Inter mirifica (2. část)

19. března 2008 v 14:27 |  Média
KAPITOLA 2
PASTORAČNÍ ČINNOST CÍRKVE
OBECNÝ ÚKOL DUCHOVNÍCH PASTÝŘŮ A VĚŘÍCÍCH
13 Všichni členové církve mají společně a v dohodě, bez otálení a s největší horlivostí usilovat o to, aby se využívalo hromadných sdělovacích prostředků při nejrůznějších apoštolských akcích tak, jak to vyžaduje doba a místní podmínky; také ať brání škodlivým podnikům především v zemích, kde je žádoucí zvýšené úsilí o mravní a náboženský pokrok.
Proto ať duchovní pastýři neváhají plnit svůj úkol v této oblasti, tak těsně spojené s jejich řádnou kazatelskou povinností. Také laici, kteří se zabývají sdělovacími prostředky z povolání, ať se snaží vydávat svědectví Kristu; především tím, že vykonávají své povolání odborně a s apoštolským duchem, ale také tím, že podle svých možností dávají k dispozici své technické, hospodářské, kulturní nebo umělecké schopnosti pro pastorační působení církve.

K JEDNOTLIVÝM PROSTŘEDKŮM
14 Především se má podporovat dobrý tisk. K tomu však, aby čtenáři byli zcela proniknuti křesťanským duchem, ať se zakládá a pěstuje také vysloveně katolický tisk. Může být založen a vydáván buď přímo církevní autoritou, nebo katolickými laiky. Jeho zjevný záměr je vytvářet, upevňovat a rozvíjet ve veřejném mínění postoje shodné s přirozeným právem i s katolickým učením a normami a také uveřejňovat a správně komentovat zprávy o životě církve. Věřícím ať se připomíná nutnost číst a šířit katolický tisk, aby si uměli o všech událostech utvořit křesťanský úsudek.
Všemi účinnými prostředky ať se podporuje a zajišťuje výroba a promítání filmů, které poskytují slušné pobavení, jsou poučné a umělecké, především filmů určených pro mládež. To se docílí nejspíše podporou a spoluprací dobrých výrobců a distributorů na poli hospodářském i organizačním, dále pochvalnou kritikou a udělováním cen za hodnotné filmy a konečně podporou a spoluprací kin, která vedou katolíci a jiné poctivé osobnosti.
Stejně účinně ať se pomáhá rozhlasovému a televiznímu vysílání, především takovému, které se hodí pro rodiny. Katolickému vysílání, které zapojuje posluchače a diváky do života církve a seznamuje je s náboženskými pravdami, se má dostávat důrazné podpory. Kde je to třeba, ať se promyšleně zřizují katolické vysílací stanice. Musí se však dbát, aby jejich vysílání vynikalo patřičnou úrovní a působivostí.
Mimoto ať pečuje o to, aby staré a vznešené divadelní umění, které je už rozsáhle šířeno hromadnými sdělovacími prostředky, přispívalo k lidské a mravní výchově diváků.
VÝCHOVA KATOLICKÝCH ODBORNÍKŮ
15 Aby bylo možné dostát uvedeným požadavkům, ať jsou včas školeni kněží, řeholníci i laici. Musí mít přiměřené odborné znalosti, aby dovedli těchto prostředků používat pro apoštolské účely.
Především laikům se musí dostat technické, teoretické i charakterové výchovy. Je třeba rozmnožit počet škol, fakult a ústavů, kde by novináři, tvůrci filmů, rozhlasových a televizních pořadů a ostatní zájemci mohli dostat úplné vyškolení v křesťanském duchu, zvláště pokud jde o sociální nauku církve. Také hercům ať se dostane výuky a pomoci, aby svým uměním sloužili lidské společnosti tak, jak je náležité. Konečně mají být pečlivě připravováni také literární, filmoví, rozhlasoví, televizní a ostatní kritikové, aby co nejlépe znali svůj obor, aby se naučili a cítili nutkání vyslovovat hodnocení, v nichž má zřetelné místo mravní hledisko.
VÝCHOVA PŘÍJEMCŮ
16 Správné užívání sdělovacích prostředků, které jsou k dispozici příjemcům různého věku a vzdělání, vyžaduje přiměřené školení a uvádění do praxe. K tomu cíli je třeba podporovat a rozšiřovat příhodné formy vzdělání, určené zvláště pro mládež, a to v katolických školách všech stupňů, v seminářích i v organizacích apoštolátu laiků, a vést tuto činnost podle křesťanských mravních zásad. Aby se toho snáze dosáhlo, má se katolická nauka i praxe v této oblasti probírat a vysvětlovat také v hodinách náboženství.
MATERIÁLNÍ PODMÍNKY
17 Bylo by naprosto nedůstojné synů církve, kdyby nečinně přihlíželi, jak je slovo spásy svazováno a zdržováno technickými potížemi nebo nepostačujícími prostředky. Náklady potřebné pro sdělovací prostředky jsou ovšem obrovské. Proto posvátný sněm připomíná věřícím, že jsou povinni podporovat finančně i jinak katolické deníky a časopisy, podnikání ve filmu, rozhlasové a televizní stanice a vysílání, jejichž hlavním cílem je šířit a hájit pravdu a snažit se o pokřesťanění lidské společnosti. Současně naléhavě vyzývá organizace i jednotlivce, kteří mají velký vliv v hospodářství nebo v technice, aby finančně i znalostmi ochotně a štědře podporovali sdělovací prostředky, pokud slouží pravé kultuře a apoštolátu.
DEN HROMADNÝCH SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ
18 K účinnému posílení mnohostranného apoštolátu církve v oblasti hromadných sdělovacích prostředků ať se koná ve všech diecézích na světě, podle rozhodnutí biskupů, každoročně den, v němž budou věřící poučeni o svých povinnostech v této věci a vybídnuti k modlitbám na tento úmysl i k peněžité sbírce na tento účel; výtěžek musí být svědomitě vynaložen na organizování, vydržování a rozvoj církevních zařízení a podniků, a to podle potřeb světové církve.
PAPEŽSKÝ ORGÁN PRO SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY
19 Při plnění své nejvyšší pastýřské péče na poli hromadných sdělovacích prostředků má papež k dispozici zvláštní úřad v rámci Svatého stolce. (1)((1/Koncilní otcové se ochotně připojují k návrhu "Sekretariátu pro tisk a představení" a v úctě žádají Svatého otce, aby úkoly a kompetence této komise byly rozšířeny na všechny hromadné sdělovací prostředky, včetně tisku, a aby byli přizváni odborníci, i věřící laici, z různých oborů.))
KOMPETENCE BISKUPŮ
20 Biskupové budou mít za úkol bdít ve svých diecézích nad zařízeními a podniky tohoto druhu, podporovat je, a pokud souvisí s veřejným apoštolátem, koordinovat. Výjimku nečiní ani akce vedené řeholníky, kteří jsou vyňati z biskupské pravomoci.
NÁRODNÍ ORGÁNY
21 Účinný apoštolát v rámci celého národa vyžaduje jednotu plánů i sil. Proto tento posvátný sněm stanoví a přikazuje, aby se všude zřídila národní ústředí pro tisk, film, rozhlas a televizi a aby se jim všemožně pomáhalo. Hlavní povinností těchto ústředí bude starat se o správnou mravní výchovu věřících pro užívání těchto prostředků a také podporovat a koordinovat všechno, co katolíci v této oblasti dělají.
Jejich řízení ať je v každém národě svěřeno zvláštní komisi biskupů nebo některému pověřenému biskupovi. V těchto jmenovaných orgánech ať mají účast také laici zběhlí v katolickém učení a v těchto oborech.
MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE
22 Ježto působnost těchto prostředků přesahuje hranice národů a z jednotlivců dělá takřka občany celého lidského společenství, mají národní aktivity v této oblasti vzájemně spolupracovat i v měřítku mezinárodním. Ústředí, o nichž je řeč v čl. 21, ať aktivně spolupracují se svým příslušným mezinárodním katolickým sdružením. Tato mezinárodní katolická sdružení mohou být právoplatně schválena jen Svatým stolcem a podléhají mu.
ZÁVĚR
PASTORAČNÍ INSTRUKCE
23 Aby všechny zásady a směrnice tohoto posvátného sněmu o hromadných sdělovacích prostředcích byly uvedeny ve skutek, ať je z výslovného příkazu koncilu vydána pastorační instrukce. Tímto úkolem se pověřuje zvláštní úřad Svatého stolce, o kterém je řeč v čl. 19, za pomoci odborníků z různých národů.
VÝZVA VŠEM LIDEM DOBRÉ VŮLE
24 Tento posvátný sněm doufá, že jeho ustanovený a směrnice budou ochotně přijaty a svědomitě zachovávány všemi členy církve. Ti nejenže nemají užíváním těchto prostředků utrpět škodu, ale jako sůl mají kořenit zemi a jako světlo ozařovat svět. Mimoto vyzývá tento sněm všechny lidi dobré vůle, především ty, kteří mají nad těmito prostředky nějakou moc, aby se snažili usměrňovat je jenom k blahu lidské společnosti, neboť její osud závisí čím dále tím více na jejich správném užívání. A jako dříve starými uměleckými památkami, tak i těmito novými vynálezy ať je oslavováno jméno Páně podle slov apoštola Pavla: "Ježíš Kristus je stejný včera i dnes i navěky" (Žid 13,8).
S tím vším vcelku i jednotlivě, co bylo stanoveno v tomto dekretu, souhlasili otcové posvátného sněmu. A my apoštolskou mocí Kristem nám svěřenou spolu se ctihodnými otci v Duchu svatém to schvalujeme, rozhodujeme a ustanovujeme, a co takto sněm ustanovil, k Boží slávě přikazujeme vyhlásit.
V Římě u svatého Petra dne 4. prosince 1963.
Já PAVEL, biskup katolické církve
Následují podpisy otců.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama