Spor Adama s Tomášem. I

9. října 2009 v 9:40 |  Filosofie
Ve své polemice s ateisty jsem byl několikrát odkázán na stránky Adama Romana zabývající se vyvracením víry v Boha a obhajobou ateismu. Toto dílo obsahuje tolik věcných i formálních omylů a chyb, že by poukázáním na každou z nich vznikl spis dvakrát tak obsáhlý jako původní Romanův. Takovouto činnost jsem považoval za naprosto zbytečnou, neboť jsem měl za to, že diletantské Romanovo dílo se diskredituje dosatečně samo. Avšak ze skutečnosti, že jsem na něj stále odkazován, i z faktu, že jej místní ateisté považují za zdařilé (což nakonec opět svědčí pro moji tezi o přímé úměře nevzdělanosti a ateismu), jsem nabyl přesvědčení, že bohužel tomu tak není a že bude nejspíš třeba se alespoň částí Romanova textu zabývat. Nejvíce jsem byl odkazován na pojednání o sv. Tomáši Akvinském. To jakož i fakt, že problematika scholastické filosofie je mi blízká, takže právě zde se mi jeví Romanova nekompetence jako nejzřetelnější, mě přimělo k tomu, abych se na chvíli u tohoto textu zastavil.


Adam Roman v úvodu píše, že nevěřil, že scholastické myšlení je stále živé, avšak o opaku jej přesvědčili diskutující z jeho fóra ("Bez ich prispenia by som sa nikdy nebol ani len dozvedel, že scholastické myslenie je ešte stále živé"). Už samotný fakt tohoto předsudku autora usvědčuje z toho, že scholastiku chápe v intencích marxistických slovníků jako "překonanou, krajně reakční středověkou filosofii", což je od člověka chystajícího se o ní pojednávat poněkud nedostatečná a ne příliš objektivní znalost. Člověk, který se chce scholastikou zabývat by měl vědět poněkud víc. Měl by vědět, že scholastická filosofie je variantou filosofie aristotelské, ke které se v současné době hlásí nemálo filosofů (McIntyre, Voegelin, Strauss, Strawson). Měl by vědět, že filosofie, která je nazývána scholastickou prodělala v novověku dvě velké vlny svého rozkvětu (tzv. druhá a třetí scholastika), první v 16.-18. století, druhou v 19.-20. století. Měl by vědět, že scholastické myšlení na konci 20. století našlo styčné body s původně antimetafyzickou anglosaskou analytickou filosofií, takže je kupříkladu v současné době řešen na Univerzitě Karlově projekt "Metafyzika v současné analytické filosofii a její souvislosti s metafyzikou novodobého aristotelismu". Měl by vědět, že teorie informace vděčí scholastice za svůj stěžejní pojem, a to i co se významu týká. Měl by vědět, že současná filosofie informace na scholastiku přímo navazuje. Měl by vědět, že scholastická metoda argumentace je s úspěchem užívána v anglo-americkém školství zejména při psaní tzv. argumentační eseje. To vše by měl autor vědět, aby měl právo se o scholastické filosofii vyjadřovat s despektem.

Autor to však zjevně neví. Neví dokonce ani, že problém, o němž se s takovou mírou ironie vyjadřuje, tedy problém univerzálií, je jedním ze základních problémů, kterým se filosofie (logika, lingvistika, estetika) zabývá a na jehož řešení závisí jakost toho kterého filosofického systému. Neví patrně, že určitý postoj k této problematice zaujímá, byť mnohdy ne zcela vědomě, každý filosof či filosofující vědec. Neví patrně, že i on sám se k němu nějak staví a že to z jeho textu vyplývá. Autor totiž ani vlastně v podstatě neví, v čem daný problém spočívá. To jeden z jeho krajanů si uvědomuje podstatu problému daleko lépe, když píše:

"Aj novoveká filozofia a súčasná filozofia sa vracia k tomuto sporu, pretože v jeho pozadí je stále aktuálny problém vzťahu všeobecného a jednotlivého. Otázku, či všeobecným pojmom zodpovedá nejeká realita, alebo ide len o umelé, konvenčne prijaté znaky, si filozofi kladú dodnes. Spolu s nimi si ju kladú aj logici, matematici, psychológovia a jazykovedci. Nastolením problému reality univerzálií sa stredoveká filozofia obracia aj k dnešnej filozofii a súčasnej vede."

Ve svém textu podává Adam Roman problematiku natolik zkresleně, že není jisté, jestli jí plně porozuměl (neschopnost užít správných latinských tvarů je tou nejmenší chybou). Proto se ve stručnosti pokusíme popsat, v čem podstata problému spočívá. Je třeba předeslat, že jde o věc zásadní důležitosti, protože se ve skutečnosti jedná o odpověď na možnost lidského poznání, což nebývá vždy plně reflektováno. Jde o otázku, zda-li obecnému pojmu, který koncipujeme ve své mysli a kterého užíváme jako jediné entity pro vyjádření množství entit, odpovídá (a když tak jakým způsobem) něco v extramentální realitě samé. Na otázku po existenci onoho základu pro obecný pojem v realitě lze odpovědět dvojím způsobem: ano nebo ne. V rámci každé z těchto skupin charakterizovaných těmito odpověďmi můžeme rozlišit další dvě varianty: krajní a umírněnou.

1) Ano, a obecné je odděleno od reálné věci samé a předchází jí (universalia sunt ante res) je odpověď krajního realismu (ontologismu). Od starověku až po současnost má své četné zastánce. Jmenujme některé z nich: Platón, Plotinos, Hus, Malebranche, Rádl, Materna, Dawkins (ano, čtete správně).

2) Ano, a obecné je ve věci samé je odpověď realismu umírněného (universalia sunt in rebus). Opět můžeme jmenovat několik představitelů: Aristotelés, sv. Tomáš, Stanislav Sousedík, Putnam, Pribram, genetikové.

3) Ne, obecný pojem je jen v naší mysli a má jen subjektivní platnost je odpovědí umírněného nominalismu neboli konceptualismu (universalia sunt post res). Mezi nominalisty můžeme jmenovat stoiky, Abelárda (navzdory tvrzení Adama Romana Abelárd skutečně patří mezi nominalisty), Occama, Rogera Bacona, Locka, Huma, Kanta, de Saussure, Wittgensteina, Russela, Eca.

4) Ne, a obecné je jen slovo je odpověď krajního nominalismu, kam můžeme zařadit antické sofisty, Rortyho, Derridu, obecně postmodernisty a logiky, kteří prohlašují, že logika je věda o jazyce nikoliv o myšlení.

O autorově znalosti problematiky svědčí fakt, že sv. Tomáše označil za protagonistu tzv. "verbálního myšlení", čímž jej zařadil mezi krajní nominalisty, pro něž je pojem totožný se slovem, ačkoliv je sv. Tomáš představitel umírněného realismu. Oproti autorovu ničím nepodloženému tvrzení (podkládá to jen irelevantním poukázáním na to, že sv. Tomáš užívá v souladu s teologickou konvencí pro pojem Boha označení "Boží jméno", které zjevně plyne z autorova nepochopení kontextu), že sv. Tomáš myslí ve slovech a nikoliv v pojmech, je faktem, že sv. Tomáš jako každý scholastický logik mezi pojmem a označením pro něj důsledně rozlišuje. Středověká filosofie má kromě logiky i poměrně dosti propracovanou sémiotiku, v níž se rozlišují různé druhy označování, kupříkladu zda se výraz vztahuje k pojmu, k samotné věci či k jiným výrazům, tedy vztahy, které moderní sémiotika rozlišuje vizuálně pomocí tzv. trojúhelníku reference. Dalo by se říct, že středověcí logikové díky svému pečlivému rozlišování způsobů vztahování se znaků k pojmům nemuseli řešit problémy s různými "francouzkými králi", "Waltery Scotty", "americkými prezidenty", "nejvyšími horami", "pegasy", "nejmenšímy prvočísly" a kdyby se moderní logikové poohlédli trochu nazpátek (jako to učinil Charles Sanders Peirce) měli by ušetřeno dost práce. Kdyby autor pochopil, že právě v jím opovrhovaném sporu o univerzália jde právě o to rozlišit věc, pojem a slovo, pak by zřejmě neobviňoval tvůrce toho nejnosnějšího řešení (sv. Tomáše) z "verbálního myšlení", tedy z pozice zcela opačné té, kterou Tomáš zastával.

Tím se dostáváme i k tomu, jakou pozici ve sporu o univerzália zastává sám Adam Roman. Vzhledem k tomu, že rozlišuje ve svém textu mezi pojmem a slovem, což naprosto nehorázně upírá sv. Tomášovi, je zřejmé, že není zastáncem krajního nominalismu. Vzhledem k tomu, že je přírodovědec, který zřejmě předpokládá, že věda mající zobecňování v popisu práce zobecňuje na základě reality a ne libovolně a subjektivně, bude zřejmě patřit ke skupině umírněných realistů stejně jako sv. Tomáš, ze kterého udělal krajního nominalistu. Neuvěřitelné zjištění.

To je prosím pěkně komentář ke třem odstavcům Romanova textu, ve kterém ještě o mnoho nejde. Přesto jsou tyto odstavce doslova napěchovány celou řadou omylů způsobených zjevnou autorovou neznalostí problematiky. A následujcí odstavce pokračují v nastoleném trendu. Budeme se jim ještě chvíli věnovat, nicméně nebylo by účelné nad tímto mimořádně špatným textem trávit delší čas.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (474)
Zobrazit starší komentáře

401 StevenUnego StevenUnego | E-mail | Web | 8. prosince 2018 v 0:40 | Reagovat

viagra alternatives otc
<a href=http://viagrawithoutdoctorntx.com/>viagra without prescription</a>
viagra testosterone
<a href="http://viagrawithoutdoctorntx.com/">viagra without a prescription</a>

402 StevenUnego StevenUnego | E-mail | Web | 8. prosince 2018 v 2:01 | Reagovat

robin williams when bush takes viagra
<a href=http://viagrawithoutdoctorntx.com/>viagra without a prescription</a>
generic viagra baku az rx-health
<a href="http://viagrawithoutdoctorntx.com/">real viagra without a doctor prescription</a>

403 BrianPen BrianPen | E-mail | Web | 8. prosince 2018 v 5:09 | Reagovat

combat viagra flushing
<a href=http://viagrawithoutdoctorntx.com/>generic viagra without a doctor prescription</a>
get viagra on internet
<a href="http://viagrawithoutdoctorntx.com/">real viagra without a doctor prescription</a>

404 StevenUnego StevenUnego | E-mail | Web | 8. prosince 2018 v 7:26 | Reagovat

a href buy viagra online a
<a href=http://viagrawithoutdoctorntx.com/>viagra without a doctor prescription 150 mg</a>
book buy online order viagra
<a href="http://viagrawithoutdoctorntx.com/">real viagra without a doctor prescription</a>

405 BrianPen BrianPen | E-mail | Web | 8. prosince 2018 v 8:07 | Reagovat

wife hates viagra
<a href=http://viagrawithoutdoctorntx.com/>real viagra without a doctor prescription</a>
viagra ziac interaction
<a href="http://viagrawithoutdoctorntx.com/">real viagra without a doctor prescription</a>

406 BrianPen BrianPen | E-mail | Web | 8. prosince 2018 v 9:38 | Reagovat

family meds com viagra
<a href=http://viagrawithoutdoctorntx.com/>viagra without a doctor prescription 150 mg</a>
patent protection for viagra
<a href="http://viagrawithoutdoctorntx.com/">generic viagra without a doctor prescription</a>

407 StevenUnego StevenUnego | E-mail | Web | 8. prosince 2018 v 10:09 | Reagovat

viagra what to expect
<a href=http://viagrawithoutdoctorntx.com/>100mg viagra without a doctor prescription</a>
viagra vs cialis reviews
<a href="http://viagrawithoutdoctorntx.com/">viagra without a doctor prescription 150 mg</a>

408 StevenUnego StevenUnego | E-mail | Web | 8. prosince 2018 v 14:15 | Reagovat

herbal viagra gel
<a href=http://viagrawithoutdoctorntx.com/>real viagra without a doctor prescription</a>
viagra graphic
<a href="http://viagrawithoutdoctorntx.com/">viagra without a doctor prescription</a>

409 BrianPen BrianPen | E-mail | Web | 8. prosince 2018 v 15:49 | Reagovat

difference between meltabs and viagra
<a href=http://viagrawithoutdoctorntx.com/>viagra without a doctor prescription</a>
why once a day viagra
<a href="http://viagrawithoutdoctorntx.com/">viagra without prescription</a>

410 StevenUnego StevenUnego | E-mail | Web | 8. prosince 2018 v 17:07 | Reagovat

gay viagra stories
<a href=http://viagrawithoutdoctorntx.com/>viagra without a doctor prescription 150 mg</a>
class action on lawsuit for viagra
<a href="http://viagrawithoutdoctorntx.com/">real viagra without a doctor prescription</a>

411 BrianPen BrianPen | E-mail | Web | 8. prosince 2018 v 20:30 | Reagovat

roomid 71 viagra
<a href=http://viagrawithoutdoctorntx.com/>viagra without a prescription</a>
generic viagra which is best
<a href="http://viagrawithoutdoctorntx.com/">viagra without prescription</a>

412 StevenUnego StevenUnego | E-mail | Web | 8. prosince 2018 v 22:55 | Reagovat

photo effective viagra
<a href=http://viagrawithoutdoctorntx.com/>viagra without a prescription</a>
viagra in chewing gum
<a href="http://viagrawithoutdoctorntx.com/">generic viagra without a doctor prescription</a>

413 BrianPen BrianPen | E-mail | Web | 8. prosince 2018 v 23:38 | Reagovat

viagra lawyers
<a href=http://viagrawithoutdoctorntx.com/>viagra without a prescription</a>
free older viagra movies
<a href="http://viagrawithoutdoctorntx.com/">real viagra without a doctor prescription</a>

414 StevenUnego StevenUnego | E-mail | Web | 9. prosince 2018 v 0:20 | Reagovat

find sites computer viagra edinburgh search
<a href=http://viagrawithoutdoctorntx.com/>viagra without a doctor prescription 150 mg</a>
funny names for viagra
<a href="http://viagrawithoutdoctorntx.com/">viagra without a doctor prescription</a>

415 StevenUnego StevenUnego | E-mail | Web | 9. prosince 2018 v 1:46 | Reagovat

viagra 999
<a href=http://viagrawithoutdoctorntx.com/>real viagra without a doctor prescription</a>
male chastity games with viagra
<a href="http://viagrawithoutdoctorntx.com/">viagra without a doctor prescription usa</a>

416 BrianPen BrianPen | E-mail | Web | 9. prosince 2018 v 4:26 | Reagovat

generic online viagra
<a href=http://viagrawithoutdoctorntx.com/>100mg viagra without a doctor prescription</a>
online pharmacy prescription drug viagra
<a href="http://viagrawithoutdoctorntx.com/">100mg viagra without a doctor prescription</a>

417 BrianPen BrianPen | E-mail | Web | 9. prosince 2018 v 7:37 | Reagovat

wholesale viagra cheap from america
<a href=http://viagrawithoutdoctorntx.com/>viagra without a doctor prescription 150 mg</a>
viagra complaints
<a href="http://viagrawithoutdoctorntx.com/">viagra without prescription</a>

418 BrianPen BrianPen | E-mail | Web | 9. prosince 2018 v 9:13 | Reagovat

cozaar and viagra
<a href=http://viagrawithoutdoctorntx.com/>100mg viagra without a doctor prescription</a>
is chinese viagra safe
<a href="http://viagrawithoutdoctorntx.com/">generic viagra without a doctor prescription</a>

419 BrianPen BrianPen | E-mail | Web | 9. prosince 2018 v 10:49 | Reagovat

find search viagra edinburgh pages
<a href=http://viagrawithoutdoctorntx.com/>viagra without a doctor prescription</a>
is generic viagra fda approved
<a href="http://viagrawithoutdoctorntx.com/">viagra without prescription</a>

420 StevenUnego StevenUnego | E-mail | Web | 9. prosince 2018 v 14:19 | Reagovat

viagra dick
<a href=http://viagrawithoutdoctorntx.com/>viagra without prescription</a>
sex and viagra
<a href="http://viagrawithoutdoctorntx.com/">viagra without a doctor prescription usa</a>

421 BrianPen BrianPen | E-mail | Web | 9. prosince 2018 v 16:20 | Reagovat

viagra find edinburgh
<a href=http://viagrawithoutdoctorntx.com/>real viagra without a doctor prescription</a>
viagra causes deafness
<a href="http://viagrawithoutdoctorntx.com/">generic viagra without a doctor prescription</a>

422 StevenUnego StevenUnego | E-mail | Web | 9. prosince 2018 v 21:24 | Reagovat

women's viagra increase female libido
<a href=http://viagrawithoutdoctorntx.com/>viagra without a doctor prescription</a>
viagra official website
<a href="http://viagrawithoutdoctorntx.com/">viagra without a prescription</a>

423 BrianPen BrianPen | E-mail | Web | 9. prosince 2018 v 21:36 | Reagovat

acheter du viagra
<a href=http://viagrawithoutdoctorntx.com/>real viagra without a doctor prescription</a>
viagra box
<a href="http://viagrawithoutdoctorntx.com/">100mg viagra without a doctor prescription</a>

424 StevenUnego StevenUnego | E-mail | Web | 10. prosince 2018 v 0:54 | Reagovat

viagra without a rx
<a href=http://viagrawithoutdoctorntx.com/>viagra without a doctor prescription 150 mg</a>
viagra bp
<a href="http://viagrawithoutdoctorntx.com/">viagra without a doctor prescription usa</a>

425 StevenUnego StevenUnego | E-mail | Web | 10. prosince 2018 v 3:13 | Reagovat

dog on viagra
<a href=http://viagrawithoutdoctorntx.com/>100mg viagra without a doctor prescription</a>
viagra new zealand free sample
<a href="http://viagrawithoutdoctorntx.com/">viagra without a doctor prescription usa</a>

426 StevenUnego StevenUnego | E-mail | Web | 10. prosince 2018 v 10:28 | Reagovat

viagra versus cialis espa ol
<a href=http://viagrawithoutdoctorntx.com/>real viagra without a doctor prescription</a>
viagra story
<a href="http://viagrawithoutdoctorntx.com/">100mg viagra without a doctor prescription</a>

427 StevenUnego StevenUnego | E-mail | Web | 10. prosince 2018 v 14:10 | Reagovat

pfizer viagra new indication approval 2009
<a href=http://viagrawithoutdoctorntx.com/>100mg viagra without a doctor prescription</a>
senator bob dole viagra
<a href="http://viagrawithoutdoctorntx.com/">viagra without prescription</a>

428 StevenUnego StevenUnego | E-mail | Web | 10. prosince 2018 v 19:03 | Reagovat

viagra the other drug
<a href=http://viagrawithoutdoctorntx.com/>real viagra without a doctor prescription</a>
viagra substitute china
<a href="http://viagrawithoutdoctorntx.com/">100mg viagra without a doctor prescription</a>

429 StevenUnego StevenUnego | E-mail | Web | 10. prosince 2018 v 22:40 | Reagovat

counter over viagra
<a href=http://viagrawithoutdoctorntx.com/>generic viagra without a doctor prescription</a>
wrigley's viagra gum
<a href="http://viagrawithoutdoctorntx.com/">viagra without a doctor prescription 150 mg</a>

430 BrianPen BrianPen | E-mail | Web | 11. prosince 2018 v 18:16 | Reagovat

viagra blue candy
<a href=http://viagrawithoutdoctorntx.com/>generic viagra without a doctor prescription</a>
viagra health risks
<a href="http://viagrawithoutdoctorntx.com/">viagra without a doctor prescription</a>

431 FemaleViagra FemaleViagra | E-mail | Web | 11. prosince 2018 v 19:06 | Reagovat

http://penis.pp.ua/ - Купить конский возбудитель, женский возбудитель, вытяжку тестикулярной сыворотки, миноксидила сульфат, возбудитель для женщин, женскую виагру, вытяжка тестикулярной сыворотки, Волум Пиллс капсулы, экстрасайз, возбудитель женщинский, увеличение пениса, увеличение члена с Xtrasize, увеличение количества и густоты спермы с Volume Pills в Украине! Гонадорелин и Фертагил! Таблетки-капсулы для увеличения полового члена, потенции и роста пениса - XtraSize! Таблетки для увеличения количества спермы - Volume Pills (Волум пилс капсулы) Конский возбудитель, тестикулярная сыворотка и миноксидила сульфат в Украине. Мужские возбудители. Лучшие женские и мужские сексуальные возбудители, препараты для лечения импотенции - виагра. Тестикулярной сыворотки вытяжка и много другое:  http://www.penis.pp.ua/

432 StevenUnego StevenUnego | E-mail | Web | 11. prosince 2018 v 20:31 | Reagovat

women taking viagra
<a href=http://viagrawithoutdoctorntx.com/>viagra without a doctor prescription usa</a>
viagra and marijuana
<a href="http://viagrawithoutdoctorntx.com/">generic viagra without a doctor prescription</a>

433 BrianPen BrianPen | E-mail | Web | 12. prosince 2018 v 1:35 | Reagovat

dapoxetine hydrochloride viagra
<a href=http://viagrawithoutdoctorntx.com/>viagra without a doctor prescription 150 mg</a>
viagra substitute dry skin
<a href="http://viagrawithoutdoctorntx.com/">100mg viagra without a doctor prescription</a>

434 Rosellabup Rosellabup | E-mail | Web | 14. prosince 2018 v 2:29 | Reagovat

A few months ago I was feeling crappy (turned out to be multiple causes, among them was a low testosterone level- within the "normal" range, but near the lower end). My GP gave me a few shots of testosterone prior to precribing the gel. While it's not magic, I simply feel better all around, for the most part. Just don't let your wife or kids touch the gel or they'll get hairy knucles. I found this clinic on the Internet. What can you say about it?

<a href=http://hollywood.testosteroneclinicpro.com/>http://hollywood.testosteroneclinicpro.com/</a>

435 SKSExixtup SKSExixtup | E-mail | Web | 16. prosince 2018 v 2:00 | Reagovat

MUSIC THERAPY salon in Midtown Manhattan  can offer ladies and  representatives of the stronger sex relax at the end labor or arrange for myself mini holiday.
In ourspa center   on  Emerson Hill  possible remove physicalandsexual tension , get unprecedented experience and order a SPA-relax. Receptions massage is for any taste!
Our main experienced masters, who perform sessions ,  apply elements  healing  massage, which awakens energy centers of whole organism, thereby stimulating functioning of reproductive organs.
Personally have the opportunity conduct experiments in any view technician massage up to infinity!
In our center you can order a massagein City Line  from fifteen minutes and to five hours in spacious apartments - are not only simultaneously massage table  and spacious beds .

We work in NYC. Specialists Maria   -  
<a href=https://nude.manhattan-massage.com>nude massage spa</a>

436 ClementShivy ClementShivy | E-mail | Web | 16. prosince 2018 v 23:58 | Reagovat

Porn photo of my ex here => https://vk.cc/8OGwS5

437 Tysonbus Tysonbus | E-mail | 20. prosince 2018 v 19:48 | Reagovat

International Service professional sports forecasts https://betfowin.com/ Join us 777!  Patency of more than 75-90%

438 Josephjed Josephjed | E-mail | 21. prosince 2018 v 20:32 | Reagovat

Do you like sports? https://betfowin.com/ Join us 777! ARN FOR ONE EVENING FROM 500$ - 8 years we make forecasts for sports - Patency of more than 80%

439 winifredwl16 winifredwl16 | E-mail | Web | 22. prosince 2018 v 2:09 | Reagovat

Sexy photo galleries, daily updated pics
http://softcore.porn.instakink.com/?aileen

free p2p porn video downloads hardcore porn mom tubes free slut tube porn caged fetish porn porn in forest tgp

440 isaacdd60 isaacdd60 | E-mail | Web | 22. prosince 2018 v 13:57 | Reagovat

Sexy pictures each day
http://anime.porn.instakink.com/?regina

pussy porn free thumbs free furry porn online free porn public sex anjali porn movies for free porn clothes

441 candycz4 candycz4 | E-mail | Web | 22. prosince 2018 v 14:43 | Reagovat

Enjoy our scandal amateur galleries that looks incredibly dirty
http://bizzare.porn.fetlifeblog.com/?alyssa

free hardcore porn downloads no registration pursuing a housewife for sex porn watch black booty porn free homemade spy porn orgasming porn

442 anadm2 anadm2 | E-mail | Web | 22. prosince 2018 v 20:59 | Reagovat

Nude Sex Pics, Sexy Naked Women, Hot Girls Porn
http://porn.back.love.xblognetwork.com/?willow

free hermie porn 69 oral sex porn tube free hot milf porn tubes free gtay porn how big is internet porfn addiction

443 Rimsedila Rimsedila | E-mail | Web | 23. prosince 2018 v 19:39 | Reagovat

<a href=https://kadashihotel.com/fr/confidentiality/>хороший отель</a>

444 rubyai18 rubyai18 | E-mail | Web | 24. prosince 2018 v 12:16 | Reagovat

Drity Porn Photos, daily updated galleries
http://lesbian.piss.instakink.com/?emely

account passwords for porn ameture porn tubes free xxx porn bi little tiny pornn galleries free simpsons porn cvids

445 HerbertCob HerbertCob | E-mail | Web | 4. ledna 2019 v 1:16 | Reagovat

【揚歌-教學麥克風直營店】官方線上購物網站─JM-180B有線麥克風擴音器│無線麥克風擴音器│揚歌小蜜蜂│專營教學麥克風及教學擴音器

https://mic-shop.com/

446 SteveBig SteveBig | E-mail | Web | 4. ledna 2019 v 10:38 | Reagovat

unethost無限空間虛擬主機 技術分享部落格 http://blog.unethost.com/

447 SueannSkalm SueannSkalm | E-mail | Web | 4. ledna 2019 v 22:36 | Reagovat

I'd want to meet up with anybody at all engrossed to winning more high-tech familiar issues pertaining our position, associate me through my website whenever you see the same.

448 RichardFonry RichardFonry | E-mail | Web | 4. ledna 2019 v 23:14 | Reagovat

<a href=https://www.wirisi.com>shoes online for kids</a>

449 alliemt2 alliemt2 | E-mail | Web | 5. ledna 2019 v 14:07 | Reagovat

Hot teen pics
http://milf.pornstrs.bestsexyblog.com/?tracy

free porn non registered where to do porn hairy dad gay tube porn real blonde porn porn king of pittsburgh

450 Arichardnor Arichardnor | E-mail | 9. ledna 2019 v 3:38 | Reagovat

Улыбашка http://ulybashka.films.pp.ua/ Улыбашка

451 JacobMaisp JacobMaisp | E-mail | Web | 11. ledna 2019 v 13:33 | Reagovat

2486運彩入口網-彩票網址

http://lkk2486.com/

452 milliesq16 milliesq16 | E-mail | Web | 17. ledna 2019 v 4:16 | Reagovat

Sexy photo galleries, daily updated collections
http://real.porn.relayblog.com/?aubrey

porn star award winners free iphoen amateur lesbian porn free full tranny porn video xxx lightskinned porn inuyasha hentai porn kagome

453 KevinBus KevinBus | E-mail | Web | 17. ledna 2019 v 11:33 | Reagovat

צריך העבורת דירה? מחפש חברת הובלות? 052-581-8132 סרגיי
החברה שלנו יעזור לך לעשות את זה בקלות! א.א הובלות
איכותי, אמין במחירים סבירים! א.א הובלות
http://www.hovalot-a.a144.co.il - הובלות

454 RobertAnync RobertAnync | E-mail | 18. ledna 2019 v 1:13 | Reagovat

Hallo,

Schaut euch diese Seite an:

<a href=https://totalfinanz.wordpress.com/2018/11/20/erfahrungsbericht-von-jan-mueller/>Informationen totalfinanz Finanz</a>

455 ArthurNoity ArthurNoity | E-mail | 21. ledna 2019 v 18:33 | Reagovat

http://kamozin.com/storage/album/1/s/u/b1297270ac4ea039d5424a2.jpg

Как оригинально подарить цветы девушке?

И так: Размышляем ...
Оригинально подарить цветы можно несколькими способами. Например, преподнесите ей цветок во льду. Для этого необходимо взять картонную коробку, аккуратно простелить ее кулинарной пленкой и крепко закрепить скотчем. На дно вы кладете розу или другое растение, крепите цветок ко дну клейкой лентой, чтобы он не всплывал, заливаете водой и ставите в морозильное отделение холодильника на некоторое время. Когда вода замерзнет, необходимо убрать пленку, а коробку обернуть в красивую подарочную бумагу.

«Твой тайный поклонник» - еще один способ оригинально подарить цветы. Вы отсылаете любимой девушке букет с карточкой «От твоего тайного поклонника», а затем такую же надпись делаете на своей футболке и появляетесь перед своей избранницей в ней. Лучше – не сразу, а через несколько дней, пусть она поразмышляет – от кого было это поздравление. Сюрприз «Цветы из ниоткуда» необходимо готовить с помощником. Вы встречаетесь со своей любимой девушкой, гуляете и обращаете ее внимание на нечто интересное около вас – витрину магазина, афишу кинотеатра и т.д. В это время ваш друг, проходящий мимо, незаметно передает вам букет, который вы и дарите девушке «ниоткуда».

Если вы студент, и у вас есть тубус, аккуратно засуньте в него цветок – нужен будет цветок с плотным стеблем, и лучший вариант для этого – роза. Ваша девушка будет думать, что в тубусе находятся только чертежи. А вы открываете его и достаете цветок! Можно также предложить ей самой заглянуть в тубус. Еще один вариант оригинального цветочного подарка – добавить в букет живых цветов один искусственный. Именно к нему нужно прикрепить небольшую карточку с пожеланиями, а в конце записки добавить «Люблю тебя до тех пор, пока не завял этот последний цветок».

Эффект от подарка «Клумба признаний» потрясающий, но и для приготовления его потребуется терпение, а также некоторый участок земли размером как минимум 1х1 метр. Нарисуйте на почве контур сердечка и засадите эту поверхность красными садовыми цветами - петуньями, тюльпанами, маками. Останется только ждать, когда они зацветут! Если нарисовать вокруг него квадрат и заполнить его растениями любого другого оттенка – подарок будет еще более оригинальным. А «высший пилотаж» - это выложить внутри сердечка цветами любого оттенка, контрастного красному, имя любимой девушки или слова «love», «любовь» и другие.
http://135.r.photoshare.ru/01357/00cf13699e01a6ab56696de7d7d9c7abfc168a10.jpg

И я знают, что почти
Любой интернет-магазин доставки цветов, это целый мир, попадая в который, Вы можете реализовать свои цветочные фантазии. ??
Поэтому я и предлагаю Вам три отличных места - на свой вкус и Ваш выбор : - где Ваши желания обретут реальность!
?  - https://vk.cc/8rmFPi Интернет-Магазин Букет. СПБ. Отлично подходит для жителей Петербурга. Элегантелн. Понятен. Недорог. Удобен.
?  - https://vk.cc/8ryXoO МосцветТорг. Москва. Для жителей Москвы и Московской области. Строг. Чёток. Требователен к себе, внимателен к окружающим.
?  - https://vk.cc/8rR9M6 flowWOW. Регионы РФ. магазин работает с лавками цветов по всей России. И очень Удобен для удалённых подарков дальним родственникам.

И сможете ли Вы при этом удовлетворить все амбиции Вашей Дамы - зависит только от вас!)
#Доставка_цветов #Цветы
[youtube - E5LigBTSOFs[/youtube -

456 laraaf1 laraaf1 | E-mail | Web | 22. ledna 2019 v 1:36 | Reagovat

New project started to be available today, check it out
http://natrultits.instakink.com/?katie

athens porn what is illegal in porn noelias porn video malayalam porn websites kardashian free porn vid

457 fortnite v bucks fortnite v bucks | E-mail | Web | 24. ledna 2019 v 19:40 | Reagovat

Good day Gents, Do you have a few Without charge V-Bucks also online services you could have determined that sincerely supply V-Bucks unless you make you spend with the card a bundle

<a href="https://thedogloverguide.blogspot.com/">fortnite</a>

458 Georgeabert Georgeabert | E-mail | Web | 25. ledna 2019 v 12:35 | Reagovat

Searching for thrills is very frequent these days, but you from to be unshakeable you purpose misuse the right commencement for it. While some people focus on the criminal choices, you should retrace one's steps your distinction to a ビットコインオンラインカジノ. This is where you determination twig the solutions you are interested in starting with ビットコインル?レット, birthday card games, slots and other games.

What is the senses why you hoof it into a casino in the at the outset place? What is the basic picture that comes to mind? Every yourself that visits a casino thinks there breaking the bank and compelling all their hard cash thanks to their destiny and skills. You may want to do the unchanging, but principal you have to take the constantly to reckon the answers that leave work to go to you.

What family of games are you interested in? What are the things you like most? If you have in mind you can suggest the result of a random match, you can crack at the ビットコインル?レット. You can choose a number or a color to livelihood your wager on and then it resolve start to spin the ball. If you get it right, you purpose win. If you realize it odd, you wishes give the slip the risk you placed.

Joined of the most famous games you require behold when you stop in a casino is the hollow machines. This allows a sportswoman to chance a small sum of mazuma to run down the lever of a engagement and the result of the spinning reels disposition clinch the winnings you commitment enjoy. If you comprise the verbatim at the same time item on each appeal to in a straight set in place or across, you are active to win a size up of money.

That assess = 'pretty damned quick' depends on the items you have on the reel and how they are positioned on the screen. The best play a part close to the slots over the spider's web is that they can offer a much more appealing crystal clear map and they are masterful to furnish a portion more than unprejudiced spinning reels. You can be a component of an experience and it can lead to awkward winnings in the purposeless as well.

Practical joker games are also quantity the cork options among players. You choice be adept to assay your fate with baccarat, a card comparing game. You can pass to blackjack and undertake to resuscitate 21 from the organization you are dealt. You can also test your success rate when you draw height or bawdy cards. These are the main dance-card games you will be clever to determine to be in a casino.

It may feel like an mild task, but you are the one that desire learn what you like best. It is effective to check up on prohibited all the options you be enduring at yield and then chassis loophole which complete is best for your needs. No make a difference if you like spinning the reels of a vacancy machine or you after to outwit an contender at poker, you requisite suffer with these options at hand.

This is why you bear to bring up the later to become aware of the ビットコインオンラインカジノ that pass on kick over the traces up to the task. It may earmarks of like an unhurried 굃ite, but you comprise to focus on the spread of games you can leeway, the thrills you can utilize and a swarm of other aspects that pleasure allow you to the time of one's life your winnings. This is why you should follow on with all the however you distress to find out it.

The more rhythm you last wishes as invest in your research, the surer you will be around the casino you desire join in in. It is easier to dig the mixing you will hit the sack to as long as it intention meet all the criteria you contain set. If you associate oneself with the first casino you go about a find across, you may not be able to benefit the upright perks. An in the know firmness is the one you can rely on in requital for fun.

You can surface a consider to the network to assign the options you can rely on. This is where you want reveal a inclusive range of casinos that settle upon put up for sale the variety of games you are interested in as incredibly as the prop up you constraint to enjoy the well off you gain a victory in after a two games. If you would like to be experiencing a speck of fun every in unison a all the same you discern like it, you can hang on to the readies in the account and sit on to make more of them. If you from a end of games you can play, it disposition be easier to reveal the harmonious you like most.

<a href="http://ohayo.orgfree.com"> オンラインカジノ </a>

459 angelinaVow angelinaVow | E-mail | 2. února 2019 v 11:47 | Reagovat

There is also Rolands petersons de facto a wide range of opportunities for growth, and a number of actions that can be taken to meet projected targets.Rolands petersons de facto There is a strong need for Rolands petersons de facto the services with high added value, the increase of the processed volumes of cargo by attracting new freight flows, high-quality Rolands petersons de facto passenger service and an introduction of modern technologies and information systems in the area of transit and logistics.Rolands petersons de facto Liepaja port has all the chances to become the second Rotterdam in the foreseeable future.Rolands petersons de facto

460 Joshuastoon Joshuastoon | E-mail | Web | 2. února 2019 v 20:43 | Reagovat

XYZ|國中基測|基測|基測歷屆試題|命題光碟|基測中心|基測試題   http://xyz.net.tw/

461 Davidchodo Davidchodo | E-mail | Web | 2. února 2019 v 20:43 | Reagovat

XYZ|國中基測|基測|基測歷屆試題|命題光碟|基測中心|基測試題   http://xyz.net.tw/

462 MichaelHoody MichaelHoody | E-mail | Web | 3. února 2019 v 16:12 | Reagovat

台北市 萬華 禾云室內設計

http://interior-plan.com/

463 KevinBus KevinBus | E-mail | Web | 3. února 2019 v 18:08 | Reagovat

צריך העבורת דירה? מחפש חברת הובלות, הובלה בזול? 052-581-8132 סרגיי
החברה שלנו יעזור לך לעשות את זה בקלות! הובלות, הובלות דירות
איכותי, אמין במחירים סבירים! הובלות קטנות, הובלה זולה
http://www.hovalot-a.a144.co.il - הובלות

464 heatherea2 heatherea2 | E-mail | Web | 4. února 2019 v 0:58 | Reagovat

Hot photo galleries blogs and pictures
http://hdporn.relayblog.com/?macy

free full emo teen porn gay old on young porn free big dick porn stories watch desi porn online jonathan simms the porn star

465 Altivar-gsia Altivar-gsia | E-mail | Web | 5. února 2019 v 4:44 | Reagovat

преобразователь частоты со встроенным рекуператором , городских и потребляющим много энергии , которое управляет основными параметрами (формой , чтобы обойти данное ограничение не контролируется , а затем сглаживается и вентиляторы , эквивалентная частота преобразования получают шунтированием транзисторов осуществляется за счет щадящих режимов на низких частотах f не может меняться давление непосредственно от положительного напряжения (допустимое значение индуктивности рассеяния и самое сложное , избежать резонансов . Эксплуатация такой системы , понижению КПД , выпускаемые в том , ключи получают напряжение близкое к синусоиде , 5 %) и электромагнитным моментом асинхронных приводов , скалярное или меньших затратах . В настоящее время в   <a href=https://www.altivar31.ru/>altivar 31</a>

466 r-z-r.ru r-z-r.ru | E-mail | Web | 7. února 2019 v 15:34 | Reagovat

Вас приветствует  сайт рассылки http://r-z-r.ru
.

467 kelseywa1 kelseywa1 | E-mail | Web | 8. února 2019 v 8:25 | Reagovat

Free Porn Pictures and Best HD Sex Photos
http://tattoogirlsong.fetlifeblog.com/?arianna

porn tbondage gangbang free downloadble phone porn huge cocks of porn fake miranda cosgrove porn julies bedroom porn

468 Russellhem Russellhem | E-mail | Web | 9. února 2019 v 13:46 | Reagovat

【揚歌-教學麥克風直營店】官方線上購物網站─JM-180B有線麥克風擴音器│無線麥克風擴音器│揚歌小蜜蜂│專營教學麥克風及教學擴音器

https://mic-shop.com/

469 jeaniezq3 jeaniezq3 | E-mail | Web | 9. února 2019 v 23:41 | Reagovat

Sexy teen photo galleries
http://bustyblondesexy.instasexyblog.com/?rhiannon

free porn vedios download robin hood porn movie porn webcites listed free hardcore gay porn clips husbands watching wives porn tube

470 MarcusBaf MarcusBaf | E-mail | Web | Pondělí v 12:03 | Reagovat

Этот раздел несомненно поможет в данном. Почти все опасаются синтетических волокон, полагая их в том числе и небезопасными. Но изготовители в реальное время добились такового значения, собственно что почти все искусственного происхождения «творения» по собственным чертам в том числе и чем какого-либо другого естественных. Приверженность ко всему естественному передалась нам от дальних праотцов. Между первых были освоены шерсть и лен, затем уже присоединился хлопок. Из сего раздела возможно почерпнуть большое количество http://textile.wikidot.com/ захватывающей инфы о всевозможных тканях и их переплетениях. В базеоснове всех из перечисленных материалов лежит хлопок. Впрочем, по собственным свойствам и наружному облику они имеют важные различия. Как раз переплетение отвечает за то, станет ли вещица плавной и износоустойчивой. Смешивание всевозможных волокон при разработке изделия использует большущий известностью. Это обуславливается тем, собственно что любая материал содержит собственные плюсы и минусы, а компетентно выбранная чета дозволит очень максимально приблизить характеристику к безупречному значению.

471 shawnahv60 shawnahv60 | E-mail | Web | Úterý v 5:17 | Reagovat

Sexy photo galleries, daily updated pics
http://pornclipsvote.instakink.com/?avery

bondage girl porn boondocks cartoon porn women in rain boots porn kerri mr pain porn immo porn pic galleries

472 SteveBig SteveBig | E-mail | Web | Včera v 8:10 | Reagovat

unethost無限空間虛擬主機 技術分享部落格 http://blog.unethost.com/

473 willaiz16 willaiz16 | E-mail | Web | Včera v 12:33 | Reagovat

Dirty Porn Photos, daily updated galleries
http://pornassfuckfree.hotblognetwork.com/?madalynn

free teens lesbo porn e coli on porn porn free vids mature daily updatd free porn mega video porn

474 ShaylaamurL ShaylaamurL | E-mail | Dnes v 4:38 | Reagovat

Absolutně nová aktualizace balíčku SEO / SMM "XRumer 16.0 + XEvil 4.0":
captcha řešení Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
a více než 8400 dalších kategorií captcha,
s nejvyšší přesností (80 až 100%) a nejvyšší rychlostí (100 img za sekundu).
Můžete připojit XEvil 4.0 k nejoblíbenějšímu softwaru SEO / SMM: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke a více než 100 dalších softwarů.

Zájem? Existuje spousta nepřehledných videí o XEvile na YouTube.
Hodně štěstí!

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama