„Nové město“ Chiary Lubichové

12. srpna 2008 v 8:54 | MiHa |  Náboženství
V krátkosti o zakladatelce, smutně proslulé, synkretizující sekty Focolare, založené v r. 1943 v rodišti Lubichové. Ch. Lubichová se narodila 22. ledna 1920 v Tridentu, zemřela 14. 3. 2008 v Rocca di Papa v Itálii. Tato žena šířila bezbřehý ekumenismus nejen v Itálii, ale i v ostatních kontinentech, s heretiky a pohanskými buddhisty a hinduisty, v USA s muslimskými komunitami. Její kult šířil a šíří v Čechách kardinál Vlk, plzeňský biskup Fr. Radkovský, olomoucký arcibiskup Jan Graubner aj. V naší republice je to doslova diktatura hnutí Fokolare v celé katolické církvi.

Do protikřesťanských "ekumenických" snah zednářů i skrytých vodičů loutek je zcela integrováno i hnutí "Focolare" se svou pobočkou, která se prozrazuje už názvem "Nová společnost" a svým (německým) nakladatelstvím se stejně typickým jménem "Nové město". V listu "OR" z 22. dubna 1983 (str. 10) byla "Nová společnost" představena čtenářům takto: "Spíše než na určité vrstvy obyvatelstva zaměřuje svou činnost na nejrůznější okruhy lidské činnosti, např. umění, výchovu a politiku, slovem všude tam, kde se lidé setkávají a spolupracují." - Dále se píše: "Poprvé se členové 'Nové společnosti' shromáždili 20. března t. r. v římském Sportovním paláci na svém I. mezinárodním kongresu. Vyvrcholením zasedání 20 tisíců účastníků ze 45 národů všech kontinentů byla návštěva papeže Jana Pavla II., který koncelebroval eucharistické svěcení svátku s kardinálem Opiliem Rossim, jemuž byl mj. přítomen také cášský biskup dr. Klaus Hemmerle. Dalším vrcholem byla úvodní řeč zakladatelky hnutí Chiary Lubichové na téma kongresu Za novou společnost'."
Tato dáma, nezúčastněnými pozorovateli zdvořile označovaná za poněkud exaltovanou, se k tématu New Age mj. vyjádřila těmito slovy: "Člověk, který pracuje na výstavbě pozemského města, může už nyní vybudovat cosi nepomíjivého. Svým úsilím může napomáhat výstavbě 'nových nebes' a 'nové země' (2. Petr 3, 13), která ho očekávají. Nemůžeme snad s veškerou vážností pomýšlet na nové lidstvo, je-li s námi ten. který řekl: 'Hle, obnovuji všechno' (Zj 21. 5)… Svým duchem, jímž prodchnul naše hnutí 'Nová společnost', nám současně Bůh svěřil nesmírnou sílu. Nechceme naše bližní zklamat, a proto musíme odvážně vyrazit směrem k tomu, což jistě bude - když to chce Bůh, a chceme-li to i my - společností roku 2000, 'společností ve znamení lásky'…" Jak vidět podobají se slova Chiary Lubichové až neskutečně nejen výrazivu Teilharda de Chardin, ale také zednářů. Je vcelku lhostejné, zda Lubichová věděla nebo ne, komu patří slova, která používala, když mluvila o "výstavbě pozemského města" (!), o myšlence "nového lidstva" nebo letopočtu 2000 ze slovníku New Age - rozhodující zde byl a je fakt, že neúchylně sleduje jeho strategii.
Tato strategie byla také patrná ve společném prohlášení děti a mládeže, "Fokolarini", u příležitosti interreligiosniho modlitebního setkání v japonském Kjótu (4. srpna 1987), které bylo uveřejněno v časopisu hnutí "Nové město" z listopadu 1987 (str. 10). Říká se tam doslova: "Ačkoliv jsme příslušníky různých národností, ras i náboženství, přesto nás spojuje jediná velká idea, pro níž nasazujeme své životy (!!): Žijeme proto, abychom vybudovali sjednocený svět, v němž bude mír skutečností. Jsme totiž přesvědčeni, že všichni jsou povoláni budovat jednotu a mír. Když ke každému člověku přistupujeme se skutečnou a nezištnou láskou, zjišťujeme, že dělící zdi mezi rasami, náboženstvími a generacemi padají."
Před nějakou dobou na sebe Focolarini upoutali znovu pozornost podobnými zednářskými hesly. Noviny "OR" z 24. března 1989 na str. 4 oznámily: "Letošní otevřené roční setkání hnutí Focolare v Luganu, Bernu, Curychu a Ženevě stálo ve znamení hesla: 'Za kulturu míru a jednoty'. Setkání se zúčastnilo cca kolem 1850 členů… Jakýmsi výchozím bodem byl referát zakladatelky a prezidentky hnutí Focolare, Chiary Lubichové, na téma 'Kulturou míru k jednotě národů'. V setkání v Luganu Chiara Lubichová důrazně vyzvala k tomu. aby "každý v drobné či velké oblasti svého denního života v rodině, kanceláři, ve veřejných, městských i nadregionálních institucích až po OSN upřímně spolupracoval na budování míru, osvědčoval lásku a vymáhal jednotu'. Účinnou pomocí k tomu by mohly být, k tomuto účelu, svépomocně zřizované 'úřadovny' (v mnoha zemích již takové jsou), které by hledaly řešení společenských problémů a vypracovávaly odpovídající akční programy. Dalším přínosem budou neformální pracovní skupiny, sociální a kulturní střediska a zakládání sdružení a spolků na místní úrovni s rozdílným právním statutem. Tato "utopie" kultury míru a jednoty se již stala skutečností. Obzvláštnímu zájmu se těšila akce v Curychu (1989), kde 'Mládež za sjednocený svěť a členové seskupení Nová společnost' bojovali proti strádání a zbídačování drogově závislých. 'Mládež za sjednocený svěť i Nová společnost' patří k hnutí Focolare. Tato 'Nová společnost' má při OSN status pozorovatele.
Vše skvěle zapadá do obrázku, že internacionální parakatolická síť, se nachází podle vzoru New Age už ve výstavbě s programovým jménem "Mládež za sjednocený svět" i status pozorovatele při sionisty manipulované Organizaci spojených národů. Zkrátka, všechno ukazuje na to, že se v případě paní Lubichové jednalo o "zasvěcenou" osobu. Hádejte komu?
Položme si otázku: co je smyslem spolupráce věncích všech náboženství? Inu, dosvědčit a potvrdit "Boha", pod nímž si každé náboženství představuje něco jiného, tedy onoho "boha" zednářů, který se per definitionen nedá vystihnout, a proto s Nejsvětějším Trojjedmým Bohem katolické víry nemá, kromě přivlastněného jména, nic společného. Lóžová ideologie ve své nejčistší podobě]
Od již zmíněného hnutí Focolare a "Světové konference náboženství za mír" vede také přímé spojení k "Prohlášení konference asijských biskupů" (konalo se z 28. 10.-3. 11. 1988 v Tagaytay City, Filipíny), které publikoval časopis "KM" v únoru 1989. Prohlášení neslo název "Teorie a praxe interreligiózního dialogu v Asii". Biskupové ze sedmi asijských zemí považují za "povzbuzující", že se "rozvíjejí taková laická sdružení a hnutí, jako je např. hnutí Focolare". Že rovněž asijská církevní hierarchie pluje plnou parou v lóžových vodách, to prokazují biskupové zcela jednoznačně i následující tezí: "Právě v nejtěžších a prohlubujících se krizích dnešní doby jsou všechna náboženství povolána k chránění lidí před konzumním myšlením a hédonismem a vedení Asiatů k jejich celistvému rozvoji." - Podle těchto slov je tedy možný celistvý rozvoj lidí zcela stejně ve všech náboženstvích!
Dále bylo řečeno: "Taková vzájemná angažovanost za člověka a společnost ze strany náboženství [!] bude snazší a energičtější, proběhne-li v rovině jejich náboženského přesvědčení. Snažit se však prosazovat pravdivost svého náboženství, aniž bychom se pokusili porozumět náboženství druhého z jeho vlastního pohledu, to představuje obrovskou překážku pro dialog mezi nábožensky angažovanými lidmi." - Což je jistě pravda; musel to zakusit již sám Kristus. Avšak jeho asijští "učedníci" chtějí zjevně vyniknout nad svého Mistra a dávají přednost irenickému (z řeckého eirene = pokoj), "dialogu" před namáhavou a na odpor narážející misionářskou prací. "I když samozřejmě odhodlaně udržujeme své spojení s Kristem, je pro dialog nevyhnutelně, abychom také hájili a respektovali náboženský svět svého partnera a prožili jeho neochvějné [??] spojení s jeho vírou. Ba ještě více, musíme si jeho spojení vážit. Nemáme žádné právo posuzovat duchovní vazby jiného, protože jeho víra je projevem střetnutí nekonečně chápavého lidského ducha s neproniknutelným mystériem Božím. Proto nesmí naše pozorné a ze srdce vycházející naslouchání partnerovi o jeho osobním věroučném vyznání sloužit pouze k usnadnění dialogu, nýbrž také k obohacení a vzrůstu víry nás samých a k jejímu novému výkladu."
In puncto nového výkladu víry už tito biskupové viditelně žádného přispění nepotřebují, což je jasným znamením, že se již pilně "dialogisovali" a "vzrostli ve víře" - rozumí se v prapůvodním modernistickém kacířství, které hlásá možnost příchodu lidí k Otci skrze všechna náboženství a tedy i mimo Krista
Ještě malá ukázka:
" Skrze schisma jednoty se tedy vytvářejí podmínky, aby se znovu zrodila velká Ježíšova teologie. Samozřejmě NE teologie Ježíše, který žil před 2000 lety, ale Ježíše, který žije v církvi dnes… (Z projevu Ch. Lubichové při přebírám čestného doktorátu z teologie, Filipíny, Univerzita sv. Tomáše v Manile, 14. 1 .1997).
Z řečeného vyplývá, že "pravda je právě tak měnitelná jako člověk sám, poněvadž s ním a v něm a jím se vyvíjí?" (zavržená bludná teze modernistů dekreter J. S. Pia X. Lamentabili - věta 58.
Na konec si ještě musíme položit otázku jak vlastně vypadá ekumena, která vytváří světový mír Zde je třeba si položit otázky: 'Jsou božstva pohanských národů skutečně identická s Bohem Bible Mají jejich modlitby skutečně u Boha účinnost? Neplatí zde spíše zcela jasně řečená výstraha svatého Pavla: '(Nikoli), nýbrž co obětují pohané, obětují duchům zlým a ne Bohu' (1. K 10, 20)? A dále 'Nespřahujete se s nevěřícími' (2. K 6, 14)? Odpověď na všechny otázky je tedy ta, že již v Assisi došlo k úděsnému přestoupení prvního přikázání, které zní:
• "Já jsem HOSPODIN, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš míti jiného Boha mimo mne" (2 Mojž 20, 2 a dále). "Z egyptské země", to také znamená, že Bůh vyvedl svůj lid z otroctví pohanských náboženství Egypta (srv. 5. Mojž 6, 4 a dále; 2 Kr 17, a dále; Iz. 44; Jr. 10 a další)!
• "Nectěte bohů cizích, neklaňte se jim, neslužte jim a neobětujte jim, ale Hospodina, Boha svého, který vyvedl vás z Egypta, toho se bojte, jemu se klanějte a jemu obětujte… a nectěte bohů cizích" (2 Kr. 17, 36,37,38)
Tudíž dialog - a natož teprve společná modlitba - s pohany v sobě skrývá nebezpečnou možnost propadnutí těmto démonům:
• "Proto, moji miláčkové, střezte se modloslužby! Není dovoleno se účastnit pohanských obětních hostin. Jako rozumným pravím…Což není kalich, který žehnáme, společenstvím Krve Kristovy? A chléb, který lámeme, není společenstvím Těla Kristova? Poněvadž je to jeden chléb, jsme my, ač mnozí (ne všichni!!!) jedním tělem, neboť jsme účastni jednoho těla… Což mají ti, kdož jedí obětované maso, účast na oltáři?" (srv. 1. K 10, 14-22).
Kdo tedy překračuje první přikázání nemůže obdržet ani pokoj v Bohu, ani pozemský mír, "nanejvýš mír pomíjivý a zdánlivý." Tento zdánlivý mír Bůh při Antikristově příchodu skutečně dopustí. Avšak takový pomíjivý a chimérický mír, i kdyby nastal za ještě větší spoluúčasti všech církví, nebude ve znamení Božího požehnání, nýbrž - Božího soudu: Soudu nad lidstvem, které odpadlo od Boha, nad lidstvem, pro které je pozemské blaho důležitější než věčná spása".
*
Závěrem nutno podotknout, že platí:
Kristus neučil pevné soustavě pravd, která by se hodila pro všechny časy a na všechny lidi, nýbrž spíše dal jen popud k jakémusi náboženskému směru, který byl nebo měl a mohl být přizpůsoben různým dobám a různým místům. (Zavržená věta 59.)
* Křesťanské učení bylo ve svých počátcích židovské; postupným vývojem se stalo nejprve Pavlovým, potom Janovým a konečně helenským a tím všeobecným. (Zavržená věta 60.)
Pokrok ve vědách vyžaduje, aby křesťanské učení zreformovalo své pojmy o Bohu, o stvořeni a o zjevení, o osobě vtěleného Slova a o vykoupení. (Zavržená věta 64.)
Dnešní katolicismus nelze srovnat s pravou vědou jinak, než že se přetvoří v jakési nedogmatické křesťanství čili v jakýsi široký a liberální protestantismus. (Zavržená věta 65.)
Sylabus sv. Pia X., čili seznam bludů odsouzených v dekretu Lamentabili, proti modernistům červenec 1907
STALO SE !
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Jakub Jakub | 12. srpna 2008 v 10:11 | Reagovat

To je teda síla!

Ta baba jasně sloužila antikristu.

2 Martin Martin | 12. srpna 2008 v 13:06 | Reagovat

Vypadá to, že ta baba moc rozumu nepobrala ... názory plné modernismu, relativismu a synkretismu, ale fuj. Tá si přeje zkázu církve svaté a tím i všech duší

3 karel karel | 25. srpna 2008 v 22:59 | Reagovat

proč toto neposlat do říma?na vyšší místa?..něco by se mohlo dít..

4 BenyE BenyE | E-mail | 16. ledna 2017 v 19:45 | Reagovat

I found this page on 16th place in google's search results. You need some search engine optimization. Many webmasters think that seo is dead in 2017, but it's not true. There is sneaky method to reach google's top 5 that not many people know. Just search for:  pandatsor's tools

5 MarcoK MarcoK | E-mail | Web | 18. ledna 2017 v 13:10 | Reagovat

Miluju čtení vašich článků

6 Pedro Pedro | Web | 30. srpna 2017 v 23:56 | Reagovat

Fakt?

7 Bart Bart | Web | 28. září 2017 v 4:37 | Reagovat

Doporucte mi nejake kytarove lekce

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama