Duben 2008

Nad jedním listem sv. Tomáše Akvinského

4. dubna 2008 v 14:33 Filosofie
Svatý Tomáš Akvinský byl mužem pro současného člověka nepředstavitelně činorodým. Přesto si podle důvěryhodných svědectví vždy našel čas na to, aby odpověděl bratřím na jejich dotazy. Jistý mladý bratr Jan se na sv. Tomáše obrátil s prosbou, aby mu udělil několik rad ohledně učení, studia, které bylo pro dominikány vždy jednou z priorit. Pokorný doktor mu odpovídá, jak je jeho zvykem, krátce a věcně. List je adresován mladému řeholníku 13. století, studentovi, přesto v něm najdeme mnoho aktuálního a všeobecně platného. Vždyť křesťan je koneckonců věčným studentem, má se neustále zdokonalovat a cvičit v poznávání Božího stvoření, v rozlišování mezi Dobrem a Zlem, v poslušnosti Božímu řádu.

Zasvěcení lidského pokolení nejčistčímu Srdci Panny Marie

3. dubna 2008 v 8:56 Náboženství
Je zřejmo, že v hrozných nebezpečích přítomné doby je třeba se utíkati k vykupitelské lásce Kris­tově, a to s nejmocnější přímluvou Panny Marie, všeobecné prostřednice. Proto množství francouz­ských biskupů, shromážděných v Lourdech na dru­hém národním mariánském kongresu 27. července 1929 vyslovilo nejvyššímu Veleknězi přání, aby bylo celé lidské pokolení zasvěceno neposkvrně­nému Srdci Panny Marie. Totéž přání bylo již před tím vysloveno mnoha pastýři diecésí francouz­ských a italských.
Proti zlu, jímž tolik trpíme, není účinnějšího léku než odvolání plné víry a důvěry k největším pro­středníkům, které nám dal Bůh pro naši slabost. V ekonomii spásy, tak jako ve zbožnosti věřících je Maria nerozlučná od svého Syna a více než kdo­koliv jiný může nám zjednati svou přímluvou vše­chny milosti, kterých nám chce milosrdná láska Spasitelova uděliti. Není tedy divu, že po zasvě­cení lidského pokolení nejsvatějšímu Srdci Páně volá se po obdobném zasvěcení neposkvrněnému Srdci Panny Marie.

Eucharistické Srdce Ježíšovo a jeho dokonalé darování

2. dubna 2008 v 14:59 Náboženství
Nejsvětější Srdce Ježíšovo je znamením jeho lásky. Největším projevem lásky je darování sama sebe. Dobro je svou podstatou sdílné, dobrota se přirozeně rozlévá. Sv. Tomáš praví: "Dobro se ne­jen přirozeně rozlévá, nýbrž čím je dokonalejší, s tím větší hojností a tím dokonaleji se sděluje."
Proto slunce šíří kolem sebe světlo a teplo, proto rostliny a živočichové, když dospějí, dávají život druhé rostlině a druhému živočichu, proto velký umělec pojme a vytvoří veledílo a vědec se sdílí o své názory a objevy a dává žákům svého ducha, proto konečně ctnostný člověk strhuje k ctnosti a apoštol, jenž má svatou vášeň dobra, dává duším, co má sám nejlepšího, aby je přivedl k Bohu.

Vyzbrojit se - pokorou

1. dubna 2008 v 16:53 Náboženství
Křesťan se v dnešním světě cítí často ztracený. Neví, jak světu čelit, jak se bránit jeho nástrahám, jeho svodům, jeho stále ostřejším útokům. Existuje přitom odvěký recept, užívaný všemi svatými a hlásaný od počátků Církví: pokora.
Ano, pokora. Slovo tolikrát zneužité, vysmívané a překrucované. Překrucované často žel i kněžími a různými "katolickými intelektuály", kteří jej pojali do slovníku jako slůvko vhodné pro smiřování se světem, světským, dnešním. Ohánějí se jím často proti svým protivníkům, kteří se (podle dobré rady sv. Pavla) tomuto světu přizpůsobovat nechtějí. Tak se z pokory stává tolerance, zbabělost, kompromis, ústupek, ba i zapření víry je vlastně "pokorou". Co ve skutečnosti o pokoře učí Církev a co o ní svědčí svatí, to jest pokorní?

Bonum, Verum, Pulchrum

1. dubna 2008 v 8:24 Zprávy
Vychází první číslo časopisu spřízněného se zdejším blogem. Jeho cílem je prostřednictvím autentické filosofie tematizovat základní otázky umění. První číslo se zaměřuje na poměr umění k náboženství. Zatímco blog slouží především k rychlé publikaci podnětných článků a příspěvky v něm jsou řazeny chronologicky, časopis představuje tematicky zaměřený a logicky strukturovaný výběr (nejen) toho, co na blogu již vyšlo.