Inter mirifica (1. část)

19. března 2008 v 14:19 |  Média
PŘEDMLUVA
HROMADNÉ SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY
1 Z podivuhodných technických vynálezů, které zejména v dnešní době s Boží pomocí vyvinul lidský důmysl ze stvořených věcí, církev bere na vědomí a sleduje se zvláštním zájmem ty, které mají vztah především k lidskému duchu a které otevřely nové možnosti velmi snadného sdělování zpráv, myšlenek a pokynů všeho druhu. Mezi těmito vynálezy vynikají prostředky uzpůsobené tak, aby mohly zasáhnout a ovlivnit nejen jednotlivce, ale i masy a celou lidskou společnost. Je to tisk, film, rozhlas, televize a jiné; právem se tedy nazývají hromadnými sdělovacími prostředky.

PROČ O NICH KONCIL JEDNÁ
2 Matka církev dobře ví, že tyto prostředky při správném používání prokazují lidstvu velké služby, neboť velmi přispívají k osvěžení a vzdělání ducha a k šíření i upevňování Božího království. Církev také ví, že jich mohou lidé používat proti záměru božského Stvořitele a k vlastní škodě. Svírá ji mateřská bolest nad škodami, které velmi často vzešly lidské společnosti z jejich zneužívání.
Proto posvátný sněm v navázání na bdělou péči papežů a biskupů v této důležité záležitosti považuje za svůj úkol projednat hlavní otázky, související s hromadnými sdělovacími prostředky. Kromě toho doufá, že teoretické zásady a praktické směrnice, jak je zde předkládá, přispějí nejen k spáse věřících křesťanů, nýbrž i k pokroku celé lidské společnosti.
KAPITOLA 1 NAUKA CÍRKVE
ÚKOLY CÍRKVE
3 Katolická církev byla založena Kristem Pánem k tomu, aby přinášela spásu všem lidem, a proto pociťuje naléhavou nutnost hlásat evangelium. Pokládá tedy za povinnost, spjatou s jejím úkolem, kázat poselství o spáse i pomocí hromadných sdělovacích prostředků a poučovat lidi o jejich správném používání.
Církev má tedy přirozené právo používat a vlastnit všechny druhy těchto prostředků, pokud jsou nutné nebo užitečné ke křesťanské výchově a k veškeré její práci pro spásu duší. Duchovním pastýřům náleží úloha poučovat a vést věřící tak, aby i pomocí těchto prostředků usilovali o spásu a dokonalost svou i celé lidské rodiny.
Jinak je především úkolem laiků prodchnout tyto prostředky humánním a křesťanským duchem tak, aby plně odpovídaly velkému očekávání lidstva i Božímu plánu.
MRAVNÍ HLEDISKO
4 Aby se sdělovacích prostředků užívalo správně, je zcela nezbytné, aby ti, kdo s nimi pracují, znali pravidla mravního řádu a věrně je v této oblasti uplatňovali. Musí mít na zřeteli především obsah, který každý ze sdělovacích prostředků, v souladu se svou zvláštní povahou, zprostředkuje. Současně však ať mají při sdělování před očima všecky okolnosti - cíl, osoby, místo, dobu a ostatní -, v nichž se sdělení uskutečňuje a které mohou pozměnit nebo zcela obrátit mravní hodnotu obsahu. Mezi ně patří každému sdělovacímu prostředku vlastní ráz působení, totiž moc jeho vlivu, kterou zejména nezkušení lidé jsou sotva s to postřehnout, zvládnout a podle potřeby odmítnout.
PRÁVO NA INFORMACI
5 Především však je nutné, aby si všichni, jichž se to týká, udělali ve svědomí jasno o správném používání těchto prostředků, především pokud jde o některé v současnosti živě diskutované otázky.
První otázka se týká informace, tj. získávání a šíření zpráv. Je jistě zřejmé, že vlivem dnešního rozvoje lidské společnosti a těsnějších svazků mezi jejími členy se informace stala velmi užitečnou a z větší části nutnou. Veřejné a rychlé sdělování zpráv totiž poskytuje jednotlivcům úplnější a souvislé poznání událostí a skutečností. Tak mohou účinně přispívat k obecnému blahu a všichni mohou lépe pracovat na rozvoji celé občanské společnosti. Lidská společnost má tedy právo na informaci o tom, co je patřičné, aby lidé věděli jako jednotlivci nebo jako skupiny vzhledem k jejich životním okolnostem. Správné uplatňování tohoto práva však vyžaduje, aby sdělování mělo vždy pravdivý obsah a aby, při zachování spravedlnosti a lásky, bylo úplné. Kromě toho jeho forma musí být mravně nezávadná, to znamená, že při opatřování i při šíření zpráv musí pečlivě dbát mravních norem i zákonitých práv a důstojnosti člověka; neboť ne každé vědění prospívá, ale "láska vzdělává" (1 Kor 8,1).
UMĚNÍ A MORÁLKA
6 Další otázka se týká vztahů mezi takzvanou svobodou umění a normami mravního zákona. Množící se diskuse o této věci pocházejí často z nesprávných pojetí etiky a estetiky. Proto koncil prohlašuje, že všichni musí naprosto uznávat prvenství objektivního mravního řádu, protože on jediný převyšuje a uvádí do patřičného souladu všechny ostatní roviny lidské činnosti, jakkoli významné, umění nevyjímaje. Jedině mravní řád totiž zasahuje člověka, rozumného Božího tvora s nadpřirozeným povoláním, v celé jeho přirozenosti. Zachovává-li se mravní řád v celém rozsahu a věrně, vede člověka k plné dokonalosti a blaženosti.
PŘEDVÁDĚNÍ MRAVNÍHO ZLA
7 Konečně líčení, popisování nebo představování mravního zla jistě může i pomocí hromadných sdělovacích prostředků sloužit k pronikavějšímu poznání a prozkoumání člověka. Může ukázat a vyzvednout vznešenost pravdy a dobra a dosáhnout přitom zvlášť působivých dramatických účinků. Aby však nepůsobilo duším více škody než užitku, ať se důsledně podřizuje mravním zákonům, zvláště když jde o věci, které vyžadují náležitou úctu nebo které v člověku, zraněném prvotní vinou, snadno rozněcují špatné touhy.
VEŘEJNÉ MÍNĚNÍ
8 Veřejné mínění má dnes velmi silný a směrodatný vliv na soukromý i veřejný život všech společenských vrstev. Proto je nutné, aby všichni členové společnosti plnili i v této oblasti své závazky vůči spravedlnosti a lásce a snažili se vytvářet a rozšiřovat správně veřejné mínění také pomocí těchto prostředků.
POVINNOST PŘÍJEMCŮ
9 Zvláštní povinnosti mají všichni příjemci, tj. čtenáři, diváci a posluchači, kteří podle osobního a svobodného výběru přijímají to, co tyto prostředky poskytují. Správný výběr znamená požadavek, aby plně přáli všemu, co je hodnotné z hlediska mravnosti, vědění a umění, a aby se vyhýbali všemu, co by jim bylo příčinou duchovní škody nebo příležitostí k ní, co by mohlo jiné špatným příkladem uvést do nebezpečí nebo co by zatlačovalo dobrou produkci a podporovalo špatnou; to se děje často, když se platí podnikatelům, pro které jsou tyto prostředky pouze zdrojem zisku.
Příjemci, mají-li splnit mravní zákon, ať nezapomínají na svou povinnost včas se informovat o posudcích příslušné autority ohledně těchto věcí a přidržet se jich podle pravidel o správném svědomí. Aby snáze odolávali pochybným doporučením a dobrá přijímali, ať se hledí vhodnými způsoby orientovat a pěstovat si správné svědomí.
POVINNOSTI MLÁDEŽE A RODIČŮ
10 Příjemci, zejména mladší, ať dbají, aby si osvojili míru a sebekázeň při užívání těchto prostředků. Mimoto ať se snaží důkladněji porozumět tomu, co vidí, slyší a čtou. Ať o tom hovoří s vychovateli a odborníky a naučí se správně hodnotit. Rodiče ať pamatují na to, že je jejich povinností pečlivě bdít nad tím, aby představení, tiskoviny a podobné věci, které jsou proti víře nebo mravnosti, neměly přístup do jejich domácnosti a aby se k nim jejich děti nedostaly ani jinde.
POVINNOSTI TVŮRCŮ
11 Zvláštní mravní odpovědnost za správné užívání hromadných sdělovacích prostředků mají novináři, spisovatelé, herci, režiséři, producenti, finančníci, organizátoři, provozovatelé, prodavači, kritici a ostatní, kteří se jakýmkoli způsobem podílejí na tvorbě a šíření sdělovaných obsahů. Je zcela jasné, jak vážné a důležité povinnosti spočívají za dnešních společenských poměrů na všech těchto činitelích; oni přece mohou svým informováním a ovlivňováním vést lidstvo správným směrem nebo ke zkáze.
Jim proto připadá úkol působit na uspořádání hospodářských, politických a uměleckých záležitostí tak, aby nikdy nepodporovaly obecnému blahu. Aby to lépe splnili, doporučuje se jim vstoupit do odborných sdružení, která svým členům ukládají při jejich stavovských pracích a úkolech úctu k mravním zákonům podle potřeby i se společnou úmluvou o zachovávání mravního kodexu.
Vždycky ať pamatují, že velkou část čtenářů a diváků tvoří mládež. Ta potřebuje četbu a podívanou, která by jim poskytovala slušnou zábavu a povznášela je. Kromě toho ať se starají o to, aby náboženská tematika byla svěřována osobám vážným a znalým a aby byla podávána s patřičnou úctou.
POVINNOSTI VEŘEJNÉ MOCI
12 Veřejná moc má v této oblasti zvláštní povinnosti se zřetelem k obecnému blahu; jemu přece mají tyto prostředky sloužit. V rámci své kompetence má úkol bránit a zabezpečovat pravou a spravedlivou svobodu informací, jakou dnešní společnost rozhodně k svému rozvoji potřebuje, zvláště pokud jde o tisk; dále podporovat náboženství, kulturu a hodnotné umění a zajistit příjemcům, aby mohli svobodně užívat svých zákonitých práv. Mimoto je úkolem veřejné moci podporovat podniky užitečné zejména pro mládež, které by se bez podpory nedaly uskutečnit.
Když na veřejné moci právem spočívá starost o blaho občanů, má také povinnost vydáváním zákonů a jejich bedlivým prováděním spravedlivě a obezřele zajistit, aby se zneužívání těchto prostředků nevznikly vážně škody pro veřejnou mravnost a společenský pokrok. Tato bdělá péče nijak nepotlačuje svobodu jednotlivců nebo skupin, a to zejména v případě, že neposkytují účinné záruky lidé pracující s těmito prostředky z povolání.
Zvláštními opatřeními je třeba chránit mladé lidi před tiskovinami a představeními škodlivými pro jejich věk.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Barman Barman | Web | 9. září 2017 v 22:17 | Reagovat

To je moc zajimave

2 Jackeline Jackeline | Web | 28. září 2017 v 3:57 | Reagovat

WOW

3 Verca Verca | Web | 28. září 2017 v 5:19 | Reagovat

Jakou mate kytaru

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama