Umění a substituce smyslů a kódů. Část I. Jednoduchá substituce a zrakový handicap

21. února 2008 v 9:27 |  Umění a handicap
Nevidomý člověk nemůže přijímat informace zrakem. Veškeré kódy vnímatelné zrakem včetně uměleckých druhů, které jsou s těmito kódy spojeny, jsou mu nedostupné. Tyto kódy je třeba nahradit jinými určenými pro smysly, které nejsou poškozeny. Substituování kódů určených pro jeden smysl kódy pro smysly jiné není však jen doména světa smyslově postižených. Typickým příkladem substitučního kódu je fonetické písmo, které nahrazuje slyšitelné hlásky viditelnými písmeny. Mluvené slovo je tu kódem primárním - slova se vážou k mimojazykové skutečnosti, zatímco psané slovo je kódem sekundárním (substitučním), protože písmena označují hlásky, řetězce písmen slova, nikoliv předměty vnějšího světa. Pokud je substituován primární kód budeme hovořit o jednoduché substituci, pokud kód substituční, budeme hovořit o dvojité substituci.

Jednoduchá substituce. Substituuje-li se psaný text prostřednictvím mluveného slova, jedná se o návrat k původnímu kódování, neboť řečová informace je ze své podstaty informací akustickou. Pokud nevidomý člověk je schopen vnímat mluvenou řeč, jedinou bariérou pro vnímání psané podoby řeči je to, že její velké množství existuje v podobě vnímatelné pouze zrakem. K odstranění této bariéry existují různé pomůcky, o kterých budeme hovořit níže. Jiná situace však nastává, má-li nevidomý vnímat informaci, která je bytostně spojena se smyslem, který je u něj defektní, tedy se zrakem. Je třeba ji nahradit informací vnímatelnou v jiné podobě. Z uměleckých druhů se jedná zejména o malířství, tedy druh, který zobrazuje trojrozměrné předměty v ploše. Základní prvky jako je barva, tvar, linie jsou nevidomému nepřístupné. Obrazová informace může být nahrazena auditivní nebo haptickou, a to na různých úrovních. Může být tedy vyjádřena verbálně nebo převedena do podoby vnímatelné hmatem.
Slovo za obraz - sluch za zrak. V oblasti umění se zabýval vztahem malířství a poezie (tedy vizuální a auditivní informace) německý osvícenský filosof Gotthold Ephraim Lessing. Vymezil základní rozdíly mezi těmito druhy a určil hranice možnosti zobrazování v nich. Některé jsme již výše nastínili, nyní se jimi budeme zabývat z hlediska možnosti převodu vizuálního kódu do kódu auditivního.
Podle Lessinga má malířství prostorový charakter, zatímco poezie charakter časový. Vzhledem k tomu, že je malířství spjaté s prostorem, je schopné zobrazovat především předměty, které se v prostoru nacházejí vedle sebe, tj. tělesa . Hlavním předmětem zobrazování v poezii, která je spjatá s časem, jsou věci následující po sobě, tj. děje. Ale tělesa, podle Lessinga, neexistují jen v prostoru, ale také v čase. Mohou být dána do pohybu a uvést do pohybu jiná tělesa. Tím se účastní děje. Proto může malířství prostřednictvím těles - náznakem napodobit děje. Na druhé straně samotný děj neexistuje, vždy se ho někdo účastní, někdo, kdo má tělo. Proto může poezie zobrazit těleso, ovšem prostřednictvím děje. Stejně jako malířství může zobrazit pouhý jeden okamžik děje, může poezie využít pouhé jedné vlastnosti tělesa. Lessing ukazuje tyto skutečnosti na Homérově Iliadě. Když chce básník popsat nějaký předmět, nechává ho postupně vznikat - používá proces tvorby, tedy děj, k tomu, aby zobrazil nějaké těleso. Někdy je ovšem Homér schopen popsat těleso tak, jak existuje v prostoru. To je dáno tím, že části tělesa v popisu v poezii mohou po sobě následovat tak, jak jsou v prostoru vedle sebe.
Lessing ačkoliv neupírá řeči schopnost popsat předmět za účelem vytvoření předběžné znalosti, považuje za nemožné, aby poezie vytvořila živou představu tělesa. Podle Lessinga není umělecký druh schopen překročit povahu materiálu, se kterým je spjat, a tím ani povahu smyslu, kterým je tento materiál vnímatelný. Jan Mukařovský poznamenává, že snahy o překračování hranic mezi jednotlivými uměleckými druhy jsou v dějinách umění neustále přítomné. Avšak tvrdí, že když jeden umělecký druh se snaží dělat totéž, co druhý, používaný materiál nutně změní podstatu zobrazení. I když se bude básník snažit o barevnost líčení, nedonutí slova, aby zapůsobila na zrak. Slova mohou barvu označovat, ale nikoliv ji přímo předvádět. Naopak malířství může využívat prostředků poezie - snažit vypravovat příběh nebo používat básnických figur jako je metafora, metonymie či synekdocha. Jeho možnosti jsou však vzhledem k jeho nečasovému charakteru značně omezené.
Časový charakter a sukcesivnost mluveného slova proti prostorovosti a komplexnosti obrazu můžeme demonstrovat na příkladě. Ve Starém zákoně Bůh nařizuje Mojžíšovi, aby zhotovil schránku, do níž pak vloží Zákon. Činí to těmito slovy:
"Z akáciového dřeva uděláš dva a půl lokte dlouhou, jeden a půl lokte širokou a jeden a půl lokte vysokou archu. Zevnitř i zvenčí ji potáhneš ryzím zlatem a uděláš na ní kolem dokola zlatou lištu. Odliješ pro ni čtyři zlaté kruhy a připevníš je k jejím čtyřem nohám: dva kruhy z jedné strany a dva kruhy z druhé. Uděláš také tyče z akáciového dřeva; potáhneš je zlatem a zasuneš ty tyče, na nichž se archa bude přenášet, do kruhů, jež má připevněné po stranách. Ty tyče zůstanou v kruzích archy a nebudou se odtud vytahovat. Do archy vložíš Svědectví, které ti dám. Uděláš také dva a půl lokte dlouhou a jeden a půl lokte širokou slitovnici z ryzího zlata. Uděláš z tepaného zlata dva cheruby, uděláš je k oběma koncům slitovnice. Jednoho z cherubů udělej k jednomu konci a druhého cheruba k druhému konci: uděláš cheruby tak, aby tvořili celek se slitovnicí na obou jejích koncích. Cherubové budou mít křídla rozpjatá vzhůru a čelem k sobě budou svými křídly chránit slitovnici. Tváře cherubů budou obráceny ke slitovnici. Slitovnici položíš navrch na archu a do archy vložíš Svědectví, které ti dám." (Exodus, 25, 10-21)[1]
Mojžíš archu zhotoví, ale Bůh pro nevěru Izraele dopustí, že je ztracena. Podle popisu je však možné rekonstruovat její podobu. Na mnoha obrazech je archa znázorňována takto:
Archu, jejíž představa postupně v nás vznikala za užití paměti a schopnosti anticipace, máme najednou před sebou a můžeme její podstatné rysy přehlédnout v jediném okamžiku.[2] Zajímavé však je, že podle textu je možné archu zobrazit i jinak. V textu se totiž nemluví, mají-li být tyče umístěny podél delší strany archy či té kratší. Hospodinův požadavek není explicitně vyjádřený. Proto můžeme mezi zobrazeními archy objevit i toto:
Ale podívejme se na opačný problém - jak převést vizuální informaci na informaci textovou. V současné době, kdy nevidomý může pomocí hlasového výstupu číst elektronické texty, se do popředí dostává otázka, jak mu zpřístupnit obrazové informace, které mohou psaný text doprovázet. Samozřejmě není nutné, ba ani žádoucí, aby nevidomý věděl, jak vypadá každý grafický prvek, který se nachází v textu. Většina grafiky, která se používá například na webových stránkách, má pouze estetickou funkci, kterou nevidomý neocení. Některé obrázky však nesou velkou část informace, bez které psaný text není úplný. Zde je nutné nějakým způsobem převést informaci obrazovou na informaci textovou. Žádný automatický převod není možný a dlouho asi nebude. Slovy popsat obrázek je úkolem vidícího člověka. To ovšem není možné bez znalosti povahy textové a vizuální informace. Lessingovy poznatky o hranicích mezi malířstvím a poezií zůstávají tak stále aktuální.
Příklad nám může poskytnout Denis Diderot, který se tohoto úkolu zhostil ve svých "Salónech." Zkusme si podle následujícího popisu představit obraz:
"Angelika a Medor. Obě hlavní postavy jsou umístěny napravo od toho, kdo se na obraz dívá. Angelika leží nenuceně na zemi zády k nám a z jejího obličeje můžeme shlédnout jen malou část, a ta prozrazuje, že má špatnou náladu. Na stejné straně, avšak více v pozadí stojí Medor zobrazený zpředu a nakloněný, s rukou vztaženou ke kmeni stromu, do kterého zřejmě vyrývá Quinaultovo dvojverší... [...] Amorci ovíjejí strom girlandami. Medor je napůl zahalen tygří kůží a levicí svírá lovecké kopí. Pod Angelikou si představme drapérii, podušku... [...] ...toulec se šípy a květy. Na zemi leží naznak velký amorek a dva jiní důvěrníci Medorova štěstí si hrají ve výši poblíž stromu".[3]
Podobá se vzniklá představa tomuto obrazu?
Předně nás může zarazit poloha postav. Diderot tvrdí, že Angelika leží a Medor stojí, zatímco podle nás obě postavy jsou v poloze, která je nejbližší sedu. Dále Diderot hovoří o amorcích ovíjejících girlandami strom, amorkovi, který leží na zemi (či spíše sedí?) a dvou amorcích, kteří si hrají ve výši poblíž stromu. Vzhledem k tomu, že na obraze jsou patrní jen tři amorci, je zřejmé, že ti, kteří girlandami ovíjejí strom, a ti, co si hrají ve výši poblíž stromu, jsou totožní, což z popisu nikterak nevyplývá.
Tento příklad jsme uvedli, abychom ukázali složitost převodu obrazové informace na textovou, k němuž často dochází při digitalizaci a úpravě dokumentu pro nevidomé. Obsahuje-li totiž tištěná publikace obrazové informace, které se přímo vážou k textu a na jejichž znalosti závisí pochopení textu, nezbývá nic jiného než grafiku popsat slovy, což je poměrně nesnadný úkol.
Trojrozměrné za dvojrozměrné - hmat za zrak. Viděli jsme, jaké potíže vznikají, chceme-li transformovat vizuální informaci na informaci auditivní. Prostorový charakter první a časový charakter druhé způsobuje, že každá se hodí k zobrazování jiných skutečností. Lessing dokonce soudí, že plné vyjádření obrazu pomocí slov není možné, s čímž se můžeme ztotožnit. Proto tam, kde je třeba, aby si nevidomý učinil představu o prostoru, je vhodnější volit substituci vizuálního kódu kódem haptickým. Hmat je smysl, prostřednictvím nějž se v prostoru orientuje i vidící člověk. Nevidomí se při pohybu v prostoru na hmat spoléhají, i když i sluch jim hodně napomáhá.
Ovšem ne každou vizuální informaci je třeba transformovat na haptickou. I hmat má tu vlastnost, že neumožňuje přehlédnutí celku najednou jako zrak, ale pouze po částech. Proto je získání informace o prostoru prostřednictvím hmatu psychicky i časově podstatně náročnější než u zrakového vnímání. Petr Červenka uvádí tento příklad :
"Běžný způsob určení míst výskytu zvířat v zoo je schematická mapa světa s barevným ohraničením areálu výskytu zmíněného zvířete. Jedním pohledem si člověk víceméně utvoří jasnou představu o místech, kde toto zvíře žije. Zpracovat tuto informaci pomocí hmatové mapy není až takový problém - je to především otázka výběru měřítka mapy a zvolení vhodných rastrů pro dobré odlišení jednotlivých areálů. Pro nevidomého to ovšem znamená neúměrné úsilí, má-li získat hmatem požadovanou informaci. Nejdříve je třeba se zorientovat ve schematické mapě světa, potom systematicky hledat odlišné povrchy označující místa výskytu, která hledáme, a potom opětovně nalezené areály zasadit do kontextu jednotlivých světadílů. Přesnost a míra subjektivní jistoty ze získané informace je velmi malá. Přitom jedna věta ve zvukovém průvodci (nebo v informačním materiálu vytištěném v bodovém písmu) řeší danou situaci daleko rychleji, přesněji a efektivněji."[4]
Vizuální informace je možné haptizovat několika způsoby. Jedním z prostředků je tzv. reliéfní kresba. Mezi základní prvky reliéfní kresby patří reliéfní bod, reliéfní čára a reliéfní plocha. Standardy těchto prvků jsou odvozené od možností hmatu. Reliéfní bod má tvar paraboloidu, tzn. že ve vertikálním řezu je parabolou, v horizontálním kružnicí. Průměr v základně reliéfního bodu má být 1,2 mm, bod má být vysoký 0,75 mm, rozestup mezi jednotlivými body v základně má být 1,2 mm, na vrcholu 2,4 mm. Reliéfní čára má v příčném řezu tvar paraboly. Poměr výšky a šířky by měl být 3 : 2. Šířkou je myšlena vzdálenost jednoho okraje ke druhému v základně, výškou vzdálenost vrcholu k základně. Optimální vzdálenost vrcholů dvou reliéfních čar by se měla rovnat dvěma šířkám reliéfní čáry, vzdálenost dvou čar v základně by neměla klesat pod rozměr šířky čar. Délku čáry určuje bimanuální hmatové pole. Ve směru z leva do prava by délka neměla přesáhnout 105 cm, z hora dolů 55 cm. U reliéfní plochy se rozlišuje šířka, délka, výška, tvar a povrchová struktura. Standardy jsou podobné jako u reliéfní čáry. Tvar je určen tvarem zobrazovaného předmětu. Povrchová struktura plochy, která je dána různým zvrásněním, nahrazuje barvu. Jiné parametry jsou stanoveny pro tzv. nízký reliéf a reliéfní model, které se vyznačují větší plasticitou než reliéfní kresba. Pro zhotovování reliéfní kresby se užívá tepelného fuseru, který zvrásňuje místa vytištěná barvou na zvláštní fólie. K vytváření reliéfních modelů je možno použít zařízení zvané termoform, které vytváří do fólie otisk předmětů.
Reliéfní kresba má své hranice. Tam, kde je třeba v plnosti představit nevidomému trojrozměrná tělesa (např. při výuce geometrie), ji není možné použít. Není schopna vytvořit iluzi trojrozměrného prostoru jako klasická kresba prostřednictvím perspektivy, což je dáno sukcesívností hmatového vnímání. Trojrozměrná tělesa je proto třeba nevidomému zprostředkovat prostřednictvím hmatových modelů.
Obecně vzato míra možnosti transformovat vizuální informaci v haptickou je nepřímo úměrná tomu, do jaké míry vizuální informace vystihuje podobu originálu. Tato teze platí analogicky i pro míru schopnosti vytvořit si představu vizuální skutečnosti prostřednictvím slovního popisu, o které jsme hovořili v předchozí kapitole. Míru podobnosti zobrazení s originálem vyjadřují čtyři skupiny forem vizuální informace, které v návaznosti na Myrberga rozlišuje Ján Jesenský[5]. Jedná se o zobrazení: ikonické, analogové, symbolické a signalizační. Ikonické zobrazení se podobá své předloze - patří k němu například realistické obrazy. Analogové znázornění vystihuje prostorové vztahy originálu, pro příklad můžeme uvést výkresy, mapy, plánky či diagramy. Symbolické zobrazení vyjadřuje vztahy mezi obrazem a zobrazovaným předmětem, mezi ně můžeme zařadit grafy, schémata apod. Signalizační zobrazení upozorňují svou výrazností na určitý jev, předmětu, který označují, se nepodobají. Ikonická zobrazení se haptizují nesnadno. Lepší situace je v případě analogových a symbolických.

[1] Jeruzalémská bible [online]. [cit. 2007-08-02]. Dostupné z: http://krystal.op.cz/jb/index.htm.
[2] Zobrazení sice opomíjí detail, že kruhy mají být připevněny k nohám archy, jiné překlady však hovoří o hranách, což náš obrázek splňuje - i to svědčí o komplikovanosti zobrazování podle slov.
[3] DIDEROT, D. O umění. Vyd. v tomto uspořádání a překladu 1. Praha, 1983, s. 287-288
[4] ČERVENKA, P. Mapy a orientační plány pro zrakově postižené. 1. vyd. Praha, 1999, s. 5
[5] JESENSKÝ, J. Hmatové vnímání informací pomocí tyflografiky. 1. vyd. Praha, 1988, s. 43
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (284)
Zobrazit starší komentáře

201 buy_cialis buy_cialis | E-mail | Web | 15. července 2017 v 22:28 | Reagovat

Very well written article. It will be helpful to anyone who usess it, as well as yours truly

202 cialis_online cialis_online | E-mail | Web | 19. července 2017 v 18:12 | Reagovat

griseofulvin isoelectric point

203 payday payday | E-mail | Web | 31. července 2017 v 12:54 | Reagovat

Good blog! I really love how it is easy on my eyes and the data are well written. I am wondering how I could be notified whenever a new post has been made. I have subscribed to your feed which must do the trick! Have a nice day!

204 tadalafil tadalafil | E-mail | Web | 8. srpna 2017 v 9:12 | Reagovat

Wow! This could be one particular of the most useful blogs We've ever arrive across on this subject. Actually Excellent. I'm also an expert in this topic so I can understand your hard work.

205 Pnqju442l Pnqju442l | E-mail | Web | 10. srpna 2017 v 5:53 | Reagovat

Pron Wet. Sexy Hentai Porn Videos.  http://hotmoza.mobi/ Naked Babes Tube. Romantic Sex Vodeo.

206 Sdmbj175s Sdmbj175s | E-mail | Web | 15. srpna 2017 v 17:16 | Reagovat

Party Wife Tubes. Teen Sex Video Movies.  http://onlyindianporn.net  Perefect Girl Sex. Hot Girls Porno.

207 Williamestiz Williamestiz | E-mail | Web | 18. srpna 2017 v 0:24 | Reagovat

cialis- canadian pharmacy
<a href=http://viagracanadiantousa.com/>canadian cialis prices</a>

cialis over the counter canada
<a href="http://viagracanadiantousa.com/">cialis-canada</a>

buying viagra in canada

208 viagra_generic viagra_generic | E-mail | Web | 24. srpna 2017 v 11:03 | Reagovat

I just couldn't depart your site before suggesting that I actually enjoyed the standard information a person provide for your visitors? Is gonna be back often in order to check up on new posts

209 buy_viagra buy_viagra | E-mail | Web | 25. srpna 2017 v 14:08 | Reagovat

You're so interesting! I don't think I have read anything like this before. So wonderful to discover somebody with some unique thoughts on this subject matter. Seriously.. thank you for starting this up. This website is one thing that is needed on the internet, someone with a bit of originality!

210 online_cialis online_cialis | E-mail | Web | 27. srpna 2017 v 1:17 | Reagovat

Excellent blog right here! Also your site lots up very fast! What web host are you the use of? Can I get your affiliate hyperlink for your host? I desire my website loaded up as quickly as yours lol

211 payday_loans payday_loans | E-mail | Web | 28. srpna 2017 v 9:22 | Reagovat

hello!,I like your writing very a lot! proportion we keep in touch more approximately your article on AOL? I require a specialist on this area to unravel my problem. May be that's you! Looking forward to look you.

212 Kamila Kamila | Web | 30. srpna 2017 v 23:44 | Reagovat

Doporucte mi nejake kytarove lekce

213 viagra_generic viagra_generic | E-mail | Web | 5. září 2017 v 17:10 | Reagovat

Very neat article post.Much thanks again. Much obliged.

214 loans loans | E-mail | Web | 7. září 2017 v 22:03 | Reagovat

Hello, i think that i saw you visited my site so i came to return the favor.I am trying to find things to enhance my web site!I suppose its ok to use some of your ideas!!

215 Ppukn174u Ppukn174u | E-mail | Web | 8. září 2017 v 14:44 | Reagovat

Mature Porn Xxx Video. X Video Porn Mom.  <a href="https://nesaporn.mobi">https://nesaporn.mobi/</a>  Wet And Pussy Videos. Teen Sex Video Outdoor.

216 generic_cialis generic_cialis | E-mail | Web | 14. září 2017 v 2:06 | Reagovat

Inspiring story, where did you quote it from?

217 wqwmm wqwmm | E-mail | Web | 20. září 2017 v 1:53 | Reagovat

Perfect Porno Movies. Wild Teens Tube.  <a href="https://rajwap.pro">rajwap.pro</a> Free Porn Clibs. Free Teen Sex Clip.

218 ngcpv ngcpv | E-mail | Web | 23. září 2017 v 12:51 | Reagovat

Porn Clips Site. <a href="http://sfico.info">http://sfico.info</a> Hende Sex Video.

219 Jackeline Jackeline | Web | 23. září 2017 v 14:55 | Reagovat

Jeste, ze hrajeme vsichni na kytaru...

220 GelesBlawn GelesBlawn | E-mail | Web | 26. září 2017 v 0:44 | Reagovat

legit cheap cialis.

      <a href=http://cheapjicialis.com/>buy cialis</a>

    <a href="http://cheapjicialis.com/">buy cialis</a>

    cialis trial coupon

221 Sandokan Sandokan | Web | 28. září 2017 v 4:13 | Reagovat

To je moc zajimave

222 kujvp kujvp | E-mail | Web | 30. září 2017 v 9:46 | Reagovat

Cute Ass Tube. <a href="http://xnxxx.pro">xnxxx.pro</a>

223 gllue gllue | E-mail | Web | 30. září 2017 v 19:25 | Reagovat

Teen Xxx Old. <a href="http://xnxxx.pro/">xnxxx.pro</a>

224 qyzpg qyzpg | E-mail | Web | 30. září 2017 v 21:53 | Reagovat

Best Ass Fuck. <a href="http://xnxxx.pro">http://xnxxx.pro/</a>

225 viagra viagra | E-mail | Web | 1. října 2017 v 2:29 | Reagovat

Valuable information. Fortunate me I discovered your web site by chance, and I am surprised why this coincidence didn't happened in advance! I bookmarked it.

226 cialis_online cialis_online | E-mail | Web | 1. října 2017 v 16:04 | Reagovat

Once I initially commented I clicked the Notify me when new feedback are added checkbox and now each time a remark is added I get four emails with the same comment. Is there any way you possibly can remove me from that service? Thanks!

227 generic_cialis generic_cialis | E-mail | Web | 1. října 2017 v 21:14 | Reagovat

I think  you have  observed  some very interesting  details ,  appreciate it for the post.

228 payday payday | E-mail | Web | 21. října 2017 v 9:30 | Reagovat

Wonderful site. Plenty of useful info here. I'm sending it to a few pals ans additionally sharing in delicious. And naturally, thank you to your sweat!

229 payday payday | E-mail | Web | 28. října 2017 v 12:28 | Reagovat

hi!,I really like your writing so so much! proportion we communicate more about your post on AOL? I need a specialist on this space to unravel my problem. Maybe that's you! Looking ahead to see you.

230 for for | E-mail | Web | 3. listopadu 2017 v 23:20 | Reagovat

I like this weblog so considerably, saved to my bookmarks.

231 Wubkw92l Wubkw92l | E-mail | Web | 5. listopadu 2017 v 3:55 | Reagovat

Aanti porn video.  <a href="http://www.pronhub.xyz/">http://www.pronhub.xyz/</a> Bilu sexy film. Stranger handjob videos.

232 Cbjxw229u Cbjxw229u | E-mail | Web | 5. listopadu 2017 v 4:57 | Reagovat

Hayden panettiere nude scenes.  <a href="http://www.pronhub.xyz/">www.pronhub.xyz</a> Stepmom pov videos. Home alone teen videos.

233 Kzbns542h Kzbns542h | E-mail | Web | 5. listopadu 2017 v 12:07 | Reagovat

Indianuncovered sex.  <a href="http://www.pronhub.xyz/">http://www.pronhub.xyz</a> Torrent movie porn. Nepali sex full movie. Aunty Hardcore Sex.

234 OsmininaBlawn OsmininaBlawn | E-mail | Web | 8. listopadu 2017 v 14:33 | Reagovat

we use it rx online viagra

      <a href=http://viagrahsk.com/>buy viagra</a>

    <a href="http://viagrahsk.com/">online viagra</a>

    viagra pills for young men

235 viagra_coupons viagra_coupons | E-mail | Web | 15. listopadu 2017 v 12:07 | Reagovat

Heya im for the first time here. I found this board and I find It really useful &amp it helped me out much. I hope to give something back and help others like you aided me.

236 cialis_online cialis_online | E-mail | Web | 24. listopadu 2017 v 4:53 | Reagovat

Whats Taking place i am new to this, I stumbled upon this I have found It positively helpful and it has aided me out loads. I hope to contribute &amp assist other users like its helped me. Great job.

237 xge91p xge91p | E-mail | Web | 26. listopadu 2017 v 14:11 | Reagovat

Hello there! http://canadianaarp.com/ american medical education
drugstore usa online
<a href="http://canadianaarp.com/# ">canadian pharmacies</a>
national health insurance

238 fast fast | E-mail | Web | 30. listopadu 2017 v 17:33 | Reagovat

Hey very nice web site!! Man.. Beautiful.. Wonderful.. I'll bookmark your web site and take the feeds alsoKI am satisfied to seek out a lot of helpful information here in the publish, we want work out extra techniques in this regard, thank you for sharing

239 buy_cialis buy_cialis | E-mail | Web | 1. prosince 2017 v 5:36 | Reagovat

Hey very nice blog!! Man .. Beautiful .. Amazing .. I'll bookmark your website and take the feeds alsoI am happy to find a lot of useful info here in the post, we need work out more techniques in this regard, thanks for sharing. . . . . .

240 viagra_india viagra_india | E-mail | Web | 1. prosince 2017 v 23:23 | Reagovat

Hello there, i am interested

241 viagra viagra | E-mail | Web | 4. prosince 2017 v 21:41 | Reagovat

Hey esto es un gran poste. Puedo utilizar una porcin en ella en mi sitio? Por supuesto ligara a su sitio as que la gente podra leer el artculo completo si ella quiso a. Agradece cualquier manera.

242 buy_cialis buy_cialis | E-mail | Web | 6. prosince 2017 v 1:47 | Reagovat

very nice submit, i definitely love this website, keep on it

243 buy_viagra buy_viagra | E-mail | Web | 6. prosince 2017 v 12:22 | Reagovat

I've read some excellent stuff here. Definitely price bookmarking for revisiting. I surprise how much effort you place to create this type of great informative site.

244 cheap_viagra cheap_viagra | E-mail | Web | 12. prosince 2017 v 21:55 | Reagovat

I'm curious to uncover out what blog system youre employing? Im experiencing some small security troubles with my latest weblog and Id like to locate something more safeguarded. Do you've any recommendations?

245 viagra_cheap viagra_cheap | E-mail | Web | 14. prosince 2017 v 13:07 | Reagovat

I have recently started a web site, the info you provide on this site has helped me greatly. Thank you for all of your time &amp work. There can be no real freedom without the freedom to fail. by Erich Fromm.

246 viagra viagra | E-mail | Web | 15. prosince 2017 v 23:04 | Reagovat

My spouse and I stumbled over here by a different internet address and thought I might check items out. I like what I see so i am just following you. Appear forward to checking out your web page again.

247 buy_viagra buy_viagra | E-mail | Web | 20. prosince 2017 v 5:02 | Reagovat

As soon as I found  this  internet site  I went on reddit to share some of the love with them.

248 buy_viagra buy_viagra | E-mail | Web | 23. prosince 2017 v 5:54 | Reagovat

I am really enjoying the themedesign of your blog. Do you ever run into any browser compatibility problems? A handful of my blog readers have complained about my website not operating correctly in Explorer but looks great in Chrome. Do you have any advice to help fix this issue?

249 JthasvTrinia JthasvTrinia | E-mail | Web | 25. prosince 2017 v 5:51 | Reagovat

fast payday loan
<a href="https://installmentloannbbm.com/">loans payday</a>
bank accounts online
<a href=https://installmentloannbbm.com/>payday day loans</a>

250 Dbsabggunonse Dbsabggunonse | E-mail | Web | 27. prosince 2017 v 18:12 | Reagovat

debt management
<a href="https://www.getispaydayloansonline.com/">fast payday loans</a>
quick bucks payday loan
<a href="https://www.getispaydayloansonline.com/">cash advance loans</a>

251 generic generic | E-mail | Web | 27. prosince 2017 v 19:44 | Reagovat

Just wanna input on few general things, The website pattern is perfect, the subject material is real excellent. Believe those who are seeking the truth. Doubt those who find it. by Andre Gide.

252 Dsbgbunonse Dsbgbunonse | E-mail | Web | 29. prosince 2017 v 20:36 | Reagovat

instant payday loans
<a href="https://bestbtpaydayloans.org/">cash loan</a>
student loan consolidation
<a href="https://bestbtpaydayloans.org/">payday advance</a>

253 cheap_cialis cheap_cialis | E-mail | Web | 31. prosince 2017 v 10:43 | Reagovat

Right now it looks like WordPress is the top blogging platform available right now. from what I've read Is that what you're using on your blog?

254 ZvstAccert ZvstAccert | E-mail | Web | 31. prosince 2017 v 16:33 | Reagovat

payday cash advance
<a href="https://paydaykko.org/">cash advance lenders</a>
online payday loan companies
<a href=https://paydaykko.org/>fast payday loans</a>

255 Dsbcunonse Dsbcunonse | E-mail | Web | 1. ledna 2018 v 2:33 | Reagovat

payday loans austin texas
<a href="https://installmentccy.org/">best online payday loans</a>
cash loans online no credit check
<a href="https://installmentccy.org/">instant payday loans</a>

256 cheap_cialis cheap_cialis | E-mail | Web | 2. ledna 2018 v 10:36 | Reagovat

Today, I went to the beach front with my kids.

257 JnxvTrinia JnxvTrinia | E-mail | Web | 4. ledna 2018 v 0:37 | Reagovat

americash payday loans
<a href="https://personalnaeloan.com/">installments loans</a>
free checking account banks
<a href=https://personalnaeloan.com/>payday loan online</a>

258 JbscTrinia JbscTrinia | E-mail | Web | 5. ledna 2018 v 0:36 | Reagovat

online loans monthly payments
<a href="https://paydayacerloans.com/">payday loans online same day</a>
online payday loans direct lenders
<a href=https://paydayacerloans.com/>payday loans</a>

259 cialis cialis | E-mail | Web | 5. ledna 2018 v 19:25 | Reagovat

Thanks a bunch for sharing this with all of us you actually realize what you're talking approximately! Bookmarked. Kindly also visit my web site . We will have a hyperlink exchange arrangement among us!

260 viagra_online viagra_online | E-mail | Web | 9. ledna 2018 v 3:10 | Reagovat

hello!,I like your writing very a lot! proportion we keep in touch more approximately your article on AOL? I require a specialist on this area to unravel my problem. May be that's you! Looking forward to look you.

261 Mcsunure Mcsunure | E-mail | Web | 11. ledna 2018 v 0:51 | Reagovat

viagra mexico
<a href="http://viagraonszb.com/">viagra sample</a>
viagra uk
<a href="http://viagraonszb.com/">brand name viagra</a> ’

262 viagra_online viagra_online | E-mail | Web | 13. ledna 2018 v 3:43 | Reagovat

Surely together with your thoughts here and that i adore your blog! Ive bookmarked it making sure that I can come back &amp read more inside the foreseeable future.

263 Fwenjehype Fwenjehype | E-mail | Web | 15. ledna 2018 v 10:19 | Reagovat

purchase cialis professional
<a href="http://retcialis.com/"></a>
20mg cialis
<a href="http://retcialis.com/">cialis canada</a> ’

264 Fntraiday Fntraiday | E-mail | Web | 15. ledna 2018 v 11:40 | Reagovat

cialis for sale
<a href="http://cialisenax.com/">cialis reviews</a>
cialis soft pills
<a href=http://cialisenax.com/>generic cialis</a> ’

265 Gbvraiday Gbvraiday | E-mail | Web | 18. ledna 2018 v 16:35 | Reagovat

buying generic cialis
<a href="http://veucialis.com/">generic cialis</a>
cialis available in india
<a href=http://veucialis.com/>cialis side effects</a> ’

266 online_viagra online_viagra | E-mail | Web | 19. ledna 2018 v 9:51 | Reagovat

Hey. Cool post. There's a dilemma together with your website in chrome, and you may want to check this The browser will be the market leader and a huge component of other people will omit your great writing because of this issue.

267 MbedtSuxugh MbedtSuxugh | E-mail | Web | 26. ledna 2018 v 6:02 | Reagovat

cheap viagra professional
<a href="http://genericonlineviaqra.com/">buy cheap viagra</a>
buying viagra
<a href="http://genericonlineviaqra.com/">cheap viagra</a> ok’

268 viagra viagra | E-mail | Web | 31. ledna 2018 v 3:30 | Reagovat

Pretty portion of content. I just stumbled upon your web site and in accession capital to assert that I acquire actually enjoyed account your blog posts. Any way I will be subscribing in your augment or even I fulfillment you access constantly quickly.

269 cialis cialis | E-mail | Web | 2. února 2018 v 0:47 | Reagovat

I value the post.Thanks Again. Awesome.

270 VrcDwetry VrcDwetry | E-mail | Web | 5. února 2018 v 23:17 | Reagovat

OK’
<a href="http://viasergeneric.com/">order viagra</a>
viagra stories
<a href=http://viasergeneric.com/>cheap viagra</a>

271 viagra_generic viagra_generic | E-mail | Web | 6. února 2018 v 1:27 | Reagovat

very nice submit, i definitely love this website, keep on it

272 OmcLaumn OmcLaumn | E-mail | Web | 8. února 2018 v 0:55 | Reagovat

OK’
<a href="https://365paydayloan.org/"> no fax payday loans</a>
cash payday loans https://365paydayloan.org/ -  payday loan no fax

273 mafiGlunk mafiGlunk | E-mail | Web | 10. února 2018 v 22:30 | Reagovat

how long after drinking can i take viagra
<a href=http://www.viagrabs.com>viagra generic</a>
taking 2 viagra in one day
<a href="http://viagrabs.com">viagra online</a>
china brush and viagra

274 generic_viagra generic_viagra | E-mail | Web | 21. února 2018 v 17:57 | Reagovat

Hey there! I realize this is somewhat offtopic but I had to ask.

275 buy_viagra buy_viagra | E-mail | Web | 25. února 2018 v 22:23 | Reagovat

Hahahahahahaha, this politics related YouTube video is actually so comic, I liked it. Thanks in support of sharing this.

276 Gbbdidabe Gbbdidabe | E-mail | Web | 28. února 2018 v 2:57 | Reagovat

<a href="http://otcerectilepills.com/">erectile dysfunction treatment</a>
over the counter viagra alternative
<a href=http://otcerectilepills.com/>erectile pills</a>  OK’

277 FfvApers FfvApers | E-mail | Web | 3. března 2018 v 11:09 | Reagovat

<a href="http://erectiledysfunctionmedicinesus.com/">viagra</a>
viagra use
<a href=http://erectiledysfunctionmedicinesus.com/>cialis online</a>  OK’

278 PplSuxugh PplSuxugh | E-mail | Web | 3. března 2018 v 17:13 | Reagovat

<a href="http://erectiledysfunctionmedicationpills.com/">pills erectile dysfunction</a>
try viagra for free
<a href="http://erectiledysfunctionmedicationpills.com/">viagra online</a> OK’

279 imog14 imog14 | E-mail | Web | 6. března 2018 v 4:16 | Reagovat

Through the power of drug lessen programs, we can offer you outstanding discounts away of representative strong http://canadianonlinepharmacy.us.com/ canada pharmacy  prices. Our peach on discount network providers are dedicated to increasing access to affordable remedy <a href=http://canadianonlinepharmacy.us.com/ >mexican pharmacy online</a> and medication. Throughout their parley efforts with large pharmaceutical companies our providers take brought discounts of an for the most part of nearly 50% misled to you in requital for free.

280 cialis_online cialis_online | E-mail | Web | 7. března 2018 v 0:40 | Reagovat

Today, while I was at work, my sister stole my apple ipad and tested to see if it can survive a 30 foot drop, just so she can be a youtube sensation. My apple ipad is now broken and she has 83 views. I know this is entirely off topic but I had to share it with someone!

281 cialis_canada cialis_canada | E-mail | Web | 7. března 2018 v 20:18 | Reagovat

Hello there! This post could not be written any better! Reading this post reminds me of my good old room mate! He always kept talking about this. I will forward this page to him. Fairly certain he will have a good read. Thank you for sharing!

282 cialis_online cialis_online | E-mail | Web | 8. března 2018 v 13:56 | Reagovat

Wow! This could be one particular of the most useful blogs We've ever arrive across on this subject. Actually Excellent. I'm also an expert in this topic so I can understand your hard work.

283 prjwvo prjwvo | E-mail | Web | 12. března 2018 v 0:58 | Reagovat

In the course the power of medication pass programs, we can step you outstanding discounts touched in the head of representative strong http://kamagrajelly.us.com/ kamagra  prices. Our betray disregard network providers are dedicated to increasing access to affordable prescription <a href=http://kamagrajelly.us.com/ >kamagra online</a> and medication. Middle of their parley efforts with eminently pharmaceutical companies our providers accept brought discounts of an unexceptional of nearly 50% off to you for free.

284 cialis_generic cialis_generic | E-mail | Web | 12. března 2018 v 9:35 | Reagovat

This actually answered my drawback, thank you!

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama