Umění a substituce smyslů a kódů. Část I. Jednoduchá substituce a zrakový handicap

21. února 2008 v 9:27 |  Umění a handicap
Nevidomý člověk nemůže přijímat informace zrakem. Veškeré kódy vnímatelné zrakem včetně uměleckých druhů, které jsou s těmito kódy spojeny, jsou mu nedostupné. Tyto kódy je třeba nahradit jinými určenými pro smysly, které nejsou poškozeny. Substituování kódů určených pro jeden smysl kódy pro smysly jiné není však jen doména světa smyslově postižených. Typickým příkladem substitučního kódu je fonetické písmo, které nahrazuje slyšitelné hlásky viditelnými písmeny. Mluvené slovo je tu kódem primárním - slova se vážou k mimojazykové skutečnosti, zatímco psané slovo je kódem sekundárním (substitučním), protože písmena označují hlásky, řetězce písmen slova, nikoliv předměty vnějšího světa. Pokud je substituován primární kód budeme hovořit o jednoduché substituci, pokud kód substituční, budeme hovořit o dvojité substituci.

Jednoduchá substituce. Substituuje-li se psaný text prostřednictvím mluveného slova, jedná se o návrat k původnímu kódování, neboť řečová informace je ze své podstaty informací akustickou. Pokud nevidomý člověk je schopen vnímat mluvenou řeč, jedinou bariérou pro vnímání psané podoby řeči je to, že její velké množství existuje v podobě vnímatelné pouze zrakem. K odstranění této bariéry existují různé pomůcky, o kterých budeme hovořit níže. Jiná situace však nastává, má-li nevidomý vnímat informaci, která je bytostně spojena se smyslem, který je u něj defektní, tedy se zrakem. Je třeba ji nahradit informací vnímatelnou v jiné podobě. Z uměleckých druhů se jedná zejména o malířství, tedy druh, který zobrazuje trojrozměrné předměty v ploše. Základní prvky jako je barva, tvar, linie jsou nevidomému nepřístupné. Obrazová informace může být nahrazena auditivní nebo haptickou, a to na různých úrovních. Může být tedy vyjádřena verbálně nebo převedena do podoby vnímatelné hmatem.
Slovo za obraz - sluch za zrak. V oblasti umění se zabýval vztahem malířství a poezie (tedy vizuální a auditivní informace) německý osvícenský filosof Gotthold Ephraim Lessing. Vymezil základní rozdíly mezi těmito druhy a určil hranice možnosti zobrazování v nich. Některé jsme již výše nastínili, nyní se jimi budeme zabývat z hlediska možnosti převodu vizuálního kódu do kódu auditivního.
Podle Lessinga má malířství prostorový charakter, zatímco poezie charakter časový. Vzhledem k tomu, že je malířství spjaté s prostorem, je schopné zobrazovat především předměty, které se v prostoru nacházejí vedle sebe, tj. tělesa . Hlavním předmětem zobrazování v poezii, která je spjatá s časem, jsou věci následující po sobě, tj. děje. Ale tělesa, podle Lessinga, neexistují jen v prostoru, ale také v čase. Mohou být dána do pohybu a uvést do pohybu jiná tělesa. Tím se účastní děje. Proto může malířství prostřednictvím těles - náznakem napodobit děje. Na druhé straně samotný děj neexistuje, vždy se ho někdo účastní, někdo, kdo má tělo. Proto může poezie zobrazit těleso, ovšem prostřednictvím děje. Stejně jako malířství může zobrazit pouhý jeden okamžik děje, může poezie využít pouhé jedné vlastnosti tělesa. Lessing ukazuje tyto skutečnosti na Homérově Iliadě. Když chce básník popsat nějaký předmět, nechává ho postupně vznikat - používá proces tvorby, tedy děj, k tomu, aby zobrazil nějaké těleso. Někdy je ovšem Homér schopen popsat těleso tak, jak existuje v prostoru. To je dáno tím, že části tělesa v popisu v poezii mohou po sobě následovat tak, jak jsou v prostoru vedle sebe.
Lessing ačkoliv neupírá řeči schopnost popsat předmět za účelem vytvoření předběžné znalosti, považuje za nemožné, aby poezie vytvořila živou představu tělesa. Podle Lessinga není umělecký druh schopen překročit povahu materiálu, se kterým je spjat, a tím ani povahu smyslu, kterým je tento materiál vnímatelný. Jan Mukařovský poznamenává, že snahy o překračování hranic mezi jednotlivými uměleckými druhy jsou v dějinách umění neustále přítomné. Avšak tvrdí, že když jeden umělecký druh se snaží dělat totéž, co druhý, používaný materiál nutně změní podstatu zobrazení. I když se bude básník snažit o barevnost líčení, nedonutí slova, aby zapůsobila na zrak. Slova mohou barvu označovat, ale nikoliv ji přímo předvádět. Naopak malířství může využívat prostředků poezie - snažit vypravovat příběh nebo používat básnických figur jako je metafora, metonymie či synekdocha. Jeho možnosti jsou však vzhledem k jeho nečasovému charakteru značně omezené.
Časový charakter a sukcesivnost mluveného slova proti prostorovosti a komplexnosti obrazu můžeme demonstrovat na příkladě. Ve Starém zákoně Bůh nařizuje Mojžíšovi, aby zhotovil schránku, do níž pak vloží Zákon. Činí to těmito slovy:
"Z akáciového dřeva uděláš dva a půl lokte dlouhou, jeden a půl lokte širokou a jeden a půl lokte vysokou archu. Zevnitř i zvenčí ji potáhneš ryzím zlatem a uděláš na ní kolem dokola zlatou lištu. Odliješ pro ni čtyři zlaté kruhy a připevníš je k jejím čtyřem nohám: dva kruhy z jedné strany a dva kruhy z druhé. Uděláš také tyče z akáciového dřeva; potáhneš je zlatem a zasuneš ty tyče, na nichž se archa bude přenášet, do kruhů, jež má připevněné po stranách. Ty tyče zůstanou v kruzích archy a nebudou se odtud vytahovat. Do archy vložíš Svědectví, které ti dám. Uděláš také dva a půl lokte dlouhou a jeden a půl lokte širokou slitovnici z ryzího zlata. Uděláš z tepaného zlata dva cheruby, uděláš je k oběma koncům slitovnice. Jednoho z cherubů udělej k jednomu konci a druhého cheruba k druhému konci: uděláš cheruby tak, aby tvořili celek se slitovnicí na obou jejích koncích. Cherubové budou mít křídla rozpjatá vzhůru a čelem k sobě budou svými křídly chránit slitovnici. Tváře cherubů budou obráceny ke slitovnici. Slitovnici položíš navrch na archu a do archy vložíš Svědectví, které ti dám." (Exodus, 25, 10-21)[1]
Mojžíš archu zhotoví, ale Bůh pro nevěru Izraele dopustí, že je ztracena. Podle popisu je však možné rekonstruovat její podobu. Na mnoha obrazech je archa znázorňována takto:
Archu, jejíž představa postupně v nás vznikala za užití paměti a schopnosti anticipace, máme najednou před sebou a můžeme její podstatné rysy přehlédnout v jediném okamžiku.[2] Zajímavé však je, že podle textu je možné archu zobrazit i jinak. V textu se totiž nemluví, mají-li být tyče umístěny podél delší strany archy či té kratší. Hospodinův požadavek není explicitně vyjádřený. Proto můžeme mezi zobrazeními archy objevit i toto:
Ale podívejme se na opačný problém - jak převést vizuální informaci na informaci textovou. V současné době, kdy nevidomý může pomocí hlasového výstupu číst elektronické texty, se do popředí dostává otázka, jak mu zpřístupnit obrazové informace, které mohou psaný text doprovázet. Samozřejmě není nutné, ba ani žádoucí, aby nevidomý věděl, jak vypadá každý grafický prvek, který se nachází v textu. Většina grafiky, která se používá například na webových stránkách, má pouze estetickou funkci, kterou nevidomý neocení. Některé obrázky však nesou velkou část informace, bez které psaný text není úplný. Zde je nutné nějakým způsobem převést informaci obrazovou na informaci textovou. Žádný automatický převod není možný a dlouho asi nebude. Slovy popsat obrázek je úkolem vidícího člověka. To ovšem není možné bez znalosti povahy textové a vizuální informace. Lessingovy poznatky o hranicích mezi malířstvím a poezií zůstávají tak stále aktuální.
Příklad nám může poskytnout Denis Diderot, který se tohoto úkolu zhostil ve svých "Salónech." Zkusme si podle následujícího popisu představit obraz:
"Angelika a Medor. Obě hlavní postavy jsou umístěny napravo od toho, kdo se na obraz dívá. Angelika leží nenuceně na zemi zády k nám a z jejího obličeje můžeme shlédnout jen malou část, a ta prozrazuje, že má špatnou náladu. Na stejné straně, avšak více v pozadí stojí Medor zobrazený zpředu a nakloněný, s rukou vztaženou ke kmeni stromu, do kterého zřejmě vyrývá Quinaultovo dvojverší... [...] Amorci ovíjejí strom girlandami. Medor je napůl zahalen tygří kůží a levicí svírá lovecké kopí. Pod Angelikou si představme drapérii, podušku... [...] ...toulec se šípy a květy. Na zemi leží naznak velký amorek a dva jiní důvěrníci Medorova štěstí si hrají ve výši poblíž stromu".[3]
Podobá se vzniklá představa tomuto obrazu?
Předně nás může zarazit poloha postav. Diderot tvrdí, že Angelika leží a Medor stojí, zatímco podle nás obě postavy jsou v poloze, která je nejbližší sedu. Dále Diderot hovoří o amorcích ovíjejících girlandami strom, amorkovi, který leží na zemi (či spíše sedí?) a dvou amorcích, kteří si hrají ve výši poblíž stromu. Vzhledem k tomu, že na obraze jsou patrní jen tři amorci, je zřejmé, že ti, kteří girlandami ovíjejí strom, a ti, co si hrají ve výši poblíž stromu, jsou totožní, což z popisu nikterak nevyplývá.
Tento příklad jsme uvedli, abychom ukázali složitost převodu obrazové informace na textovou, k němuž často dochází při digitalizaci a úpravě dokumentu pro nevidomé. Obsahuje-li totiž tištěná publikace obrazové informace, které se přímo vážou k textu a na jejichž znalosti závisí pochopení textu, nezbývá nic jiného než grafiku popsat slovy, což je poměrně nesnadný úkol.
Trojrozměrné za dvojrozměrné - hmat za zrak. Viděli jsme, jaké potíže vznikají, chceme-li transformovat vizuální informaci na informaci auditivní. Prostorový charakter první a časový charakter druhé způsobuje, že každá se hodí k zobrazování jiných skutečností. Lessing dokonce soudí, že plné vyjádření obrazu pomocí slov není možné, s čímž se můžeme ztotožnit. Proto tam, kde je třeba, aby si nevidomý učinil představu o prostoru, je vhodnější volit substituci vizuálního kódu kódem haptickým. Hmat je smysl, prostřednictvím nějž se v prostoru orientuje i vidící člověk. Nevidomí se při pohybu v prostoru na hmat spoléhají, i když i sluch jim hodně napomáhá.
Ovšem ne každou vizuální informaci je třeba transformovat na haptickou. I hmat má tu vlastnost, že neumožňuje přehlédnutí celku najednou jako zrak, ale pouze po částech. Proto je získání informace o prostoru prostřednictvím hmatu psychicky i časově podstatně náročnější než u zrakového vnímání. Petr Červenka uvádí tento příklad :
"Běžný způsob určení míst výskytu zvířat v zoo je schematická mapa světa s barevným ohraničením areálu výskytu zmíněného zvířete. Jedním pohledem si člověk víceméně utvoří jasnou představu o místech, kde toto zvíře žije. Zpracovat tuto informaci pomocí hmatové mapy není až takový problém - je to především otázka výběru měřítka mapy a zvolení vhodných rastrů pro dobré odlišení jednotlivých areálů. Pro nevidomého to ovšem znamená neúměrné úsilí, má-li získat hmatem požadovanou informaci. Nejdříve je třeba se zorientovat ve schematické mapě světa, potom systematicky hledat odlišné povrchy označující místa výskytu, která hledáme, a potom opětovně nalezené areály zasadit do kontextu jednotlivých světadílů. Přesnost a míra subjektivní jistoty ze získané informace je velmi malá. Přitom jedna věta ve zvukovém průvodci (nebo v informačním materiálu vytištěném v bodovém písmu) řeší danou situaci daleko rychleji, přesněji a efektivněji."[4]
Vizuální informace je možné haptizovat několika způsoby. Jedním z prostředků je tzv. reliéfní kresba. Mezi základní prvky reliéfní kresby patří reliéfní bod, reliéfní čára a reliéfní plocha. Standardy těchto prvků jsou odvozené od možností hmatu. Reliéfní bod má tvar paraboloidu, tzn. že ve vertikálním řezu je parabolou, v horizontálním kružnicí. Průměr v základně reliéfního bodu má být 1,2 mm, bod má být vysoký 0,75 mm, rozestup mezi jednotlivými body v základně má být 1,2 mm, na vrcholu 2,4 mm. Reliéfní čára má v příčném řezu tvar paraboly. Poměr výšky a šířky by měl být 3 : 2. Šířkou je myšlena vzdálenost jednoho okraje ke druhému v základně, výškou vzdálenost vrcholu k základně. Optimální vzdálenost vrcholů dvou reliéfních čar by se měla rovnat dvěma šířkám reliéfní čáry, vzdálenost dvou čar v základně by neměla klesat pod rozměr šířky čar. Délku čáry určuje bimanuální hmatové pole. Ve směru z leva do prava by délka neměla přesáhnout 105 cm, z hora dolů 55 cm. U reliéfní plochy se rozlišuje šířka, délka, výška, tvar a povrchová struktura. Standardy jsou podobné jako u reliéfní čáry. Tvar je určen tvarem zobrazovaného předmětu. Povrchová struktura plochy, která je dána různým zvrásněním, nahrazuje barvu. Jiné parametry jsou stanoveny pro tzv. nízký reliéf a reliéfní model, které se vyznačují větší plasticitou než reliéfní kresba. Pro zhotovování reliéfní kresby se užívá tepelného fuseru, který zvrásňuje místa vytištěná barvou na zvláštní fólie. K vytváření reliéfních modelů je možno použít zařízení zvané termoform, které vytváří do fólie otisk předmětů.
Reliéfní kresba má své hranice. Tam, kde je třeba v plnosti představit nevidomému trojrozměrná tělesa (např. při výuce geometrie), ji není možné použít. Není schopna vytvořit iluzi trojrozměrného prostoru jako klasická kresba prostřednictvím perspektivy, což je dáno sukcesívností hmatového vnímání. Trojrozměrná tělesa je proto třeba nevidomému zprostředkovat prostřednictvím hmatových modelů.
Obecně vzato míra možnosti transformovat vizuální informaci v haptickou je nepřímo úměrná tomu, do jaké míry vizuální informace vystihuje podobu originálu. Tato teze platí analogicky i pro míru schopnosti vytvořit si představu vizuální skutečnosti prostřednictvím slovního popisu, o které jsme hovořili v předchozí kapitole. Míru podobnosti zobrazení s originálem vyjadřují čtyři skupiny forem vizuální informace, které v návaznosti na Myrberga rozlišuje Ján Jesenský[5]. Jedná se o zobrazení: ikonické, analogové, symbolické a signalizační. Ikonické zobrazení se podobá své předloze - patří k němu například realistické obrazy. Analogové znázornění vystihuje prostorové vztahy originálu, pro příklad můžeme uvést výkresy, mapy, plánky či diagramy. Symbolické zobrazení vyjadřuje vztahy mezi obrazem a zobrazovaným předmětem, mezi ně můžeme zařadit grafy, schémata apod. Signalizační zobrazení upozorňují svou výrazností na určitý jev, předmětu, který označují, se nepodobají. Ikonická zobrazení se haptizují nesnadno. Lepší situace je v případě analogových a symbolických.

[1] Jeruzalémská bible [online]. [cit. 2007-08-02]. Dostupné z: http://krystal.op.cz/jb/index.htm.
[2] Zobrazení sice opomíjí detail, že kruhy mají být připevněny k nohám archy, jiné překlady však hovoří o hranách, což náš obrázek splňuje - i to svědčí o komplikovanosti zobrazování podle slov.
[3] DIDEROT, D. O umění. Vyd. v tomto uspořádání a překladu 1. Praha, 1983, s. 287-288
[4] ČERVENKA, P. Mapy a orientační plány pro zrakově postižené. 1. vyd. Praha, 1999, s. 5
[5] JESENSKÝ, J. Hmatové vnímání informací pomocí tyflografiky. 1. vyd. Praha, 1988, s. 43
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (380)
Zobrazit starší komentáře

301 bdcApaphy bdcApaphy | E-mail | Web | 18. května 2018 v 4:56 | Reagovat

payday loans in nys <a href="https://mobilleaderapply.com/">cash advance on fletcher</a> ace cash advance lynchburg va <a href=https://mobilleaderapply.com/>payday loans online</a>

302 pamEroky pamEroky | E-mail | Web | 22. května 2018 v 19:21 | Reagovat

natural viagra substitutes <a href="https://aluixnetwork.com/#">generic viagra</a> viagra patent <a href=https://aluixnetwork.com/#>viagra how it works</a>

303 becPlelp becPlelp | E-mail | Web | 23. května 2018 v 1:19 | Reagovat

viagra for sale <a href="https://holidayrentallorgues.com/#">buy viagra online</a> free viagra <a href="https://holidayrentallorgues.com/#">online generic viagra</a>

304 becPlelp becPlelp | E-mail | Web | 23. května 2018 v 3:21 | Reagovat

buy viagra online without prescription <a href="https://holidayrentallorgues.com/#">viagra information</a> generic viagra online <a href="https://holidayrentallorgues.com/#">buy viagra online</a>

305 bakkaGlunk bakkaGlunk | E-mail | Web | 23. května 2018 v 15:22 | Reagovat

is viagra sold over the counter in australia
<a href=http://viagrabs.com>viagra pills</a>
what are the doses for viagra
<a href="http://viagrabs.com">get viagra</a>
take viagra without needing it

306 cheap_viagra cheap_viagra | E-mail | Web | 2. června 2018 v 2:25 | Reagovat

you're truly a just right webmaster. The site loading speed is incredible. It kind of feels that you are doing any distinctive trick. In addition, The contents are masterpiece. you've performed a magnificent task in this subject!

307 online_viagra online_viagra | E-mail | Web | 4. června 2018 v 10:55 | Reagovat

Once I initially commented I clicked the Notify me when new feedback are added checkbox and now each time a remark is added I get four emails with the same comment. Is there any way you possibly can remove me from that service? Thanks!

308 sdbPlelp sdbPlelp | E-mail | Web | 6. června 2018 v 15:56 | Reagovat

no prescription cialis <a href="http://hopcialisraj.com/#">cialis without prescription</a> generic cialis <a href="http://hopcialisraj.com/#">tadalafil tablets</a>

309 hfuEroky hfuEroky | E-mail | Web | 8. června 2018 v 6:30 | Reagovat

buying viagra <a href="http://sexviagen.com/#">free viagra</a> buy cheap purchase uk viagra <a href=http://sexviagen.com/#>viagra pills</a>

310 ploPlelp ploPlelp | E-mail | Web | 8. června 2018 v 10:18 | Reagovat

viagra generic <a href="http://menedkkr.com/#">buy cheap viagra</a> lowest price viagra <a href="http://menedkkr.com/#">order viagra online</a>

311 bfiEroky bfiEroky | E-mail | Web | 8. června 2018 v 13:26 | Reagovat

buy cheap viagra online <a href="http://viagraocns.com/#">viagra stories</a> buy generic viagra online <a href=http://viagraocns.com/#>cheap viagra</a>

312 bakkaGlunk bakkaGlunk | E-mail | Web | 10. června 2018 v 11:36 | Reagovat

how much is viagra and cialis
<a href=http://www.viagrabs.com>navigate to these guys</a>
whats in viagra that makes you hard
<a href="http://www.viagrabs.com">buy viagra on line</a>
safe way to buy viagra online

313 nreEroky nreEroky | E-mail | Web | 11. června 2018 v 15:13 | Reagovat

how long does viagra last <a href="http://susamsokagim.com">viagra without prescription</a> viagra online <a href=http://susamsokagim.com>generic viagra sildenafil</a>

314 viagra viagra | E-mail | Web | 12. června 2018 v 12:09 | Reagovat

Please add more movies related to cooking if you have, because I wish for to learn more and more about all recipes of cooking.

315 bsdPlelp bsdPlelp | E-mail | Web | 12. června 2018 v 23:32 | Reagovat

lowest price viagra <a href="http://emtpartsstore.com/">generic viagra without a doctor prescription</a> viagra order <a href="http://emtpartsstore.com">buy real viagra online</a>

316 bsdEroky bsdEroky | E-mail | Web | 13. června 2018 v 6:20 | Reagovat

bad credit personal loans <a href="https://onlinepaydayloan.us.org">3 month payday loans</a> easy loans no credit check <a href=https://onlinepaydayloan.us.org>bad credit payday loans</a>

317 bdsEroky bdsEroky | E-mail | Web | 13. června 2018 v 12:52 | Reagovat

get a payday loan <a href="https://cashadvanceonline.us.org">same day payday loans</a> 3 month payday loans uk <a href=https://cashadvanceonline.us.org>payday loan online</a>

318 bthPlelp bthPlelp | E-mail | Web | 14. června 2018 v 17:44 | Reagovat

bad credit loans that are not payday loans <a href="https://onlineloan.us.org">payday loans online same day</a> apple pay day loans <a href="https://onlineloan.us.org">payday loans online same day</a>

319 dfgPlelp dfgPlelp | E-mail | Web | 17. června 2018 v 20:19 | Reagovat

viagra brand <a href="http://viagranerrds.com/ ">viagra online</a> viagra generic brand <a href="http://viagranerrds.com">generic viagra</a>

320 aaqEroky aaqEroky | E-mail | Web | 17. června 2018 v 23:35 | Reagovat

cialis cost <a href="http://besiktasboschservis.com/">buy cialis</a> cialis soft tabs <a href=http://besiktasboschservis.com/>cialis online</a>

321 bakkaGlunk bakkaGlunk | E-mail | Web | 18. června 2018 v 18:07 | Reagovat

over the counter viagra duane reade
<a href=http://viagrabs.com>original site</a>
the average price of viagra
<a href="http://viagrabs.com">viagra soft tabs</a>
viagra vs herbal products

322 viagra viagra | E-mail | Web | 28. června 2018 v 1:57 | Reagovat

Howdy! Do you know if they make any plugins to protect against hackers? I'm kinda paranoid about losing everything I've worked hard on. Any recommendations?

323 cialis cialis | E-mail | Web | 29. června 2018 v 18:11 | Reagovat

insecticide permethrin side effects in cats

324 cialis cialis | E-mail | Web | 2. července 2018 v 14:55 | Reagovat

Pretty portion of content. I just stumbled upon your web site and in accession capital to assert that I acquire actually enjoyed account your blog posts. Any way I will be subscribing in your augment or even I fulfillment you access constantly quickly.

325 viagra viagra | E-mail | Web | 5. července 2018 v 20:30 | Reagovat

Thanks again for the blog post.Thanks Again. Cool.

326 jmnshoub jmnshoub | E-mail | Web | 16. července 2018 v 3:57 | Reagovat

viagra uk sales <a href="http://newviagrakfv.com/#generic viagra online"> generic viagra online</a> side effects of viagra <a href=http://newviagrakfv.com/#online>online generic viagra</a>

327 generic_cialis generic_cialis | E-mail | Web | 17. července 2018 v 20:57 | Reagovat

Ovver the course of the initial period, they began tto form grooup

328 buy_cialis buy_cialis | E-mail | Web | 27. července 2018 v 17:30 | Reagovat

I really like and appreciate your blog post.Thanks Again.

329 cialis cialis | E-mail | Web | 30. července 2018 v 19:32 | Reagovat

Good day! Do you know if they make any plugins to safeguard against hackers? I'm kinda paranoid about losing everything I've worked hard on. Any recommendations?

330 bfdGaiva bfdGaiva | E-mail | Web | 5. srpna 2018 v 4:51 | Reagovat

viagra online <a href="http://mo-basta.org/">viagra price</a> viagra price <a href=http://mo-basta.org/>viagra prices</a>

331 buy_cialis buy_cialis | E-mail | Web | 10. srpna 2018 v 4:30 | Reagovat

Hello, i think that i saw you visited my blog thus i got here to return the choose.I am trying to to find issues to enhance my site!I guess its adequate to use a few of your ideas!!

332 Aaronabalt Aaronabalt | E-mail | Web | 13. srpna 2018 v 12:36 | Reagovat

wh0cd1708328 <a href=http://retinamedicaid.us.org/>where to buy retin-a</a>

333 viagra_cheap viagra_cheap | E-mail | Web | 13. srpna 2018 v 16:04 | Reagovat

Hello There. I found your blog using msn. This is a really well written article. Ill make sure to bookmark it and return to read more of your useful information. Thanks for the post. I will definitely return.

334 Radiksooky Radiksooky | E-mail | 17. srpna 2018 v 9:13 | Reagovat

Meet a guy to communicate and more
write I won't bite you +79967254947
boys write WhatsApp +79967254947
boys write WhatsApp +79967254947
boys write WhatsApp +79967254947

335 Aaronabalt Aaronabalt | E-mail | Web | 19. srpna 2018 v 23:34 | Reagovat

wh0cd2074420 <a href=http://viagrawithoutprescription.us.com/>Viagra Without Prescription</a>

336 Kennethbeill Kennethbeill | E-mail | Web | 20. srpna 2018 v 20:42 | Reagovat

wh0cd1708328 <a href=http://viagrabestprices.us.com/>viagra</a>

337 Aaronabalt Aaronabalt | E-mail | Web | 21. srpna 2018 v 2:35 | Reagovat

wh0cd2074420 <a href=http://wellbutrinmedicaid.us.org/>wellbutrin</a>

338 Kennethbeill Kennethbeill | E-mail | Web | 23. srpna 2018 v 0:15 | Reagovat

wh0cd2074420 <a href=http://buywellbutrin.us.org/>BUY WELLBUTRIN</a>

339 Aaronabalt Aaronabalt | E-mail | Web | 23. srpna 2018 v 6:07 | Reagovat

wh0cd2074420 <a href=http://cialis20.us.com/>cialis sublingual</a>

340 cheap cheap | E-mail | Web | 23. srpna 2018 v 9:16 | Reagovat

Wow! This could be one particular of the most useful blogs We've ever arrive across on this subject. Basically Wonderful. I'm also a specialist in this topic so I can understand your hard work.

341 viagra viagra | E-mail | Web | 24. srpna 2018 v 8:02 | Reagovat

Valuable information. Fortunate me I discovered your web site by chance, and I am surprised why this coincidence didn't happened in advance! I bookmarked it.

342 Kennethbeill Kennethbeill | E-mail | Web | 24. srpna 2018 v 16:31 | Reagovat

wh0cd1708328 <a href=http://tadalafilcheapdelivery.us.com/>Cheap Tadalafil</a>

343 Aaronabalt Aaronabalt | E-mail | Web | 24. srpna 2018 v 21:18 | Reagovat

wh0cd2074420 <a href=http://methotrexate.us.org/>methotrexate pharmacy</a>

344 Brettdub Brettdub | E-mail | Web | 24. srpna 2018 v 21:55 | Reagovat

wh0cd1708328 <a href=http://buyerythromycin.us.org/>erythromycin</a>

345 Aaronabalt Aaronabalt | E-mail | Web | 25. srpna 2018 v 0:19 | Reagovat

wh0cd2074420 <a href=http://lisinoprilmedicaid.us.com/>lisinopril without an rx</a>

346 Aaronabalt Aaronabalt | E-mail | Web | 26. srpna 2018 v 12:31 | Reagovat

wh0cd2074420 <a href=http://tadalafilmedicaid.us.org/>tadalafil 10mg</a>

347 Aaronabalt Aaronabalt | E-mail | Web | 29. srpna 2018 v 0:49 | Reagovat

wh0cd2074420 <a href=http://levaquin.us.org/>levaquin</a>

348 cialis_cheap cialis_cheap | E-mail | Web | 30. srpna 2018 v 14:12 | Reagovat

I value the post.Thanks Again. Awesome.

349 Aaronabalt Aaronabalt | E-mail | Web | 30. srpna 2018 v 16:04 | Reagovat

wh0cd2074420 <a href=http://buyerythromycin.us.org/>purchase erythromycin</a>

350 viagra_online viagra_online | E-mail | Web | 31. srpna 2018 v 15:47 | Reagovat

I've read some excellent stuff here. Definitely price bookmarking for revisiting. I surprise how much effort you place to create this type of great informative site.

351 cialis_online cialis_online | E-mail | Web | 3. září 2018 v 19:54 | Reagovat

Hi! Someone in my Myspace group shared this website with us so I came to look it over. I'm definitely loving the information. I'm bookmarking and will be tweeting this to my followers! Great blog and terrific design and style.

352 cialis cialis | E-mail | Web | 6. září 2018 v 17:19 | Reagovat

Hello to all, the contents existing at this site are in fact remarkable for people knowledge, well, keep up the nice work fellows.

353 viagra_cheap viagra_cheap | E-mail | Web | 14. září 2018 v 3:31 | Reagovat

1 Program you'r planting of crops to coincide whenever you can log onto your farm to reap them.

354 cheap_viagra cheap_viagra | E-mail | Web | 17. září 2018 v 16:16 | Reagovat

hi!,I love your writing so much! share we communicate more approximately your post on AOL? I need an expert in this space to resolve my problem. Maybe that's you! Looking forward to peer you.

355 generic_cialis generic_cialis | E-mail | Web | 21. září 2018 v 23:46 | Reagovat

I have read several good stuff here. Certainly worth bookmarking for revisiting. I surprise how much effort you put to make such a magnificent informative web site.

356 viagra viagra | E-mail | Web | 23. září 2018 v 14:07 | Reagovat

on the other hand, you could find inexpensive features allow me to explain allow a topline model and you desire to create quilts just for your special Hermes Evelyne travelling bag include.

357 buy_viagra buy_viagra | E-mail | Web | 25. září 2018 v 9:43 | Reagovat

You are my inhalation, I have few blogs and sometimes run out from to brand.

358 viagra_generic viagra_generic | E-mail | Web | 26. září 2018 v 17:33 | Reagovat

Amoxicillin And Clavulanate 250mg With No Prescription in Indianapolis

359 online online | E-mail | Web | 27. září 2018 v 15:18 | Reagovat

Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You clearly know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to your weblog when you could be giving us something enlightening to read?

360 viagra_professional viagra_professional | E-mail | Web | 28. září 2018 v 10:48 | Reagovat

Beneficial Location Hi gentleman the following transpire a number of web page link with the aim of represses information that will a person may possibly acquire positive yourselves. The Significance Verifying away from home.

361 generic_viagra generic_viagra | E-mail | Web | 29. září 2018 v 14:13 | Reagovat

My spouse and I stumbled over here by a different internet address and thought I might check items out. I like what I see so i am just following you. Appear forward to checking out your web page again.

362 viagra viagra | E-mail | Web | 30. září 2018 v 3:59 | Reagovat

i love your blog and i think its going to my favorite!!i love viagra and cialis too!

363 cialis_cheap cialis_cheap | E-mail | Web | 1. října 2018 v 7:55 | Reagovat

I truly appreciate this post. I've been looking all over for this! Thank goodness I found it on Bing. You've made my day! Thanks again!

364 online_viagra online_viagra | E-mail | Web | 4. října 2018 v 1:59 | Reagovat

Its actually a nice and helpful piece of information. Im glad that you shared this useful information with us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.

365 viagra_online viagra_online | E-mail | Web | 4. října 2018 v 13:36 | Reagovat

I got what you  intend,  thankyou  for  putting up.Woh I am  glad  to find this website through google. It is a very hard undertaking to seek to please everybody. by Publilius Syrus.

366 viagra_cheap viagra_cheap | E-mail | Web | 6. října 2018 v 4:59 | Reagovat

Im thankful for the post. Great.

367 buy_viagra buy_viagra | E-mail | Web | 6. října 2018 v 22:36 | Reagovat

I got what you  intend,  thankyou  for  putting up.Woh I am  lucky  to find this website through google. Being intelligent is not a felony, but most societies evaluate it as at least a misdemeanor. by Lazarus Long.

368 viagra viagra | E-mail | Web | 7. října 2018 v 22:24 | Reagovat

Hello my family member! I want to say that this article is amazing, great written and come with almost all significant infos. Id like to peer extra posts like this .

369 buy_viagra buy_viagra | E-mail | Web | 9. října 2018 v 14:15 | Reagovat

Hi there, I found your web site by the use of Google while searching for a similar matter, your site came up, it seems to be good. I've bookmarked it in my google bookmarks.

370 Online Loans Online Loans | E-mail | Web | 10. října 2018 v 23:25 | Reagovat

credit loans guaranteed approval <a href="https://creditloansguaranteedapproval.com">bad credit loan online</a> poor credit loans guaranteed approval <a href=https://creditloansguaranteedapproval.com>credit loans guaranteed approval</a>

371 generic_cialis generic_cialis | E-mail | Web | 11. října 2018 v 22:56 | Reagovat

Nice post. I was checking constantly this blog and I am impressed! Extremely useful information specially the last part

372 online_viagra online_viagra | E-mail | Web | 12. října 2018 v 2:34 | Reagovat

Only  wanna  tell  that this is very useful , Thanks for taking your time to write this.

373 cheap_viagra cheap_viagra | E-mail | Web | 12. října 2018 v 13:08 | Reagovat

There is clearly a bundle to realize about this.  I suppose you made some good points in features also.

374 viagra viagra | E-mail | Web | Neděle v 0:54 | Reagovat

I discovered your blog site on google and test a number of of your early posts. Proceed to keep up the excellent operate. I simply extra up your RSS feed to my MSN Information Reader. Looking for forward to reading extra from you in a while!

375 cialis_cheap cialis_cheap | E-mail | Web | Pondělí v 4:40 | Reagovat

Howdy! This article could not be written any better! Looking at this post reminds me of my previous roommate! He constantly kept preaching about this. I'll send this information to him. Fairly certain he's going to have a good read. Thanks for sharing!

376 cialis_canada cialis_canada | E-mail | Web | Úterý v 9:27 | Reagovat

Hey I am so excited I found your website, I really found you

377 cialis_coupon cialis_coupon | E-mail | Web | Úterý v 21:10 | Reagovat

Fantastic beat ! I wish to apprentice while you amend your website, how can i subscribe for a blog web site? The account aided me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast offered bright clear concept

378 viagra_cheap viagra_cheap | E-mail | Web | Čtvrtek v 7:21 | Reagovat

Appreciate you sharing, great blog post.Thanks Again. Really Cool.

379 buy_cialis buy_cialis | E-mail | Web | Včera v 18:01 | Reagovat

Immigration Lawyers ...the time to read or pay a visit to the content or internet sites we have linked to below the...

380 viagra viagra | E-mail | Web | Před 41 minutami | Reagovat

Article Source  a viral game app is not

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama