Březen 2008

Inter mirifica (2. část)

19. března 2008 v 14:27 Média
KAPITOLA 2
PASTORAČNÍ ČINNOST CÍRKVE
OBECNÝ ÚKOL DUCHOVNÍCH PASTÝŘŮ A VĚŘÍCÍCH
13 Všichni členové církve mají společně a v dohodě, bez otálení a s největší horlivostí usilovat o to, aby se využívalo hromadných sdělovacích prostředků při nejrůznějších apoštolských akcích tak, jak to vyžaduje doba a místní podmínky; také ať brání škodlivým podnikům především v zemích, kde je žádoucí zvýšené úsilí o mravní a náboženský pokrok.
Proto ať duchovní pastýři neváhají plnit svůj úkol v této oblasti, tak těsně spojené s jejich řádnou kazatelskou povinností. Také laici, kteří se zabývají sdělovacími prostředky z povolání, ať se snaží vydávat svědectví Kristu; především tím, že vykonávají své povolání odborně a s apoštolským duchem, ale také tím, že podle svých možností dávají k dispozici své technické, hospodářské, kulturní nebo umělecké schopnosti pro pastorační působení církve.

Inter mirifica (1. část)

19. března 2008 v 14:19 Média
PŘEDMLUVA
HROMADNÉ SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY
1 Z podivuhodných technických vynálezů, které zejména v dnešní době s Boží pomocí vyvinul lidský důmysl ze stvořených věcí, církev bere na vědomí a sleduje se zvláštním zájmem ty, které mají vztah především k lidskému duchu a které otevřely nové možnosti velmi snadného sdělování zpráv, myšlenek a pokynů všeho druhu. Mezi těmito vynálezy vynikají prostředky uzpůsobené tak, aby mohly zasáhnout a ovlivnit nejen jednotlivce, ale i masy a celou lidskou společnost. Je to tisk, film, rozhlas, televize a jiné; právem se tedy nazývají hromadnými sdělovacími prostředky.

Začalo to hrudkou hlíny

19. března 2008 v 11:24 Zprávy
Hmatová výstava o pravěké keramice se koná v hlavní budově Muzea hlavního města Prahy, Na Poříčí 52, Praha 8 - Nové Město 2. dubna - 4. května 2008.

Výstava bude prezentovat repliky i originální nálezy z Prahy staré několik tisíc let, na které si budou moci všichni návštěvníci sáhnout.
Předměty z keramiky a jejich zlomky jsou nejčastějšími nálezy archeologických výzkumů, přesto i drobný střípek může být důležitý pro poznání historie lidstva. Mnohé pravěké kultury dokonce dostaly své jméno podle typických tvarů či výzdoby keramických nádob. Proto chceme návštěvníky seznámit s tímto druhem památek naší nejstarší minulosti a ukázat pravěkou keramiku v její rozmanitosti a kráse.

Kalilogie čili o výslovnosti VII.

19. března 2008 v 5:58 | Josef Durdík |  Durdík, J.: Kalilogie
Jest staré pravidlo, hlásané v nejnižších třídách škol: "Před puntíkem (.) klesni hlasem." Toto pravidlo platí veskrze - tón věty na posledním slově klesá. Poněvadž však hlubší tón při stejné síle méně slyšeti jest, musí se na konci věty tón spolu zmocniti. Odtud pochodí silnější vyslovení přísudku. Kde se toho nečiní, tam poslední slabika nápadně zaniká - tak zvané polykání slov.

Care of Soul, Quest for Virtue

18. března 2008 v 14:49 Zprávy
From the time of the ancient Greeks to the development of modern thought, the Socratic "care of the soul" has emerged as one of the main features characterizing European religion, philosophy, and education. Among those to have recognized its significance for the roots of European consciousness was Jan Patočka. Another theme which reoccurs in the European arts, both visual and literary, is the tradition of virtue, whose acquisition presents the primary ethical task for the individual. Both approaches, the Socratic "care of the soul" and the Aristotelian "training in virtue" are ultimately compatible at the level of their higher order integration into the Christian philosophy of love and a life imbued with both contemplation and activity. The real challenge to the European citizen of today seems not so much to leave his continent a better place, but rather, to leave this world a better man.

Svět mýma očima

18. března 2008 v 9:36 Umění a handicap
Slavnostní vernisáž výstavy fortografií Marty Kounkové se uskuteční ve středu 26. března 2008 v 18 hodin v prostorách Střediska Teiresiás na Šumavské 15 v Brně. Vystoupí na ní studenti a absolventi JAMU oboru Výchovná dramatika pro Neslyšící s ukázkami z představení Variace básní od Elišky Vyorálkové. Pozvánka na výstavu zde.

Brněnské angelikum

18. března 2008 v 8:26 Umění
Myšlenka založení síně, která by se soustředila především na pravidelná setkávání bratří a sester s křesťanským a sakrálním uměním vznikla koncem roku 2001 z iniciativy Prvního sdružení přátel bl.Hyacinta Maria Cormiera v Bmě působícího při chrámu sv. Michala v Brně na Dominikánském náměstí.
V současné době užívá Brněnské Angelikum pevně vyhrazený prostor, přilehající k chrámu sv. Michala. Konalo se zde už několik setkání prostřednictvím umění. Průběžně sem přichází několik stovek zájemců. Tyto akce se setkaly s nebývale příznivými ohlasy.

Fra Angelico

18. března 2008 v 8:15 Umění
Dominikán, který patří mezi významné osobnosti italské renesance. Jeho malby se vyznačují nadpozemskou čistotou. Skromný mnich, který žil asketickým životem, tvrdil, že je pouhým nástrojem. Svá díla nikdy nepředělával. Věřil, že umění, které je inspirováno Bohem, vede člověka k lásce, kráse a zbožnosti. http://www.ceskatelevize.cz/vysilani/27.01.2008/207562211000027-18:20-2-svetci-a-svedci-fra-angelico.html

Stvoření, evoluce, umění (2. část)

18. března 2008 v 5:17 Filosofie
Nyní bych se rád vyjádřil k několika sporným bodům. Evoluční ontologie se vyznačuje skepsí vůči noetice, považuje noetiku za nikam nevedoucí spekulace o možnostech poznání, zatímco je třeba ukázat, jak se věci objektivně mají a začít řešit krizi. Nedostatek noetického prověření však činní tento směr značně filosoficky labilním. Ve skrovných noetických úvahách vychází z darwinistického pojetí, které poznání považuje za prostředek k adaptaci na životní prostředí. Živý systém poznává jen natolik, aby přežil. Ostatní poznání je zbytečné, proto je poznáváno jen na úrovni mezosvěta. Poznání je objektivní v tom smyslu, že umožňuje adaptaci. Proti této své tezi se však evoluční ontologie zpronevěřuje budováním rozsáhlého spekulativního systému, který sahá daleko za hranice mezosvěta a transcenduje ho do mikrosvěta a makrosvěta. Svá tvrzení pak považuje za objektivní a korespondující s realitou.

Stvoření, evoluce, umění (1. část)

17. března 2008 v 5:47 Filosofie
Existuje nějaký rozdíl mezi krásou v přírodě a krásou v díle lidském? A čím se liší umění od ostatních produktů lidské činnosti?
Podle Jana Mukařovského umělecké předměty od ostatních lidských výtvorů odlišuje především znakový charakter a převaha estetické funkce, tedy to, že zobrazují něco jiného, a jakási samoúčelnost. Od přírodních předmětů se pak podle téhož autora věci zhotovené lidmi liší tím, že vznikly záměrně. Nejprve existoval jejich plán v lidské mysli, a teprve pak byly přivedeny na svět. Vidíme jasný dualismus spatřující podstatný rozdíl mezi věcmi přírodními a věcmi lidskými neboli kulturními, který způsobuje, že na jednu skupinu nemohou být užívána stejná kritéria jako na druhou. Odkud se vzal?

Kalilogie čili o výslovnosti VI.

16. března 2008 v 7:52 | Josef Durdík |  Durdík, J.: Kalilogie
V důraz přimíchá se někdy ještě jiný živel, totiž cit, jenž mluvícího provívá a v jeho hlase výrazu dochází. Tu se tedy slovo nejen důrazně vysloví, ale také zvláštním tónem zabarví, z něhož pohnutí mysli znáti jest, jakož radost, žal, bol, chvála, hana,souhlas, obdiv, ošklivost, lítost, rozhorlení, potupa, ironie atd. Zde záleží vše na tóně, jakým se výrok pronese. Mne žák můj překonal! zvolá slavný umělec a podle tónu poznáme ihned, zdali se trudí, neb raduje z toho. Může býti jedno nebo druhé, nic na větě nezmění se, slova potrvají tatáž i jich pořádek, a přece jaký rozdíl!

Utrum sint plures personae in divinis

15. března 2008 v 20:11 Filosofie
Při první se postupuje takto: Zdá se, že nelze klásti více osob v Božství. Neboť osoba jest rozumové přirozenosti ojedinělá podstata. Je-Ii tedy více osob v Božství, následuje, že je více podstat, což se zdá kacířským.
Mimo to množnost naprostých vlastností nečiní dělení osob ani v Bohu, ani v nás; tedy mnohem méně množnost vztahů. Ale v Bohu není jiné množnosti než vztahů, jak bylo svrchu řečeno. Tedy se nemůže říci, že v Bohu jest více osob.

Rigorizovaný důkaz Boží existence

15. března 2008 v 19:46 Filosofie
Moderní filosofie nám nabízí bohatou škálu námitek proti možnosti dokazatelnosti Boží existence. Motivy této dnes již tradiční averze jsou často mimo-teoretické. Námitky motivované teoreticky je možné klasifikovat do tří reprezentativních skupin.
První skupina obsahuje námitky, které se obracejí proti samotné možnosti teoretické argumentace směřující k závěru o Boží existenci.
Do druhé skupiny můžeme zařadit námitky, které nejsou tak radikálni negací samotné možnosti teoretického důkazu Boží existence, nýbrž se snaží o likvidaci různých důkazů tím, že poukazují na jejich teoretickou nekonzistenci. Námitky tohoto druhu operují stejnými teoretickými nástroji, jichž bylo použito při sestavování kritizovaného důkazu.

Kalilogie čili o výslovnosti V.

15. března 2008 v 7:49 | Josef Durdík |  Durdík, J.: Kalilogie
Proti pravidlům prostého přízvuku pronáší se někdy slovo silněji než obyčejně. To se děje tehdy, kdy se má smysl slova téhož vytknouti vztahem ke smyslu jinému, kterýž se v tomto případě také namítá. Chtěl-li bych vysloviti větu: Podzim byl krásný jakožto námitku proti tvrzení jinému, kupříkladu proti větě: Jaro bylo krásné, nestačí mi prostý přízvuk více, slovo podzim musí ještě silněji pronešeno býti. Na takovém silnějším pronešení slova se zakládá přízvuk vztahu čili důraz (Nachdruck).

Důkazy Boží existence

14. března 2008 v 19:19 Filosofie
Musí se říci, že paterou cestou lze dokázati, že Bůh jest.
První pak a zřejmější cesta je, která se béře se strany pohybu. Je totiž jisté a smyslem známé, že v tomto světě něco jest pohybováno. Ale vše, co jest pohybováno, jest pohybováno od jiného. Neboť nic není pohybováno, leč pokud jest v možnosti k tomu, k čemu jest pohybováno, něco pak pohybuje, pokud jest v uskutečnění. Pohybovati totiž není nic jiného nežli přivésti něco od možností do uskutečnění. Avšak od možnosti nemůže nic býti přivedeno do uskutečnění, léč skrze nějaké jsoucno v uskutečnění, jako teplé v uskutečnění, na příklad oheň, činí teplým v uskutečnění dřevo, jež je teplé v možnosti a tak je pohybuje a mění.

Nová fakta o Giordanu Brunovi

14. března 2008 v 13:10 Náboženství
Obvyklým námětem protikatolické propagandy je upálení na hranici italského filozofa-panteisty Giordana Bruna r. 1600. Italská zednářská vláda mu postavila r. 1900 v Římě na Campo dei Fiori (náměstí Květů) pomník a učinila z něj symbol proticírkevního boje. Aniž bychom chtěli ospravedlňovat krutý trest smrti pro Bruna, je třeba mít na paměti, že tento muž nebyl v žádném případě světec a mučedník. Americký historik John Bossy vydal již před léty publikaci o tomto bývalém mnichovi dominikánského řádu, kde shromáždil všechna dostupná fakta. Ta vůbec nesvědčí o jeho mravních kvalitách, spíš naopak. Historická realita je taková, že Giordano Bruno se dopouštěl kriminálních zločinů jako vrah a také jako agent a konfident cizí mocnosti.

Invizitoři

14. března 2008 v 12:29 Náboženství
V jednom ze svých úvodníků[1] Indro Montanelli píše: "Technika hesla obětního beránka byla užívaná inkvizicí ve staletích temnoty, kdy lůza byla znepokojena kvůli nějaké epidemii nebo hladu. Tehdy se ukázalo prstem na domnělou čarodějnici nebo někoho jiného, nesoucího údajnou vinu za šíření epidemie, aby si dav na něm vybil svůj hněv. Tato osoba byla poslána na hranici."
Montanelli má mnoho zásluh, všichni jsme jeho dlužníky, protože předvádí bravurně a s odvahou umění nonkonformismu. Bohužel v tomto případě upadá do příručkového konformismu "laický, demokratický, progresivní".

Je dovoleno bránit inkvizici? (recenze)

14. března 2008 v 12:17 Náboženství
Hádam žiadna historická téma nebola spracovaná tak lživo, neobjektívne, účelovo, s použitím neférových mystifikácií, ako práve téma inkvizície. Dôvodom lží na túto tému bola nenávisť voči katolíckej Cirkvi a voči pravde, ktorú hlása. A bola taká prudká, že tejto propagande uverili dokonca mnohí katolíci. Aj pre nich sa stala inkvizícia krvavou škvrnou v cirkevných dejinách a niet sa čomu čudovať, keďže tento mýtus mal tak širokú podporu a vyvrátiť ho zrejme nebude možné ani dnes, keď sa nájdu publikácie odkrývajúce skutočnú pravdu o inkvizícii. Napriek tomu je vždy lepšie hľadať oslobodzujúcu pravdu ako sa uspokojiť s klamstvom a polopravdami, hoci sú aj všeobecne prijímané. Aj preto je dobré preto má význam prečítať si malú publikáciu s titulom Je dovoleno bránit inkvizici? od českého historika Radomíra Malého, v ktorej sa autor pokúsil korektne vysporiadať s inkvizíciou.

Je dovoleno bránit inkvizici?

14. března 2008 v 12:13 Náboženství
Převážná část katolíků zastává názor, že inkvizice byla institucí, která se svou bestiální krutostí zapsala do dějin jako jejich nejčernější skvrna. Ačkoliv existují historické důkazy o pravém opaku je Církev systematicky terčem útoků, jež nacházejí zdroj inspirace právě v této lži. Zmizí ze školních učebnic dodnes hlásané báje, jako je Galileovo: "A přece se točí?!" i další výplody protikatolické propagandy?

The Swan’s Song of Galileo’s Myth

14. března 2008 v 11:59 Filosofie
It became common in innumerable revolutionary milieus to criticize the Holy Inquisition, and by extension the Catholic Church, for the condemnation of Galileo. The progressivists endorse such critiques, and repeat the catchphrase - the obscurant Church condemned science. They are quick to add that such condemnation would prove that the Magisterium of the Church is not infallible (1). Then, the progressivists assume another consequence: Galileo was condemned for applying scientific data to the exegesis of Holy Scripture. Since this condemnation was supposedly unjust, it would be valid to use scientific data either to alter the interpretation of Scripture, or even to demonstrate that it is wrong.