Umění a substituce smyslů a kódů. Část I. Jednoduchá substituce a zrakový handicap

21. února 2008 v 9:27 |  Umění a handicap
Nevidomý člověk nemůže přijímat informace zrakem. Veškeré kódy vnímatelné zrakem včetně uměleckých druhů, které jsou s těmito kódy spojeny, jsou mu nedostupné. Tyto kódy je třeba nahradit jinými určenými pro smysly, které nejsou poškozeny. Substituování kódů určených pro jeden smysl kódy pro smysly jiné není však jen doména světa smyslově postižených. Typickým příkladem substitučního kódu je fonetické písmo, které nahrazuje slyšitelné hlásky viditelnými písmeny. Mluvené slovo je tu kódem primárním - slova se vážou k mimojazykové skutečnosti, zatímco psané slovo je kódem sekundárním (substitučním), protože písmena označují hlásky, řetězce písmen slova, nikoliv předměty vnějšího světa. Pokud je substituován primární kód budeme hovořit o jednoduché substituci, pokud kód substituční, budeme hovořit o dvojité substituci.

Jednoduchá substituce. Substituuje-li se psaný text prostřednictvím mluveného slova, jedná se o návrat k původnímu kódování, neboť řečová informace je ze své podstaty informací akustickou. Pokud nevidomý člověk je schopen vnímat mluvenou řeč, jedinou bariérou pro vnímání psané podoby řeči je to, že její velké množství existuje v podobě vnímatelné pouze zrakem. K odstranění této bariéry existují různé pomůcky, o kterých budeme hovořit níže. Jiná situace však nastává, má-li nevidomý vnímat informaci, která je bytostně spojena se smyslem, který je u něj defektní, tedy se zrakem. Je třeba ji nahradit informací vnímatelnou v jiné podobě. Z uměleckých druhů se jedná zejména o malířství, tedy druh, který zobrazuje trojrozměrné předměty v ploše. Základní prvky jako je barva, tvar, linie jsou nevidomému nepřístupné. Obrazová informace může být nahrazena auditivní nebo haptickou, a to na různých úrovních. Může být tedy vyjádřena verbálně nebo převedena do podoby vnímatelné hmatem.
Slovo za obraz - sluch za zrak. V oblasti umění se zabýval vztahem malířství a poezie (tedy vizuální a auditivní informace) německý osvícenský filosof Gotthold Ephraim Lessing. Vymezil základní rozdíly mezi těmito druhy a určil hranice možnosti zobrazování v nich. Některé jsme již výše nastínili, nyní se jimi budeme zabývat z hlediska možnosti převodu vizuálního kódu do kódu auditivního.
Podle Lessinga má malířství prostorový charakter, zatímco poezie charakter časový. Vzhledem k tomu, že je malířství spjaté s prostorem, je schopné zobrazovat především předměty, které se v prostoru nacházejí vedle sebe, tj. tělesa . Hlavním předmětem zobrazování v poezii, která je spjatá s časem, jsou věci následující po sobě, tj. děje. Ale tělesa, podle Lessinga, neexistují jen v prostoru, ale také v čase. Mohou být dána do pohybu a uvést do pohybu jiná tělesa. Tím se účastní děje. Proto může malířství prostřednictvím těles - náznakem napodobit děje. Na druhé straně samotný děj neexistuje, vždy se ho někdo účastní, někdo, kdo má tělo. Proto může poezie zobrazit těleso, ovšem prostřednictvím děje. Stejně jako malířství může zobrazit pouhý jeden okamžik děje, může poezie využít pouhé jedné vlastnosti tělesa. Lessing ukazuje tyto skutečnosti na Homérově Iliadě. Když chce básník popsat nějaký předmět, nechává ho postupně vznikat - používá proces tvorby, tedy děj, k tomu, aby zobrazil nějaké těleso. Někdy je ovšem Homér schopen popsat těleso tak, jak existuje v prostoru. To je dáno tím, že části tělesa v popisu v poezii mohou po sobě následovat tak, jak jsou v prostoru vedle sebe.
Lessing ačkoliv neupírá řeči schopnost popsat předmět za účelem vytvoření předběžné znalosti, považuje za nemožné, aby poezie vytvořila živou představu tělesa. Podle Lessinga není umělecký druh schopen překročit povahu materiálu, se kterým je spjat, a tím ani povahu smyslu, kterým je tento materiál vnímatelný. Jan Mukařovský poznamenává, že snahy o překračování hranic mezi jednotlivými uměleckými druhy jsou v dějinách umění neustále přítomné. Avšak tvrdí, že když jeden umělecký druh se snaží dělat totéž, co druhý, používaný materiál nutně změní podstatu zobrazení. I když se bude básník snažit o barevnost líčení, nedonutí slova, aby zapůsobila na zrak. Slova mohou barvu označovat, ale nikoliv ji přímo předvádět. Naopak malířství může využívat prostředků poezie - snažit vypravovat příběh nebo používat básnických figur jako je metafora, metonymie či synekdocha. Jeho možnosti jsou však vzhledem k jeho nečasovému charakteru značně omezené.
Časový charakter a sukcesivnost mluveného slova proti prostorovosti a komplexnosti obrazu můžeme demonstrovat na příkladě. Ve Starém zákoně Bůh nařizuje Mojžíšovi, aby zhotovil schránku, do níž pak vloží Zákon. Činí to těmito slovy:
"Z akáciového dřeva uděláš dva a půl lokte dlouhou, jeden a půl lokte širokou a jeden a půl lokte vysokou archu. Zevnitř i zvenčí ji potáhneš ryzím zlatem a uděláš na ní kolem dokola zlatou lištu. Odliješ pro ni čtyři zlaté kruhy a připevníš je k jejím čtyřem nohám: dva kruhy z jedné strany a dva kruhy z druhé. Uděláš také tyče z akáciového dřeva; potáhneš je zlatem a zasuneš ty tyče, na nichž se archa bude přenášet, do kruhů, jež má připevněné po stranách. Ty tyče zůstanou v kruzích archy a nebudou se odtud vytahovat. Do archy vložíš Svědectví, které ti dám. Uděláš také dva a půl lokte dlouhou a jeden a půl lokte širokou slitovnici z ryzího zlata. Uděláš z tepaného zlata dva cheruby, uděláš je k oběma koncům slitovnice. Jednoho z cherubů udělej k jednomu konci a druhého cheruba k druhému konci: uděláš cheruby tak, aby tvořili celek se slitovnicí na obou jejích koncích. Cherubové budou mít křídla rozpjatá vzhůru a čelem k sobě budou svými křídly chránit slitovnici. Tváře cherubů budou obráceny ke slitovnici. Slitovnici položíš navrch na archu a do archy vložíš Svědectví, které ti dám." (Exodus, 25, 10-21)[1]
Mojžíš archu zhotoví, ale Bůh pro nevěru Izraele dopustí, že je ztracena. Podle popisu je však možné rekonstruovat její podobu. Na mnoha obrazech je archa znázorňována takto:
Archu, jejíž představa postupně v nás vznikala za užití paměti a schopnosti anticipace, máme najednou před sebou a můžeme její podstatné rysy přehlédnout v jediném okamžiku.[2] Zajímavé však je, že podle textu je možné archu zobrazit i jinak. V textu se totiž nemluví, mají-li být tyče umístěny podél delší strany archy či té kratší. Hospodinův požadavek není explicitně vyjádřený. Proto můžeme mezi zobrazeními archy objevit i toto:
Ale podívejme se na opačný problém - jak převést vizuální informaci na informaci textovou. V současné době, kdy nevidomý může pomocí hlasového výstupu číst elektronické texty, se do popředí dostává otázka, jak mu zpřístupnit obrazové informace, které mohou psaný text doprovázet. Samozřejmě není nutné, ba ani žádoucí, aby nevidomý věděl, jak vypadá každý grafický prvek, který se nachází v textu. Většina grafiky, která se používá například na webových stránkách, má pouze estetickou funkci, kterou nevidomý neocení. Některé obrázky však nesou velkou část informace, bez které psaný text není úplný. Zde je nutné nějakým způsobem převést informaci obrazovou na informaci textovou. Žádný automatický převod není možný a dlouho asi nebude. Slovy popsat obrázek je úkolem vidícího člověka. To ovšem není možné bez znalosti povahy textové a vizuální informace. Lessingovy poznatky o hranicích mezi malířstvím a poezií zůstávají tak stále aktuální.
Příklad nám může poskytnout Denis Diderot, který se tohoto úkolu zhostil ve svých "Salónech." Zkusme si podle následujícího popisu představit obraz:
"Angelika a Medor. Obě hlavní postavy jsou umístěny napravo od toho, kdo se na obraz dívá. Angelika leží nenuceně na zemi zády k nám a z jejího obličeje můžeme shlédnout jen malou část, a ta prozrazuje, že má špatnou náladu. Na stejné straně, avšak více v pozadí stojí Medor zobrazený zpředu a nakloněný, s rukou vztaženou ke kmeni stromu, do kterého zřejmě vyrývá Quinaultovo dvojverší... [...] Amorci ovíjejí strom girlandami. Medor je napůl zahalen tygří kůží a levicí svírá lovecké kopí. Pod Angelikou si představme drapérii, podušku... [...] ...toulec se šípy a květy. Na zemi leží naznak velký amorek a dva jiní důvěrníci Medorova štěstí si hrají ve výši poblíž stromu".[3]
Podobá se vzniklá představa tomuto obrazu?
Předně nás může zarazit poloha postav. Diderot tvrdí, že Angelika leží a Medor stojí, zatímco podle nás obě postavy jsou v poloze, která je nejbližší sedu. Dále Diderot hovoří o amorcích ovíjejících girlandami strom, amorkovi, který leží na zemi (či spíše sedí?) a dvou amorcích, kteří si hrají ve výši poblíž stromu. Vzhledem k tomu, že na obraze jsou patrní jen tři amorci, je zřejmé, že ti, kteří girlandami ovíjejí strom, a ti, co si hrají ve výši poblíž stromu, jsou totožní, což z popisu nikterak nevyplývá.
Tento příklad jsme uvedli, abychom ukázali složitost převodu obrazové informace na textovou, k němuž často dochází při digitalizaci a úpravě dokumentu pro nevidomé. Obsahuje-li totiž tištěná publikace obrazové informace, které se přímo vážou k textu a na jejichž znalosti závisí pochopení textu, nezbývá nic jiného než grafiku popsat slovy, což je poměrně nesnadný úkol.
Trojrozměrné za dvojrozměrné - hmat za zrak. Viděli jsme, jaké potíže vznikají, chceme-li transformovat vizuální informaci na informaci auditivní. Prostorový charakter první a časový charakter druhé způsobuje, že každá se hodí k zobrazování jiných skutečností. Lessing dokonce soudí, že plné vyjádření obrazu pomocí slov není možné, s čímž se můžeme ztotožnit. Proto tam, kde je třeba, aby si nevidomý učinil představu o prostoru, je vhodnější volit substituci vizuálního kódu kódem haptickým. Hmat je smysl, prostřednictvím nějž se v prostoru orientuje i vidící člověk. Nevidomí se při pohybu v prostoru na hmat spoléhají, i když i sluch jim hodně napomáhá.
Ovšem ne každou vizuální informaci je třeba transformovat na haptickou. I hmat má tu vlastnost, že neumožňuje přehlédnutí celku najednou jako zrak, ale pouze po částech. Proto je získání informace o prostoru prostřednictvím hmatu psychicky i časově podstatně náročnější než u zrakového vnímání. Petr Červenka uvádí tento příklad :
"Běžný způsob určení míst výskytu zvířat v zoo je schematická mapa světa s barevným ohraničením areálu výskytu zmíněného zvířete. Jedním pohledem si člověk víceméně utvoří jasnou představu o místech, kde toto zvíře žije. Zpracovat tuto informaci pomocí hmatové mapy není až takový problém - je to především otázka výběru měřítka mapy a zvolení vhodných rastrů pro dobré odlišení jednotlivých areálů. Pro nevidomého to ovšem znamená neúměrné úsilí, má-li získat hmatem požadovanou informaci. Nejdříve je třeba se zorientovat ve schematické mapě světa, potom systematicky hledat odlišné povrchy označující místa výskytu, která hledáme, a potom opětovně nalezené areály zasadit do kontextu jednotlivých světadílů. Přesnost a míra subjektivní jistoty ze získané informace je velmi malá. Přitom jedna věta ve zvukovém průvodci (nebo v informačním materiálu vytištěném v bodovém písmu) řeší danou situaci daleko rychleji, přesněji a efektivněji."[4]
Vizuální informace je možné haptizovat několika způsoby. Jedním z prostředků je tzv. reliéfní kresba. Mezi základní prvky reliéfní kresby patří reliéfní bod, reliéfní čára a reliéfní plocha. Standardy těchto prvků jsou odvozené od možností hmatu. Reliéfní bod má tvar paraboloidu, tzn. že ve vertikálním řezu je parabolou, v horizontálním kružnicí. Průměr v základně reliéfního bodu má být 1,2 mm, bod má být vysoký 0,75 mm, rozestup mezi jednotlivými body v základně má být 1,2 mm, na vrcholu 2,4 mm. Reliéfní čára má v příčném řezu tvar paraboly. Poměr výšky a šířky by měl být 3 : 2. Šířkou je myšlena vzdálenost jednoho okraje ke druhému v základně, výškou vzdálenost vrcholu k základně. Optimální vzdálenost vrcholů dvou reliéfních čar by se měla rovnat dvěma šířkám reliéfní čáry, vzdálenost dvou čar v základně by neměla klesat pod rozměr šířky čar. Délku čáry určuje bimanuální hmatové pole. Ve směru z leva do prava by délka neměla přesáhnout 105 cm, z hora dolů 55 cm. U reliéfní plochy se rozlišuje šířka, délka, výška, tvar a povrchová struktura. Standardy jsou podobné jako u reliéfní čáry. Tvar je určen tvarem zobrazovaného předmětu. Povrchová struktura plochy, která je dána různým zvrásněním, nahrazuje barvu. Jiné parametry jsou stanoveny pro tzv. nízký reliéf a reliéfní model, které se vyznačují větší plasticitou než reliéfní kresba. Pro zhotovování reliéfní kresby se užívá tepelného fuseru, který zvrásňuje místa vytištěná barvou na zvláštní fólie. K vytváření reliéfních modelů je možno použít zařízení zvané termoform, které vytváří do fólie otisk předmětů.
Reliéfní kresba má své hranice. Tam, kde je třeba v plnosti představit nevidomému trojrozměrná tělesa (např. při výuce geometrie), ji není možné použít. Není schopna vytvořit iluzi trojrozměrného prostoru jako klasická kresba prostřednictvím perspektivy, což je dáno sukcesívností hmatového vnímání. Trojrozměrná tělesa je proto třeba nevidomému zprostředkovat prostřednictvím hmatových modelů.
Obecně vzato míra možnosti transformovat vizuální informaci v haptickou je nepřímo úměrná tomu, do jaké míry vizuální informace vystihuje podobu originálu. Tato teze platí analogicky i pro míru schopnosti vytvořit si představu vizuální skutečnosti prostřednictvím slovního popisu, o které jsme hovořili v předchozí kapitole. Míru podobnosti zobrazení s originálem vyjadřují čtyři skupiny forem vizuální informace, které v návaznosti na Myrberga rozlišuje Ján Jesenský[5]. Jedná se o zobrazení: ikonické, analogové, symbolické a signalizační. Ikonické zobrazení se podobá své předloze - patří k němu například realistické obrazy. Analogové znázornění vystihuje prostorové vztahy originálu, pro příklad můžeme uvést výkresy, mapy, plánky či diagramy. Symbolické zobrazení vyjadřuje vztahy mezi obrazem a zobrazovaným předmětem, mezi ně můžeme zařadit grafy, schémata apod. Signalizační zobrazení upozorňují svou výrazností na určitý jev, předmětu, který označují, se nepodobají. Ikonická zobrazení se haptizují nesnadno. Lepší situace je v případě analogových a symbolických.

[1] Jeruzalémská bible [online]. [cit. 2007-08-02]. Dostupné z: http://krystal.op.cz/jb/index.htm.
[2] Zobrazení sice opomíjí detail, že kruhy mají být připevněny k nohám archy, jiné překlady však hovoří o hranách, což náš obrázek splňuje - i to svědčí o komplikovanosti zobrazování podle slov.
[3] DIDEROT, D. O umění. Vyd. v tomto uspořádání a překladu 1. Praha, 1983, s. 287-288
[4] ČERVENKA, P. Mapy a orientační plány pro zrakově postižené. 1. vyd. Praha, 1999, s. 5
[5] JESENSKÝ, J. Hmatové vnímání informací pomocí tyflografiky. 1. vyd. Praha, 1988, s. 43
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (142)
Zobrazit starší komentáře

101 AndyBlawn AndyBlawn | E-mail | Web | 29. dubna 2017 v 6:20 | Reagovat

viagra i how get

      <a href=http://onlineviagravzx.com/>buy viagra online</a>

    <a href="http://onlineviagravzx.com/">viagra buy</a>

    safe buy viagra craigslist

102 AlexeyBlawn AlexeyBlawn | E-mail | Web | 29. dubna 2017 v 18:49 | Reagovat

cialis und co

      <a href=http://onlinecialiszrx.com/>cialis generic</a>

    <a href="http://onlinecialiszrx.com/">buy cialis online</a>

    cialis for sale on line

103 MoisesBlawn MoisesBlawn | E-mail | Web | 2. května 2017 v 0:01 | Reagovat

when is viagra needed

      http://viagrasaleznp.com/ - purchase viagra

    <a href="http://viagrasaleznp.com/">viagra online</a>

    viagra legal buy us

104 viagra_pills viagra_pills | E-mail | Web | 3. května 2017 v 4:34 | Reagovat

Immigration Lawyers ...the time to read or pay a visit to the content or internet sites we have linked to below the...

105 GavrilaBlawn GavrilaBlawn | E-mail | Web | 3. května 2017 v 23:17 | Reagovat

buy cialis online eu

      http://canadacialisnvz.com/ - cialis

    <a href="http://canadacialisnvz.com/">tadalafil</a>

    2.5 cialis generic

106 NadyaBlawn NadyaBlawn | E-mail | Web | 4. května 2017 v 20:56 | Reagovat

pr precio caja viagra 100mg

      <a href=http://viagraprofessionalnvz.com/>generic viagra online</a>

    <a href="http://viagraprofessionalnvz.com/">viagra</a>

    generic viagra uk   discount

107 MoisesBlawn MoisesBlawn | E-mail | Web | 5. května 2017 v 17:51 | Reagovat

fast cash mu online

      http://advancequickfxz.com/ - online payday loans

    <a href="http://advancequickfxz.com/">fast payday loans</a>

    cash loans kingman az

108 MoisesBlawn MoisesBlawn | E-mail | Web | 6. května 2017 v 17:46 | Reagovat

long term cash advance

      <a href=http://bestpaydaynpz.com/>advance payday loans</a>

    <a href="http://bestpaydaynpz.com/">usa payday loans</a>

    online loan application form

109 MoisesBlawn MoisesBlawn | E-mail | Web | 7. května 2017 v 13:20 | Reagovat

instant loan fort mcmurray

      <a href=http://bestpaydaynpz.com/>online payday advance</a>

    <a href="http://bestpaydaynpz.com/">usa payday loans</a>

    payday installment loans springfield il

110 MoisesBlawn MoisesBlawn | E-mail | Web | 7. května 2017 v 21:20 | Reagovat

btd5 fast cash

      <a href=http://bestpaydaynpz.com/>payday loan</a>

    <a href="http://bestpaydaynpz.com/">payaday loans</a>

    cash advance Ontario CA

111 VikaBlawn VikaBlawn | E-mail | Web | 7. května 2017 v 22:08 | Reagovat

how much prescription viagra

      http://www.viagrarxp.com/ - cheap generic viagra

    <a href="http://www.viagrarxp.com/">cheap viagra online</a>

    drug street value viagra

112 MoisesBlawn MoisesBlawn | E-mail | Web | 8. května 2017 v 1:12 | Reagovat

payroll advance online

      <a href=http://bestpaydaynpz.com/>advance payday loans</a>

    <a href="http://bestpaydaynpz.com/">pay day loans online</a>

    cash loans in tauranga

113 VikaBlawn VikaBlawn | E-mail | Web | 8. května 2017 v 4:48 | Reagovat

female viagra canada pharmacy

      http://www.viagrarxp.com/ - cheap generic viagra

    <a href="http://www.viagrarxp.com/">viagra cheap</a>

    generic viagra ship overnight

114 MoisesBlawn MoisesBlawn | E-mail | Web | 8. května 2017 v 16:01 | Reagovat

loans for people on unemployment benefits

      http://fastloanstgz.com/ - best online payday loans

    <a href="http://fastloanstgz.com/">payday loans online same day</a>

    payday loans frisco

115 payday payday | E-mail | Web | 9. května 2017 v 13:10 | Reagovat

Hi there, just became aware of your blog through Google, and found that it is really informative. Im going to watch out for brussels. Ill be grateful if you continue this in future. Lots of people will be benefited from your writing. Cheers!

116 MoisesBlawn MoisesBlawn | E-mail | Web | 13. května 2017 v 19:43 | Reagovat

cialis malaga

      http://cialisonlinerxonline.com/ - cheap cialis

    <a href="http://cialisonlinerxonline.com/">buy cialis</a>

    cialis canada paypal

117 DavidBlawn DavidBlawn | E-mail | Web | 14. května 2017 v 5:33 | Reagovat

gernic viagra

      http://viagrabuytoday.com/ - viagra

    <a href="http://viagrabuytoday.com/">viagra online</a>

    viagra 50mg price australia,

118 VoiceBlawn VoiceBlawn | E-mail | Web | 14. května 2017 v 22:08 | Reagovat

cvs cialis on sale

      <a href=http://cialisonlinerxonline.com/>cheap cialis</a>

    <a href="http://cialisonlinerxonline.com/">buy cialis</a>

    generic cialis sydney

119 online_viagra online_viagra | E-mail | Web | 19. května 2017 v 12:27 | Reagovat

Wow, marvelous blog structure! How long have you been running a blog

120 AnnBlawn AnnBlawn | E-mail | Web | 19. května 2017 v 17:10 | Reagovat

generic everyday cialis

      <a href=http://cheapcialisv5.com/>buy cialis</a>

    <a href="http://cheapcialisv5.com/">cialis cheap</a>

    cialis 20 mg 8 st preis

121 AnnBlawn AnnBlawn | E-mail | Web | 19. května 2017 v 22:09 | Reagovat

cialis low cost generico

      <a href=http://cheapcialisv5.com/>cialis generic</a>

    <a href="http://cheapcialisv5.com/">cialis cheap</a>

    only here generic cialis

122 MilesBlawn MilesBlawn | E-mail | Web | Sobota v 5:16 | Reagovat

extenze used with viagra

      http://viagraonlinezx.com/ -  cheap viagra

    <a href="http://viagraonlinezx.com/"> order viagra</a>

    viagra likor kaufen

123 buy buy | E-mail | Web | Sobota v 6:33 | Reagovat

It's a mammoth playground built of mountains, hills, lakes,

124 MilesBlawn MilesBlawn | E-mail | Web | Sobota v 10:36 | Reagovat

generic 5mg cialis free viagra

      <a href=http://viagraonlinezx.com/> buy generic viagra</a>

    <a href="http://viagraonlinezx.com/"> generic viagra online</a>

    viagra frau nebenwirkungen

125 AnnieBlawn AnnieBlawn | E-mail | Web | Sobota v 11:55 | Reagovat

are there pills like viagra

      <a href=http://cheapviagrazpn.com/>buy viagra</a>

    <a href="http://cheapviagrazpn.com/">generic viagra</a>

    cialis viagra alcoo

126 PiannoBlawn PiannoBlawn | E-mail | Web | Sobota v 13:38 | Reagovat

cialis argentina comprar

http://buycialisfrx.com/ - cialis generic

<a href="http://buycialisfrx.com/">cialis cheap </a>

look here cialis in canada

127 AnnieBlawn AnnieBlawn | E-mail | Web | Sobota v 15:43 | Reagovat

viagra professional fast usa

      <a href=http://cheapviagrazpn.com/>generic viagra</a>

    <a href="http://cheapviagrazpn.com/">buy viagra online</a>

    venta viagra barcelona espana

128 Michaelidolo Michaelidolo | E-mail | Web | Sobota v 15:51 | Reagovat

http://texasfiji.com/forums/topic/best-place-to-buy-stanazolol-next-day-delivery/ buy oral steroids

129 AnnieBlawn AnnieBlawn | E-mail | Web | Neděle v 2:54 | Reagovat

pharmacie qui vend du viagra

      <a href=http://cheapviagrazpn.com/>cheap viagra</a>

    <a href="http://cheapviagrazpn.com/">viagra generic</a>

    female viagra for sale uk

130 MilesBlawn MilesBlawn | E-mail | Web | Neděle v 4:21 | Reagovat

viagra at young age

      <a href=http://viagraonlinezx.com/> order viagra</a>

    <a href="http://viagraonlinezx.com/"> generic viagra</a>

    i use it viagra 20mg

131 AnnieBlawn AnnieBlawn | E-mail | Web | Pondělí v 1:55 | Reagovat

viagra north american

      <a href=http://cheapviagrazpn.com/>viagra cheap</a>

    <a href="http://cheapviagrazpn.com/">viagra</a>

    scary movie 4 viagra

132 buy buy | E-mail | Web | Pondělí v 2:58 | Reagovat

Hey there! I realize this is somewhat offtopic but I had to ask.

133 VenekBlawn VenekBlawn | E-mail | Web | Pondělí v 9:42 | Reagovat

generic cialis 50mg 100mg

      http://buycialisto.com/ - cialis online

    <a href="http://buycialisto.com/">cilais price</a>

    cheapest cialis online au

134 VenekBlawn VenekBlawn | E-mail | Web | Pondělí v 11:30 | Reagovat

can you take 40mg cialis daily

      http://buycialisto.com/ - cialis price

    <a href="http://buycialisto.com/">buy cialis online</a>

    donde comprar cialis en nj

135 MoisesBlawn MoisesBlawn | E-mail | Web | Pondělí v 21:58 | Reagovat

viagra buy online super meds

      http://buyviagracvz.com/ -  buy viagra online

    <a href="http://buyviagracvz.com/"> viagra online</a>

    viagra patent expire

136 forum forum | E-mail | Web | Úterý v 1:32 | Reagovat

Hi there, just became aware of your blog through Google, and found that it's truly informative. Im gonna watch out for brussels. I will appreciate if you continue this in future. Many people will be benefited from your writing. Cheers!

137 MoisesBlawn MoisesBlawn | E-mail | Web | Úterý v 6:02 | Reagovat

viagra problemi di coppi

      http://buyviagracvz.com/ -  cheap viagra online

    <a href="http://buyviagracvz.com/"> buy viagra</a>

    can you buy viagra walgreens

138 SethBlawn SethBlawn | E-mail | Web | Středa v 7:08 | Reagovat

cialis online rabatt

      <a href=http://cialisbuyvbz.com/>cialis cheap</a>

    <a href="http://cialisbuyvbz.com/">buy cialis online</a>

    cialis no prescription u s

139 KirkBlawn KirkBlawn | E-mail | Web | Včera v 12:56 | Reagovat

geniune viagra no prescription

      <a href=http://cheapviagrazxd.com/>generic viagra</a>

    <a href="http://cheapviagrazxd.com/">viagra generic</a>

    maximum dosage for viagra

140 KirkBlawn KirkBlawn | E-mail | Web | Včera v 20:33 | Reagovat

viagra per prolungare

      <a href=http://cheapviagrazxd.com/>viagra pills</a>

    <a href="http://cheapviagrazxd.com/">viagra pills</a>

    viagra 100 usa 8000mg

141 AnnBlawn AnnBlawn | E-mail | Web | Dnes v 1:17 | Reagovat

comprar cialis receta medica

      http://buycialisfxz.com/ - cheap cialis

    <a href="http://buycialisfxz.com/">buy cialis</a>

    cialis romani

142 AlexisBlawn AlexisBlawn | E-mail | Web | Dnes v 11:47 | Reagovat

simple interest loan calculator

      <a href=http://nofaxpaydaynpz.com/>payday advance loan</a>

    <a href="http://nofaxpaydaynpz.com/">no fax payday loan</a>

    cash loans benefits

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama