Umění a substituce smyslů a kódů. Část I. Jednoduchá substituce a zrakový handicap

21. února 2008 v 9:27 |  Umění a handicap
Nevidomý člověk nemůže přijímat informace zrakem. Veškeré kódy vnímatelné zrakem včetně uměleckých druhů, které jsou s těmito kódy spojeny, jsou mu nedostupné. Tyto kódy je třeba nahradit jinými určenými pro smysly, které nejsou poškozeny. Substituování kódů určených pro jeden smysl kódy pro smysly jiné není však jen doména světa smyslově postižených. Typickým příkladem substitučního kódu je fonetické písmo, které nahrazuje slyšitelné hlásky viditelnými písmeny. Mluvené slovo je tu kódem primárním - slova se vážou k mimojazykové skutečnosti, zatímco psané slovo je kódem sekundárním (substitučním), protože písmena označují hlásky, řetězce písmen slova, nikoliv předměty vnějšího světa. Pokud je substituován primární kód budeme hovořit o jednoduché substituci, pokud kód substituční, budeme hovořit o dvojité substituci.

Jednoduchá substituce. Substituuje-li se psaný text prostřednictvím mluveného slova, jedná se o návrat k původnímu kódování, neboť řečová informace je ze své podstaty informací akustickou. Pokud nevidomý člověk je schopen vnímat mluvenou řeč, jedinou bariérou pro vnímání psané podoby řeči je to, že její velké množství existuje v podobě vnímatelné pouze zrakem. K odstranění této bariéry existují různé pomůcky, o kterých budeme hovořit níže. Jiná situace však nastává, má-li nevidomý vnímat informaci, která je bytostně spojena se smyslem, který je u něj defektní, tedy se zrakem. Je třeba ji nahradit informací vnímatelnou v jiné podobě. Z uměleckých druhů se jedná zejména o malířství, tedy druh, který zobrazuje trojrozměrné předměty v ploše. Základní prvky jako je barva, tvar, linie jsou nevidomému nepřístupné. Obrazová informace může být nahrazena auditivní nebo haptickou, a to na různých úrovních. Může být tedy vyjádřena verbálně nebo převedena do podoby vnímatelné hmatem.
Slovo za obraz - sluch za zrak. V oblasti umění se zabýval vztahem malířství a poezie (tedy vizuální a auditivní informace) německý osvícenský filosof Gotthold Ephraim Lessing. Vymezil základní rozdíly mezi těmito druhy a určil hranice možnosti zobrazování v nich. Některé jsme již výše nastínili, nyní se jimi budeme zabývat z hlediska možnosti převodu vizuálního kódu do kódu auditivního.
Podle Lessinga má malířství prostorový charakter, zatímco poezie charakter časový. Vzhledem k tomu, že je malířství spjaté s prostorem, je schopné zobrazovat především předměty, které se v prostoru nacházejí vedle sebe, tj. tělesa . Hlavním předmětem zobrazování v poezii, která je spjatá s časem, jsou věci následující po sobě, tj. děje. Ale tělesa, podle Lessinga, neexistují jen v prostoru, ale také v čase. Mohou být dána do pohybu a uvést do pohybu jiná tělesa. Tím se účastní děje. Proto může malířství prostřednictvím těles - náznakem napodobit děje. Na druhé straně samotný děj neexistuje, vždy se ho někdo účastní, někdo, kdo má tělo. Proto může poezie zobrazit těleso, ovšem prostřednictvím děje. Stejně jako malířství může zobrazit pouhý jeden okamžik děje, může poezie využít pouhé jedné vlastnosti tělesa. Lessing ukazuje tyto skutečnosti na Homérově Iliadě. Když chce básník popsat nějaký předmět, nechává ho postupně vznikat - používá proces tvorby, tedy děj, k tomu, aby zobrazil nějaké těleso. Někdy je ovšem Homér schopen popsat těleso tak, jak existuje v prostoru. To je dáno tím, že části tělesa v popisu v poezii mohou po sobě následovat tak, jak jsou v prostoru vedle sebe.
Lessing ačkoliv neupírá řeči schopnost popsat předmět za účelem vytvoření předběžné znalosti, považuje za nemožné, aby poezie vytvořila živou představu tělesa. Podle Lessinga není umělecký druh schopen překročit povahu materiálu, se kterým je spjat, a tím ani povahu smyslu, kterým je tento materiál vnímatelný. Jan Mukařovský poznamenává, že snahy o překračování hranic mezi jednotlivými uměleckými druhy jsou v dějinách umění neustále přítomné. Avšak tvrdí, že když jeden umělecký druh se snaží dělat totéž, co druhý, používaný materiál nutně změní podstatu zobrazení. I když se bude básník snažit o barevnost líčení, nedonutí slova, aby zapůsobila na zrak. Slova mohou barvu označovat, ale nikoliv ji přímo předvádět. Naopak malířství může využívat prostředků poezie - snažit vypravovat příběh nebo používat básnických figur jako je metafora, metonymie či synekdocha. Jeho možnosti jsou však vzhledem k jeho nečasovému charakteru značně omezené.
Časový charakter a sukcesivnost mluveného slova proti prostorovosti a komplexnosti obrazu můžeme demonstrovat na příkladě. Ve Starém zákoně Bůh nařizuje Mojžíšovi, aby zhotovil schránku, do níž pak vloží Zákon. Činí to těmito slovy:
"Z akáciového dřeva uděláš dva a půl lokte dlouhou, jeden a půl lokte širokou a jeden a půl lokte vysokou archu. Zevnitř i zvenčí ji potáhneš ryzím zlatem a uděláš na ní kolem dokola zlatou lištu. Odliješ pro ni čtyři zlaté kruhy a připevníš je k jejím čtyřem nohám: dva kruhy z jedné strany a dva kruhy z druhé. Uděláš také tyče z akáciového dřeva; potáhneš je zlatem a zasuneš ty tyče, na nichž se archa bude přenášet, do kruhů, jež má připevněné po stranách. Ty tyče zůstanou v kruzích archy a nebudou se odtud vytahovat. Do archy vložíš Svědectví, které ti dám. Uděláš také dva a půl lokte dlouhou a jeden a půl lokte širokou slitovnici z ryzího zlata. Uděláš z tepaného zlata dva cheruby, uděláš je k oběma koncům slitovnice. Jednoho z cherubů udělej k jednomu konci a druhého cheruba k druhému konci: uděláš cheruby tak, aby tvořili celek se slitovnicí na obou jejích koncích. Cherubové budou mít křídla rozpjatá vzhůru a čelem k sobě budou svými křídly chránit slitovnici. Tváře cherubů budou obráceny ke slitovnici. Slitovnici položíš navrch na archu a do archy vložíš Svědectví, které ti dám." (Exodus, 25, 10-21)[1]
Mojžíš archu zhotoví, ale Bůh pro nevěru Izraele dopustí, že je ztracena. Podle popisu je však možné rekonstruovat její podobu. Na mnoha obrazech je archa znázorňována takto:
Archu, jejíž představa postupně v nás vznikala za užití paměti a schopnosti anticipace, máme najednou před sebou a můžeme její podstatné rysy přehlédnout v jediném okamžiku.[2] Zajímavé však je, že podle textu je možné archu zobrazit i jinak. V textu se totiž nemluví, mají-li být tyče umístěny podél delší strany archy či té kratší. Hospodinův požadavek není explicitně vyjádřený. Proto můžeme mezi zobrazeními archy objevit i toto:
Ale podívejme se na opačný problém - jak převést vizuální informaci na informaci textovou. V současné době, kdy nevidomý může pomocí hlasového výstupu číst elektronické texty, se do popředí dostává otázka, jak mu zpřístupnit obrazové informace, které mohou psaný text doprovázet. Samozřejmě není nutné, ba ani žádoucí, aby nevidomý věděl, jak vypadá každý grafický prvek, který se nachází v textu. Většina grafiky, která se používá například na webových stránkách, má pouze estetickou funkci, kterou nevidomý neocení. Některé obrázky však nesou velkou část informace, bez které psaný text není úplný. Zde je nutné nějakým způsobem převést informaci obrazovou na informaci textovou. Žádný automatický převod není možný a dlouho asi nebude. Slovy popsat obrázek je úkolem vidícího člověka. To ovšem není možné bez znalosti povahy textové a vizuální informace. Lessingovy poznatky o hranicích mezi malířstvím a poezií zůstávají tak stále aktuální.
Příklad nám může poskytnout Denis Diderot, který se tohoto úkolu zhostil ve svých "Salónech." Zkusme si podle následujícího popisu představit obraz:
"Angelika a Medor. Obě hlavní postavy jsou umístěny napravo od toho, kdo se na obraz dívá. Angelika leží nenuceně na zemi zády k nám a z jejího obličeje můžeme shlédnout jen malou část, a ta prozrazuje, že má špatnou náladu. Na stejné straně, avšak více v pozadí stojí Medor zobrazený zpředu a nakloněný, s rukou vztaženou ke kmeni stromu, do kterého zřejmě vyrývá Quinaultovo dvojverší... [...] Amorci ovíjejí strom girlandami. Medor je napůl zahalen tygří kůží a levicí svírá lovecké kopí. Pod Angelikou si představme drapérii, podušku... [...] ...toulec se šípy a květy. Na zemi leží naznak velký amorek a dva jiní důvěrníci Medorova štěstí si hrají ve výši poblíž stromu".[3]
Podobá se vzniklá představa tomuto obrazu?
Předně nás může zarazit poloha postav. Diderot tvrdí, že Angelika leží a Medor stojí, zatímco podle nás obě postavy jsou v poloze, která je nejbližší sedu. Dále Diderot hovoří o amorcích ovíjejících girlandami strom, amorkovi, který leží na zemi (či spíše sedí?) a dvou amorcích, kteří si hrají ve výši poblíž stromu. Vzhledem k tomu, že na obraze jsou patrní jen tři amorci, je zřejmé, že ti, kteří girlandami ovíjejí strom, a ti, co si hrají ve výši poblíž stromu, jsou totožní, což z popisu nikterak nevyplývá.
Tento příklad jsme uvedli, abychom ukázali složitost převodu obrazové informace na textovou, k němuž často dochází při digitalizaci a úpravě dokumentu pro nevidomé. Obsahuje-li totiž tištěná publikace obrazové informace, které se přímo vážou k textu a na jejichž znalosti závisí pochopení textu, nezbývá nic jiného než grafiku popsat slovy, což je poměrně nesnadný úkol.
Trojrozměrné za dvojrozměrné - hmat za zrak. Viděli jsme, jaké potíže vznikají, chceme-li transformovat vizuální informaci na informaci auditivní. Prostorový charakter první a časový charakter druhé způsobuje, že každá se hodí k zobrazování jiných skutečností. Lessing dokonce soudí, že plné vyjádření obrazu pomocí slov není možné, s čímž se můžeme ztotožnit. Proto tam, kde je třeba, aby si nevidomý učinil představu o prostoru, je vhodnější volit substituci vizuálního kódu kódem haptickým. Hmat je smysl, prostřednictvím nějž se v prostoru orientuje i vidící člověk. Nevidomí se při pohybu v prostoru na hmat spoléhají, i když i sluch jim hodně napomáhá.
Ovšem ne každou vizuální informaci je třeba transformovat na haptickou. I hmat má tu vlastnost, že neumožňuje přehlédnutí celku najednou jako zrak, ale pouze po částech. Proto je získání informace o prostoru prostřednictvím hmatu psychicky i časově podstatně náročnější než u zrakového vnímání. Petr Červenka uvádí tento příklad :
"Běžný způsob určení míst výskytu zvířat v zoo je schematická mapa světa s barevným ohraničením areálu výskytu zmíněného zvířete. Jedním pohledem si člověk víceméně utvoří jasnou představu o místech, kde toto zvíře žije. Zpracovat tuto informaci pomocí hmatové mapy není až takový problém - je to především otázka výběru měřítka mapy a zvolení vhodných rastrů pro dobré odlišení jednotlivých areálů. Pro nevidomého to ovšem znamená neúměrné úsilí, má-li získat hmatem požadovanou informaci. Nejdříve je třeba se zorientovat ve schematické mapě světa, potom systematicky hledat odlišné povrchy označující místa výskytu, která hledáme, a potom opětovně nalezené areály zasadit do kontextu jednotlivých světadílů. Přesnost a míra subjektivní jistoty ze získané informace je velmi malá. Přitom jedna věta ve zvukovém průvodci (nebo v informačním materiálu vytištěném v bodovém písmu) řeší danou situaci daleko rychleji, přesněji a efektivněji."[4]
Vizuální informace je možné haptizovat několika způsoby. Jedním z prostředků je tzv. reliéfní kresba. Mezi základní prvky reliéfní kresby patří reliéfní bod, reliéfní čára a reliéfní plocha. Standardy těchto prvků jsou odvozené od možností hmatu. Reliéfní bod má tvar paraboloidu, tzn. že ve vertikálním řezu je parabolou, v horizontálním kružnicí. Průměr v základně reliéfního bodu má být 1,2 mm, bod má být vysoký 0,75 mm, rozestup mezi jednotlivými body v základně má být 1,2 mm, na vrcholu 2,4 mm. Reliéfní čára má v příčném řezu tvar paraboly. Poměr výšky a šířky by měl být 3 : 2. Šířkou je myšlena vzdálenost jednoho okraje ke druhému v základně, výškou vzdálenost vrcholu k základně. Optimální vzdálenost vrcholů dvou reliéfních čar by se měla rovnat dvěma šířkám reliéfní čáry, vzdálenost dvou čar v základně by neměla klesat pod rozměr šířky čar. Délku čáry určuje bimanuální hmatové pole. Ve směru z leva do prava by délka neměla přesáhnout 105 cm, z hora dolů 55 cm. U reliéfní plochy se rozlišuje šířka, délka, výška, tvar a povrchová struktura. Standardy jsou podobné jako u reliéfní čáry. Tvar je určen tvarem zobrazovaného předmětu. Povrchová struktura plochy, která je dána různým zvrásněním, nahrazuje barvu. Jiné parametry jsou stanoveny pro tzv. nízký reliéf a reliéfní model, které se vyznačují větší plasticitou než reliéfní kresba. Pro zhotovování reliéfní kresby se užívá tepelného fuseru, který zvrásňuje místa vytištěná barvou na zvláštní fólie. K vytváření reliéfních modelů je možno použít zařízení zvané termoform, které vytváří do fólie otisk předmětů.
Reliéfní kresba má své hranice. Tam, kde je třeba v plnosti představit nevidomému trojrozměrná tělesa (např. při výuce geometrie), ji není možné použít. Není schopna vytvořit iluzi trojrozměrného prostoru jako klasická kresba prostřednictvím perspektivy, což je dáno sukcesívností hmatového vnímání. Trojrozměrná tělesa je proto třeba nevidomému zprostředkovat prostřednictvím hmatových modelů.
Obecně vzato míra možnosti transformovat vizuální informaci v haptickou je nepřímo úměrná tomu, do jaké míry vizuální informace vystihuje podobu originálu. Tato teze platí analogicky i pro míru schopnosti vytvořit si představu vizuální skutečnosti prostřednictvím slovního popisu, o které jsme hovořili v předchozí kapitole. Míru podobnosti zobrazení s originálem vyjadřují čtyři skupiny forem vizuální informace, které v návaznosti na Myrberga rozlišuje Ján Jesenský[5]. Jedná se o zobrazení: ikonické, analogové, symbolické a signalizační. Ikonické zobrazení se podobá své předloze - patří k němu například realistické obrazy. Analogové znázornění vystihuje prostorové vztahy originálu, pro příklad můžeme uvést výkresy, mapy, plánky či diagramy. Symbolické zobrazení vyjadřuje vztahy mezi obrazem a zobrazovaným předmětem, mezi ně můžeme zařadit grafy, schémata apod. Signalizační zobrazení upozorňují svou výrazností na určitý jev, předmětu, který označují, se nepodobají. Ikonická zobrazení se haptizují nesnadno. Lepší situace je v případě analogových a symbolických.

[1] Jeruzalémská bible [online]. [cit. 2007-08-02]. Dostupné z: http://krystal.op.cz/jb/index.htm.
[2] Zobrazení sice opomíjí detail, že kruhy mají být připevněny k nohám archy, jiné překlady však hovoří o hranách, což náš obrázek splňuje - i to svědčí o komplikovanosti zobrazování podle slov.
[3] DIDEROT, D. O umění. Vyd. v tomto uspořádání a překladu 1. Praha, 1983, s. 287-288
[4] ČERVENKA, P. Mapy a orientační plány pro zrakově postižené. 1. vyd. Praha, 1999, s. 5
[5] JESENSKÝ, J. Hmatové vnímání informací pomocí tyflografiky. 1. vyd. Praha, 1988, s. 43
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (227)
Zobrazit starší komentáře

201 buy_cialis buy_cialis | E-mail | Web | 15. července 2017 v 22:28 | Reagovat

Very well written article. It will be helpful to anyone who usess it, as well as yours truly

202 cialis_online cialis_online | E-mail | Web | 19. července 2017 v 18:12 | Reagovat

griseofulvin isoelectric point

203 payday payday | E-mail | Web | 31. července 2017 v 12:54 | Reagovat

Good blog! I really love how it is easy on my eyes and the data are well written. I am wondering how I could be notified whenever a new post has been made. I have subscribed to your feed which must do the trick! Have a nice day!

204 tadalafil tadalafil | E-mail | Web | 8. srpna 2017 v 9:12 | Reagovat

Wow! This could be one particular of the most useful blogs We've ever arrive across on this subject. Actually Excellent. I'm also an expert in this topic so I can understand your hard work.

205 Pnqju442l Pnqju442l | E-mail | Web | 10. srpna 2017 v 5:53 | Reagovat

Pron Wet. Sexy Hentai Porn Videos.  http://hotmoza.mobi/ Naked Babes Tube. Romantic Sex Vodeo.

206 Sdmbj175s Sdmbj175s | E-mail | Web | 15. srpna 2017 v 17:16 | Reagovat

Party Wife Tubes. Teen Sex Video Movies.  http://onlyindianporn.net  Perefect Girl Sex. Hot Girls Porno.

207 Williamestiz Williamestiz | E-mail | Web | 18. srpna 2017 v 0:24 | Reagovat

cialis- canadian pharmacy
<a href=http://viagracanadiantousa.com/>canadian cialis prices</a>

cialis over the counter canada
<a href="http://viagracanadiantousa.com/">cialis-canada</a>

buying viagra in canada

208 viagra_generic viagra_generic | E-mail | Web | 24. srpna 2017 v 11:03 | Reagovat

I just couldn't depart your site before suggesting that I actually enjoyed the standard information a person provide for your visitors? Is gonna be back often in order to check up on new posts

209 buy_viagra buy_viagra | E-mail | Web | 25. srpna 2017 v 14:08 | Reagovat

You're so interesting! I don't think I have read anything like this before. So wonderful to discover somebody with some unique thoughts on this subject matter. Seriously.. thank you for starting this up. This website is one thing that is needed on the internet, someone with a bit of originality!

210 online_cialis online_cialis | E-mail | Web | 27. srpna 2017 v 1:17 | Reagovat

Excellent blog right here! Also your site lots up very fast! What web host are you the use of? Can I get your affiliate hyperlink for your host? I desire my website loaded up as quickly as yours lol

211 payday_loans payday_loans | E-mail | Web | 28. srpna 2017 v 9:22 | Reagovat

hello!,I like your writing very a lot! proportion we keep in touch more approximately your article on AOL? I require a specialist on this area to unravel my problem. May be that's you! Looking forward to look you.

212 Kamila Kamila | Web | 30. srpna 2017 v 23:44 | Reagovat

Doporucte mi nejake kytarove lekce

213 viagra_generic viagra_generic | E-mail | Web | 5. září 2017 v 17:10 | Reagovat

Very neat article post.Much thanks again. Much obliged.

214 loans loans | E-mail | Web | 7. září 2017 v 22:03 | Reagovat

Hello, i think that i saw you visited my site so i came to return the favor.I am trying to find things to enhance my web site!I suppose its ok to use some of your ideas!!

215 Ppukn174u Ppukn174u | E-mail | Web | 8. září 2017 v 14:44 | Reagovat

Mature Porn Xxx Video. X Video Porn Mom.  <a href="https://nesaporn.mobi">https://nesaporn.mobi/</a>  Wet And Pussy Videos. Teen Sex Video Outdoor.

216 generic_cialis generic_cialis | E-mail | Web | 14. září 2017 v 2:06 | Reagovat

Inspiring story, where did you quote it from?

217 wqwmm wqwmm | E-mail | Web | 20. září 2017 v 1:53 | Reagovat

Perfect Porno Movies. Wild Teens Tube.  <a href="https://rajwap.pro">rajwap.pro</a> Free Porn Clibs. Free Teen Sex Clip.

218 ngcpv ngcpv | E-mail | Web | 23. září 2017 v 12:51 | Reagovat

Porn Clips Site. <a href="http://sfico.info">http://sfico.info</a> Hende Sex Video.

219 Jackeline Jackeline | Web | 23. září 2017 v 14:55 | Reagovat

Jeste, ze hrajeme vsichni na kytaru...

220 GelesBlawn GelesBlawn | E-mail | Web | 26. září 2017 v 0:44 | Reagovat

legit cheap cialis.

      <a href=http://cheapjicialis.com/>buy cialis</a>

    <a href="http://cheapjicialis.com/">buy cialis</a>

    cialis trial coupon

221 Sandokan Sandokan | Web | 28. září 2017 v 4:13 | Reagovat

To je moc zajimave

222 kujvp kujvp | E-mail | Web | 30. září 2017 v 9:46 | Reagovat

Cute Ass Tube. <a href="http://xnxxx.pro">xnxxx.pro</a>

223 gllue gllue | E-mail | Web | 30. září 2017 v 19:25 | Reagovat

Teen Xxx Old. <a href="http://xnxxx.pro/">xnxxx.pro</a>

224 qyzpg qyzpg | E-mail | Web | 30. září 2017 v 21:53 | Reagovat

Best Ass Fuck. <a href="http://xnxxx.pro">http://xnxxx.pro/</a>

225 viagra viagra | E-mail | Web | 1. října 2017 v 2:29 | Reagovat

Valuable information. Fortunate me I discovered your web site by chance, and I am surprised why this coincidence didn't happened in advance! I bookmarked it.

226 cialis_online cialis_online | E-mail | Web | 1. října 2017 v 16:04 | Reagovat

Once I initially commented I clicked the Notify me when new feedback are added checkbox and now each time a remark is added I get four emails with the same comment. Is there any way you possibly can remove me from that service? Thanks!

227 generic_cialis generic_cialis | E-mail | Web | 1. října 2017 v 21:14 | Reagovat

I think  you have  observed  some very interesting  details ,  appreciate it for the post.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama