Březen 2008

Kalilogie čili o výslovnosti IV.

14. března 2008 v 7:47 | Josef Durdík |  Durdík, J.: Kalilogie
Jako v slově ne všecky slabiky, tak v celém výroku ne všecka slova stejnou silou se pronášejí. Vyslovme nahlas, však prostě, tuto větu: Podzim byl krásný, vyslovme ji způsobem, jak obyčejně mluvíme. Zpozorujeme ihned, že slovo podzim silněji pronešeno jest než byl, avšak krásný opět touž, ano větší silou. Pravidlo jest: Podmět i přísudek pronášejí se silněji než spona, čili spona věty pronáší se slaběji než podmět a přísudek.Vyslovíme-li větu: Podzim byl velmi krásný, poznáme, že příslovce velmi silněji sice než spona, avšak přec o něco slaběji než podmět a přísudek se pronáší. Patrno, že v pronášení jednotlivých slov u větě jest mnoho stupňův: když vezmeme věc jen zhruba, obdržíme pro přehled aspoň tři stupně.

Informace a Pravda

13. března 2008 v 14:31 Média
Nadužívání pojmu informace způsobuje jeho vágnost. Pojem informace je především spjatý s aristotelskou a scholastickou hylemorfickou filozofií (1). Podle tohoto filozofického směru se každá samostatně jsoucí věc - substance [1] - skládá z formy a materie. Látka (materie) je pasivní princip, který je schopen přijímat tvary. Forma [2] (tvar) je aktivní princip, který dělá věc tím, čím je tak, že látku podstatně určuje - informuje.
Pojem informace byl oživen s nástupem kybernetiky (9), vědy o řízení a sdělování v systémech. V kybernetickém pojetí je informace míra odstranění neurčitosti v systému, míra jeho uspořádanosti. Analogie s předchozí koncepcí je zřejmá - jedná se však o matematicky propracovanou teorii.

Vytí vlků

13. března 2008 v 13:58 Média
Tvorba veřejného mínění je systematický způsob mentálního a ideologického formování mas. V liberální demokracii tuto roli vždy spolehlivě plnila masová média, která sama sebe pasovala na svědomí společnosti, ačkoliv se vždy řídí poptávkou a převážně zastupují soukromé zájmy. I když tedy máme ústavou zaručena individuální práva a svobody, stále častěji se setkáváme s nevybíravým cejchováním lidí i skupin z pozice síly, kterou masová media mají na trhu. Situace se přiostřuje a lži, pomluvy, nactiutrhání a užívání polopravd se stalo běžnou mediální normou. Každá skupina, která se vymyká konzumním standardům a nechce se podrobit krotkému atomizovanému stádu, je médii definována jakožto nepřítel liberálně demokratického ráje. Nejúčinnějšími a nejpopulárnějšími jsou obvinění z neonacismu, rasismu či antisemitismu, přičemž je lhostejné, jsou-li tato obvinění pravdivá nebo jde o snůšku pomluv.

Filosofická pověra o intelektuálech

13. března 2008 v 12:35 Filosofie
Jsou to lidé, kteří: 1) mají určité akademické vzdělání nebo vzdělání podobné akademickému; 2) nemají nic společného s ekonomickou sférou, především nejsou dělníky; 3) ujímají se veřejně slova a chtějí, aby je všichni považovali za "autoritu" ve věcech morálky, "politiky", "filozofie" a "světového názoru". Dělník proto není intelektuálem, i kdyby byl třeba geniální, stejně tak obchodník nebo univerzitní profesor, pokud se drží své odbornosti. Kdokoli z nich však může být nějakým způsobem do grémia intelektuálů kooptován ve chvíli, kdy se i on začne vyjadřovat k výše uvedeným záležitostem. Intelektuály jsou nejčastěji novináři, literáti, umělci, ale setkáváme se s nimi dost často i mezi univerzitními profesory, především v řadách těch, kdo kolektivně podepisují různé politické a morální manifesty.

Kalilogie čili o výslovnosti III.

13. března 2008 v 5:23 | Josef Durdík |  Durdík, J.: Kalilogie
Ne všechny slabiky slova pronášejí se stejnou silou. Jedna slabika vždy silněji než ostatní. Pravíme, že tato má přízvuk, čili že jest slabika silná, kdežto ostatní jsou slabé. K naznačení přízvuku užíváme ležaté čárky (-a) nad samohláskou slabiky, k naznačení pak slabého pronášení polokruhu (ôa). V českém jazyce spadá přízvuk bez vynímky na první slabiku slova, mějž ono slabik ostatních počet jakýkoli.

Kalilogie čili o výslovnosti II.

12. března 2008 v 10:54 | Josef Durdík |  Durdík, J.: Kalilogie
Souhláska má svůj pravý zvuk před samohláskou nebo mezi dvěma samohláskami. Na konci slova a ve sběhu s jinými souhláskami nesnáší se někdy tento pravý zvuk s přirozeností našich mluvidel, a pozměňuje se tedy u vyslovení, ač pravopis musí šetřiti původní souhlásky a psáti, co se vysloviti nemůže neb aspoň nepěkně se vysloví. Některé z případův těchto buďtež vytčeny.

Odmítnutí žádosti o milost pro Ztohoven

11. března 2008 v 12:46 Umění
Skupina umělců s výmluvným názvem Ztohoven narušila vysílání České televize vpašováním obrazu atomového výbuchu do záběru hor. Za zneužití cizího majetku a šíření poplašné zprávy mají tito umělci stanout před soudem. Pedagogové Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK sepsali petici, v níž požadují milost pro tyto umělce a argumentují tím, že jejich úmyslem nebylo poškodit majetek ČT a vyvolat poplašnou zprávu, neboť prý montáž byla tak absurdní, že nikdo nemohl věřit tomu, že došlo k atomovému výbuchu. Iniciátoři petice argumentují takto:

Filosofie básnické skladby (2. část)

11. března 2008 v 10:15 Filosofie
Možno tedy říci, že báseň má počátek zde, na konci, kdež se má začínat každé umělecké dílo, neboť teprve po těchto předběžných úvahách jsem sáhl k peru a složil tuto sloku:

"Prophet," said I "thing of evil!
prophet still if bird or devil!
By that heaven that bends above us -
by that God we both adore
Tell this soul with sorrow laden,
if within the distant Aidenn
It shall clasp a sainted maiden
whom the angels name Lenore -
Clasp a rare and radiant maiden
whom the angels name Lenore"
Quoth the Raven - "Nevermore."

Durdíkova Kalilogie

11. března 2008 v 8:18 Zprávy
10.3. 2008 byla na tomto blogu zveřejněna předmluva a první kapitola studie Kalilogie čili o výslovnosti českého filosofa a estetika Josefa Durdíka. Postupně budou následovat další kapitoly. Po publikování celé Durdíkovy Kalilogie budou zveřejněny další texty, které se týkají zaměření tohoto webu a které patří s ohledem na § 28 odst. 1 autorského zákona mezi díla volná: Dílo, u kterého uplynula doba trvání majetkových práv, může každý bez dalšího volně užít; ustanovení odstavce 2 a § 11 odst. 5 věty prvé tím není dotčeno.

Filosofie básnické skladby (1. část)

11. března 2008 v 7:50 Filosofie
V dopise, který mám právě před sebou, praví mi Charles Dickens, narážeje na mé někdejší zkoumání svatby Barnaby Rudge: "Všiml jste si ostatně, že Godwin napsal Caleba Williamse pozpátku? Nejprve svého hrdinu zamotal do pletiva nesnází a tak vytvořil druhý svazek; teprve potom si při prvním vymýšlel, jak by vysvětlil to, co se stalo."

Že by byl Godwin postupoval přesně takto, to si nemyslim, a také to, co sám přiznává, nesouhlasí ve všem všudy s představou Dickensovou - ale autor Caleba Williamse byl příliš dobrým umělcem, aby nepostřehl, jaké výhody vyplývají z postupu aspoň trochu podobného. Nic není zřejmějšího, než že se každá zápletka, hodná toho jména, musí vypracovati až k rozuzlení, ještě než se vůbec začne psát. Jenom tehdy, když máme ustavičně na zřeteli rozuzlení, může nabýti zápletka potřebného vzhledu nezbytnosti a příčinné souvislosti, když totiž události a zejména tón ustavičně napomáhají rozvíjení záměru.

Památník písemnictví na Moravě

10. března 2008 v 13:42 Zprávy
Otevřen pro veřejnost v prostorách benediktinského kláštera v Rajhradě 1. července 2005. Návštěvníkům Památník nabízí první část stálé expozice zahrnující nejvýznačnější osobnosti literatury na Moravě v 19. a 20. století, temporární výstavy a prohlídku interiéru restaurované historické benediktinské knihovny s osmnácti tisíci knihami. (Celkem čítá fond knihovny na 65 000 svazků.) Od poloviny roku 2006 je historická knihovna přístupna odborné badatelské veřejnosti.
V pokladně je možno zakoupit suvenýry vztahující se ke klášteru a k výstavám, expozicím Památníku.

Kalilogie čili o výslovnosti I.

10. března 2008 v 13:19 | Josef Durdík |  Durdík, J.: Kalilogie
Předmluva
Je-li mnohá věc, jíž v těchto listech se dotýkám, napohled malichernou, mám jedinou omluvu v okolnosti té, že jsem právěv takých malichernostech zastal všelijaká nedorozumění. Vídal jsem, jak se lidé namáhali pronésti slovo kruh tak svědomitě, aby plné tupé h na konci slyšet bylo. Kalilogie jest ovšem výraz trochu obsáhlý, i zvolil jsem jej, jen abych určitě naznačil hlavní záměr svůj: upozornit na některé stránky "výslovnosti", pokud se týká našich potřeb a libozvuku. V tom záleží jaksi právní důvod knihy ona povstala ze života, chce býti praktickou a chce působit, nechť by se zdála jedněm příliš volnou, druhým příliš úzkostlivou.

Tanec, hudba a nečistota

10. března 2008 v 8:11 Náboženství
Tu řekl král sloužícím: "Svažte mu ruce i nohy a uvrhněte ho ven do temnot; tam bude pláč a skřípění zubů." (Mt 22,13)
Jestliže nás každý smrtelný hřích může uvrhnout do pekla, tak co teprve hanebný hřích nečistoty? Což už sám název této neřesti nemusí poděsit každého člověka a tím více křesťana? Ach, kdybych vám tak mohl důkladně vyložit, jak černá a hnusná neřest je tento hřích. Potom byste před ním utíkali a nechtěli byste se s ním již nikdy setkat! Můj Bože! Jak se může křesťan oddávat takovéto nectnosti, která ho strašně ponižuje, která ho hanobí a sráží na úroveň zvířete bez rozumu! Jak se může oddávat takovému - řekněme to prostě - zločinu, který přináší lidské duši tak strašnou zkázu. A přesto přese všechno je křesťan Boží svatyní a živým článkem mystického těla, jehož hlavou je Ježíš Kristus. - Proč se člověk vrhá do nestydaté nevázanosti, která mu zkracuje život, připravuje ho o dobré jméno a zajišťuje mu nešťastnou věčnost? Abychom se vystříhali tohoto hříchu, ukáži vám nejprve celou jeho ohavnost; za druhé vám povím, jak se před ním můžeme chránit; a za třetí vám ukáži příčinu tohoto hříchu, a nakonec vás poučím, jaké prostředky máme užívat, abychom se před ním uchránili.

Lze zastávat hereze a nebýt heretikem?

9. března 2008 v 21:43 Náboženství
Deník The New York Times uveřejnil údajný rozhovor s kardinálem Walterem Kasperem, v němž se dozvídáme velmi zajímavé věci. Papež Benedikt XVI. prý chce rehabilitovat Martina Luthera, protože prý nebyl heretik. Když však Timesy hovoří o Lutherovi píší, že odmítl papežství a tradici a držel se jediného zdroje - Písma svatého. Takového člověka však by nemohl za heretika považovat jen papež, který by hodlal zrušit svůj vlastní úřad a rozpustit katolickou Církev, což Benedikt XVI. nemá v úmyslu. Papež, který by rehabilitoval učení člověka, který jemu samotnému upírá právo být papežem, by se dostal sám se sebou do těžkého rozporu. Pokud by Luthera rehabilitoval, uznal by, že sám nemá právo cokoliv vyhlašovat, a tak by jej rehabilitoval a nerehabilitoval zároveň.

Convivium 2008

8. března 2008 v 7:50 Zprávy
Ve dnech 17. - 24. srpna 2008 se na Hoře Matky Boží v Králíkách koná 5. ročník mezinárodní letní školy duchovní hudby Convivium 2008. Convivium je určeno zájemcům o aktivní provozování duchovní hudby, amatérským a začínajícím profesionálním zpěvákům, sbormistrům, varhaníkům, duchovním a všem, kteří rádi zpívají. Doprovodný program je přichystán také pro děti, takže se mohou účastnit i rodiny s dětmi. V návaznosti na předešlé semináře (2003- 2007) bude kladen důraz na poznávání gregoriánského repertoáru a jeho využití v liturgii. Pro všechny účastníky jsou určeny ranní chvály a večerní kompletář. V rámci využití gregoriánského a polyfonního repertoáru v současné liturgii budou první nedělní nešpory a vybrané části ordinaria provedeny při nedělní liturgii na konci Convivia.

Kvalita, vhodnost, hodnota

7. března 2008 v 7:00 Filosofie
V diskusi, ke které dal podnět článek Bohuslava Korejse v časopisu Varhaník a kterou můžeme charakterizovat pojmem "K nebesům dnes zaleť písni" se objevilo několik slov - pojmů, jejichž libovolným zaměňováním můžeme diskusi jen gordicky zauzlovat. Jde o pojmy "kvalita" "vhodnost" a "hodnota". Pokusím se tedy jakousi neumělou esejí, při které zmobilizuji jak své chatrné znalosti z filosofie (ontologie, filosofie jazyka i axiologie) i selský rozum, rozmotat tento uzel, než se stačí dostatečně zasukovat.

Nebyl to výbuch lidového hněvu

6. března 2008 v 14:58 Zprávy
Federace nezávislých spisovatelů připravila ve spolupráci s Förderverin der stadt Saaz expozici sestávající z dokumentů, svědeckých výpovědí, dobových fotografií a dalších reálií. Tato expozice si klade za cíl osvětlit neblahé tzv. porevoluční události v roce 1945 - 1946 v Českém pohraničí, které souvisely s vyháněním německých starousedlíků. Výstava byla zahájena ve Vrchlického divadle v Lounech dne 19. 5. 2006. Od té doby ji shlédli zájemci v Děčíně, Kadani a Chomutově, byla rovněž vystavena i v Žatci. V roce 2007 byla zpřístupněna v Liberci a v březnu v Teplicích. Je velmi pravděpodobné, že se s touto výstavou budou moci diváci setkat i v jiných městech. K výstavě byl vydaný katalog v jazyce Českém a Německém, který případným zájemcům můžeme zaslat na dobírku.

Epištola ku Francescovi Canu Grandovi della Scala (2. část)

6. března 2008 v 12:00 Umění
18. O části první nutno věděti, že, ač dle způsobu obyčejného úvodem by zvána býti mohla, správně řečeno nejlépe ji zváti proslov, s čímž zdá se souhlasiti Filosof v třetí knize. "Rhetoriky", kde praví, že úvod je začátek řeči, jako proslov v poesii a předehra v hudbě. Poznamenati též dlužno, že ono oslovení, které se všeobecně úvodem nazvati může, jinak se děje u básníků, jinak u řečníků. Řečníci totiž obyčejně to, co říci chtějí, rozvrhují, aby mysl posluchačů připravili. Básnici pak nejen to činí, nýbrž i jakési vzývání. A dobře se jim to hodí, poněvadž modlitby jest jim potřebí, když něco vyššího, než obyčejně lidé mají, jako jakýsi dar, od bytostí vyšších jim žádati jest. Proto proslov předložený dělí sena dvě části: v první předmět vypravování se předesýlá, v druhé se ozývá Apollo a začíná tam: "Ó dobrý Apolle!"[1]

Harry Potter není žádný hrdina

6. března 2008 v 10:09 Literatura
Anglický literární kritik Edoardo Rialti uveřejnil v Osservatore Romano ostrou kritiku románů série Harry Potter. Podle jeho soudu zbourala autorka ve svém díle mravní řád. Dokládá to svědectvím a zkušenostmi exorcisty P. Gabriela Amortha. Ten konstatuje významný vzestup zájmu o černou magii a satanismus u mladých čtenářů Harryho Pottera. Rowlingová prezentuje kouzla a magii jako pozitivní síly. V knihách se zrcadlí staré gnostické pokušení smísit spásu a pravdu s tajným věděním. Temné síly mají být používány k pozitivním cílům. Harry Potter vyvolává tyto tajemné síly, aby mu daly nadlidské schopnosti. Je to velmi sporný charakter přijímající pozvání hada z ráje, který sliboval prarodičům, že budou jako Bůh.
Převzato z: Světlo, roč. 2008, č. 7

Epištola ku Francescovi Canu Grandovi della Scala (1. část)

6. března 2008 v 5:00 | Dante Alighieri |  Umění
Vznešenému i vítěznému pánu, panu Canovi Velikému della Scala, přesvatého knížectví císařského v městě Veroně a obci Vincencii náměstku prvnímu, jeho nejoddanější Dante Alighierius, Florenťan rodem ne mravy, přeje šťastný život hodně dlouhý a jména slavného na věky vzrůst.
Světoznámá Vaší Vznešenosti chvála, kterou pověst´ čile lítající rozsévá, tak v rozličných lidech rozličné myšlénky budí, že jedu v nadějí dobrou pozdvihuje, jiné do propasti strachu sráží. Tuto zvěst´ předčící spůsob všech nynějších, pokládal jsem za upřílišenou, jako by větší byla než pravda. Avšak, aby mne netísnila dlouho ustavičná nejistota, spěchal jsem do Verony jako královna Východu spěla do Jerusalema a Pallas na Helicon, vlastníma očima zkoumati chtěje, co jsem slyšel. Všude viděl jsem činy slávy Vaší i dobrodiní mnohá nejen jsem spatřil, ale i sám zakusil a jako dříve jsem podezíral, že povésť "upřílišena jest, tak potom jsem poznal, že skutečnost´ slova převyšuje. Odtud se stalo, že jako z doslechu již jsem byl s jakousi pokorou nakloněn, nyní uzřev skutečnost´ stal jsem se i nejoddanějším a přítelem.