemohoucí nebo dobrý.

4. Avšak pokud Bůh není zároveň vševědoucí a všemohoucí a dobrý, pak neexistuje.

5. Tedy Bůh neexistuje.

Bovepul 1/2009

6. října 2009 v 9:20 Zprávy
Se zpožděním vychází první číslo II. ročníku našeho časopisu. Novinkou proti minulému roku je přesun časopisu na nové stránky a snížení počtu článků ze 12 na 7.

První číslo v roce 2009 je ve znamení teoretických úvah o kráse a umění. Český novotomista Josef Pospíšil v úvodním příspěvku vymezuje pojem krása. Následující příspěvky pochází z pera šéfredaktora časopisu. Autor se v nich pokouší definovat, klasifikovat umění vůbec a stručně charakterizovat základní umělecké druhy. Nejedná se většinou o ucelené studie, ale o určité pracovní pomůcky mající sloužit k orientaci v některých podstatných otázkách týkající se umění a jednotlivých uměleckých druhů.

Na tento stručný všeobecný úvod do teoretických problémů umění naváže další číslo, které se bude zabývat liturgickou hudbou.