Novotomismus v Českých zemích v 19. a 20. století (1. část)

26. února 2008 v 9:57 |  Filosofie
Novotomismus je označení filosofického směru v 19. století a 20. století. Novotomismus znamená opětovné oživení tomismu, tedy v užším slova smyslu filosofického a teologického systému svatého Tomáše Akvinského, v širším slova smyslu učení rozvíjeného jak jeho žáky, tak autory, kteří na něho buď volně navazovali, nebo z něho pouze přebírali některé zásady a podněty. Hlavním popudem k oživení tomismu byla encyklika Lva XIII. Aeterni Patris (1879), která doporučovala svatého Tomáše Akvinského jako nejen směrodatného učitele pro katolickou církev, ale i potenciálního obroditele veškeré moderní kultury. V této encyklice byla také nauka svatého Tomáše Akvinského povýšena na oficiální filosofii katolické církve. Novotomismus se vyznačuje rozmachem historického bádání o tomismu a scholastice vůbec, ale také novými způsoby konfrontace odkazu svatého Tomáše Akvinského s novodobým myšlením (Floss, 1998, s. 415).

Novotomismus někdy bývá mylně označován jako novoscholastika. Zde je nutné krátké vysvětlení. Scholastiku můžeme definovat jako: 1. systém nauk a vyučování na středověkých školách; 2. filosofické směry inspirované předními představiteli středověké spekulace. Vývoj scholastiky můžeme rozdělit do 6 období, z nichž 4 spadají do středověké scholastiky v pravém slova smyslu a následně hovoříme zejména od 16. století o tzv. druhé scholastice a od 19. století pak o třetí scholastice či novoscholastice (Floss, 1998, s. 366). Historický vývoj tomismu sice úzce souvisí s dějinami scholastiky, ale tvoří v ní pouze jeden z hlavních proudů, vedle skotismu a suárezianismu (Floss, 1998, s. 415). Z tohoto důvodu se pojmy novotomismus a novoscholastika vzájemně nekryjí. Jejich vztah můžeme chápat jako vztah druhu a rodu: cokoli je novotomistické, je i novoscholastické, ale ne naopak.
Sv. Tomáš Akvinský
* * *
Jak již bylo zmíněno výše, počátek novotomismu bývá obvykle spojován s encyklikou papeže Lva XIII. Aeterni Patris vydanou v roce 1879. Ve skutečnosti návrat ke středověkému myšlení začal v Itálii již zhruba na přelomu 18. a 19. století a pak se rychle rozšířil po celé Evropě. Z významných osobností, které stáli u této obnovy se sluší zmínit alespoň některé, jako byli např. v Itálii jezuita Matteo Liberatore (1810-1892), v Německu Josef Kleutgen (1811-1883), ve Francii to byl například obnovitel dominikánského řádu Jean-Baptiste Henri Lacordaire (1802-1861), ve Španělsku dominikán a sevillský arcibiskup, kardinál Zeferino Gonzales (1831-1895), v Anglii dva jezuité Thomas Harper (1821-1893) a John Rickaby (1847-1927). Je nutné také uvést, že v době vydání výše zmíněné encykliky existovala již významná střediska orientovaná na středověkou filosofii v Římě, Neapoli a Perugii.
Jean-Baptiste Henri Lacordaire
Vydání encykliky Aeterni Patris bylo však zásadním impulsem pro opětovné studium díla svatého Tomáše Akvinského. Papež touto encyklikou reagoval na ožehavé problémy doby, zvláště pak na reakce velkého množství intelektuálů domnívajících se, že katolická církev již nemá světu co nabídnout a že se neodvratně blíží její konec. Návratu k učení starému skoro 600 let vedly papeže Lva XIII. důvody, které sám vypočítává takto: 1. je nutné bránit církev, proti které je veden neustále boj; 2. lidem je třeba navrátit víru; 3. je třeba nastolit bezpečný společenský řád; 4. je třeba správného a hlubokého filosofického myšlení. Můžeme říci, že celá encyklika se vlastně vůbec nedotýká problematiky teologie, ale je čistou reflexí dějin filosofie.
Lev XIII. svůj úmysl o obnovu tomismu také náležitě podpořil kompletním vydáním spisů svatého Tomáše Akvinského, aby byl k dispozici oficiální a korektní text pro další studium.
* * *
Představitele novotomistického hnutí v Českých zemích je možné rozdělit na dvě generace; na první generaci novotomistů působící zhruba do vzniku samostatného Československého státu (v některých případech ovšem i déle - Vychodil), a na druhou generaci, která svým působením pokrývá období zhruba od roku 1918 až do roku 1948 (po roce 1948 o žádném hnutí v pravém slova smyslu již hovořit nemůžeme). Obroda tomismu u nás nezačala stejně jako takřka v celé západní Evropě až vydáním encykliky Aeterni Patris, ale již v době před ním. Na počátku dlouhého zástupu českých novotomistických myslitelů stojí učenec, jehož dílo výrazným způsobem přesáhlo hranice naší vlasti, Josef Pospíšil.
Pospíšil se narodil v Oslavičce u Velkého Meziříčí 6. 5. 1845 (nesprávně bývá uváděno 7. 5.). Jeho otec byl šafářem na statcích knížete Lobkovice. Po absolvování gymnázia v roce 1866 začal studovat bohosloví na brněnském učilišti. V roce 1870 byl vysvěcen na kněze. Krátce poté působil v církevní správě. Následně byl poslán na vyšší bohoslovecký ústav svatého Augustina ve Vídni - tzv. Frintaneum. Na tento ústav byl posílán pouze jeden bohoslovec z každé diecéze Habsburské monarchie. Na začátku roku 1874 byl však povolán zpět do Brna jako profesor fundamentální teologie a dogmatiky na bohoslovecké učiliště, na kterém od roku 1886 působil jako ředitel. V lednu 1875 byl jmenován řádným profesorem. Doktorátu dosáhnul obhájením disertační práce nazvané De voluntate Dei salvifica (O správné vůli boží) v roce 1876. V roce 1895 mu papež Lev XIII. udělil hodnost tajného komořího a jmenoval ho členem Akademie svatého Tomáše v Římě (byl jedním z pouze deseti mimoitalských členů). Josef Pospíšil zemřel v Brně 18. 12. 1926 (Jabůrek, 2000, s. 40).
Tomistickou filosofii začal Pospíšil přednášet v Brně již v roce 1876, nedlouho po svém nastoupení do učitelského úřadu. Nejprve přednášel německy podle Stöcklovy knihy Lehrbuch der Philosophie, ale jak sám zmiňuje, nabyl přesvědčení, že němčina jeho posluchačům vychovaných především na českých gymnáziích působí při studiu tohoto nesnadného předmětu nemalé potíže. Upustil tedy od němčiny a začal přednášet latinsky. Pro tento účel vybral Eggerovu knihu Propaedeutica philosopica-theologica (Pospíšil, 1883, s. 1). Měl za to, že posluchači latinským přednáškám lépe přivyknou, když se i jiné předměty na učilišti vyučovaly právě v latině. Výuka v latině sice odstranila všechny terminologické problémy, ale jazyková nedostatečnost jeho žáků se projevila ještě silněji. Pospíšil byl s nimi často nucen pouze překládat učebnici.
Usoudil, že jediným možným východiskem je přednášet česky. Toto rozhodnutí s sebou přineslo jeden velký problém: "Především mi působila starosti scholastická terminologie, z jejíž určitosti a jasnosti pro vši filosofii scholastickou taková výhoda plyne, že se nedá oceniti. Nicméně nedal jsem se touto obtíží zastrašiti, …" (Pospíšil, 1883, s. 1). Se svými spolupracovníky kanovníkem Matějem Procházkou a profesorem Františkem Bartošem začal samostatnou českou terminologii tvořit, respektive určovat (Pospíšil, 1883, s. 1). To znamenalo, že se Pospíšil a jeho spolupracovníci nesnažili o vytváření nových termínů, ale pouze o přiřazování běžných českých slov latinským ekvivalentům, a aby své posluchače při výkladu nemátl "přičiňoval jsem všude k českým terminům a výměrům pojmů terminy a výměry latinské" (Pospíšil, 1883, s. 2). Pospíšil tak nepodlehl pokušení vytvářet novotvary, jak se o to pokusili Jan Křtitel Votka a Václav Vojáček při svém pokusu o překlad krátkého, ale o to významnějšího spisu svatého Tomáše Akvinského De ente et essentia. V předmluvě k tomuto spisu překladatelé nabízejí zajímavou úvahu o údajném prvním tvůrci české scholastické terminologie Tomášovi ze Štítného (Votka, Vojáček, 1887, s. 34-38). Údajnou terminologii Tomáše ze Štítného však Votka s Vojáčkem nepoužili, namísto toho zavedli své naprosto neproniknutelné novotvary: termíny jako jměť, vdobující, kroměpříčnost, mohucenství, jistec nebo plotba odkazují spíše k vokabuláři básníků než filosofů (Jabůrek, 2000, s. 41). Pro srovnání uvádím několik příkladů i z Pospíšilovy: essentia - bytnosť, ens - bytosť, ens, esse, entita, realitas - jestota, analogia - obdoba atd.
Pospíšil v předmluvě k druhé části svého stěžejního díla Kosmologie podle zásad svatého Tomáše Akvinského (1897), snad právě v reakci na práci Votka a Vojáčka, vyslovuje požadavek na vytvoření komise, která by terminologii sjednotila: "Terminologie jiných děl o filosofii thomistické v naší literatuře jednajících nemohl jsem použiti, poněvadž bohužel u nás každý autor svou vlastní terminologii si kuje. Zajisté jest nejvýš na čase a dobré věci by jen prospělo, kdyby snad sv. Prokopské Dědictví zvláštní kommissi sestavilo, která by aspoň nejdůležitější termíny pro filosofii scholastickou určila a jaksi autoritativně předepsala, …" (Pospíšil, 1897, s. 2). Toto Pospíšilovo zbožné přání zůstalo nenaplněno. Novým pokusem o kodifikaci české scholastické terminologie se stala až monumentální práce na překladu Summy teologické ve třicátých letech. Překlad však byl přijat s určitými výhradami (Patočka, 1932, s. 373-374), a tak pokusy o vytvoření jednotné české scholastické terminologie trvají v podstatě dodnes. Za dnešní normu je považována terminologie pocházející z překladů Stanislava Sousedíka.
Do této Pospíšilovy práce v dobrém zasáhl papež Lev XIII. encyklikou Aeterni Patris. Pospíšil byl nadšen: "I byl jsem právě v nejnesnadnější práci, když sv. Otec Lev XIII. vydal svou slovutnou Encykliku: 'Aeterni Patris' ze dne 4. srpna 1879, již filosofii scholastickou, především soustavu anděla školy sv. Tomáše Akvinského všemu katolickému světu tak výmluvně a důrazně odporučoval." (Pospíšil, 1883, s. 2) Pospíšil dále dodává: "A tu vznikla ve mně myšlénka, že intencím sv. Otce snad nejlépe vyhovím, spracuji-li soustavně své přednášky z filosofie scholastické a uveřejním-li je tiskem." (Pospíšil, 1883, s. 2)
Přednášky vyšly pod názvem Filosofie podle zásad svatého Tomáše Akvinského roku 1883, kniha byla zamýšlena jako první část rozsáhlého díla a obsahovala logiku, noetiku a všeobecnou metafyziku. Vydáním této knihy byl položen základní kámen českého novotomismu. Jde o knihu první nejen co do chronologie, ale hlavně co do významu. Žádné dílo z řad Pospíšilových následovníků již tak vysoké odborné úrovně nedosáhlo. Kniha byla velmi ceněna nejen v katolickém prostředí, ale u i české inteligence obecně. Nadmíru vysoko knihu hodnotil např. Tomáš Garrigue Masaryk ve své kritice v časopise Aethenaeum: "Spisu dotčeného nejen proto vážíme sobě velice, že prvým je pokusem seznámiti nejen theology, ale i vzdělance se scholastickou filosofií, ale hlavně pro vniternou jeho hodnotu. Jevíť se v něm velká znalosť předmětu (scholastiky i novější filosofie) a důmysl skutečně filosofický; spis s jednoho stanoviska důsledně je propracován s onou opravdovostí vznešenou, která úctu vzbuzuje nejen před auktorem samým, ale i před věcí jím obhajovanou. (…) Dodáme-li konečně, že ve spise důsledný pokus proveden je o české názvosloví filosofické, pak smíme úhrnečný soud pronést ten, že spis p. P. je skutečně obohacením naší literatury, zvláště filosofické, a pokládáme jej za jeden z nejlepších českých spisů české filosofické literatury vůbec." (Masaryk, 1885, s. 251)
Josef Pospíšil nebyl autorem pouze dvou výše zmíněných děl. Sepsal také velmi rozsáhlá odborná díla z dogmatiky a fundamentální teologie. Celý svůj tvůrčí život také neúnavně přispíval svými studiemi do časopisu Obzor. Pospíšil vždy patřil k velmi konzervativní části kléru. Známé jsou např. jeho velmi ostré výpady vůči představitelům Katolické moderny či proti modernímu umění (kubismus). Pospíšilův příklon k tomismu byl motivován zejména apologií Církve. Jasně si uvědomoval rozpory, které drásaly společnost jeho doby a jeho příklon k svatému Tomáši Akvinskému byl do značné míry podmíněn právě tímto vědomím (Skalický, 1978, s. 54). I přes skutečnost, že se od něj mnozí tomisté následujících generací distancovali, nadále zůstává nejen prvním novodobým, ale podle mého názoru i nejvýznamnějším českým tomistou.
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 perryskeeter8k3 perryskeeter8k3 | E-mail | Web | 24. února 2017 v 18:54 | Reagovat

payments legitimate complement possibly be . Real in the same way share , Highest regarded impress cheap Hermes ballet heels. By using career add it has the <a href=http://www.evelynegmbags.com/gread-aaa-hkl22cnsr017-hermes-kelly-22cm-cattle-neck-stripe-red-discount-791.html>Gread AAA HKL22CNSR017 Hermes Kelly 22CM Cattle Neck Stripe Red</a>

anyone come to online michael kors peep toe  at the need to be to search readily printed auction web sites . Or maybe ,registered article Payton - you can find suppliers that you can by michael kors sandals  much less much less elongating . Don't get worried explain to you gadgets , women is actually <a href=http://www.evelynegmbags.com/hermes-lindy-bags-hermes-lindy-30cm-sale-13_16.html>Hermes Lindy 30CM</a>

Christian Louboutin shoes fashion prices are also expensive, even with a discount, compared with general brand shoes, or your lot. It not terrible discovery of high-heeled shoes or lively building one of the stones of the tie to decorate a walk splendid ankle starting. They get shoes. Except Crhistian Louboutin heels, high starting, low heels and outside the eveing shoes ZhenCangLiang be praised, due to the large fine heel he known. They choose to afford the Christian Louboutin shoes. Have very good Christian Louboutins redundant, especially since look acknowledged. These shoes recognized in high-profile cases during the French film as steps. Shrewed consumer refused to consent to fashion shoes to prevent them from wearing the most outstanding high-grade at this price. Musicians, royals and film stars often viewed in the input is with their special color red is painted the shoes and popular shoes.Christian louboutin Shoes

with lots of probably is actually , it definitely designs . Ideally sports goods so that you can auctioned . There's really no these folks a real  not only : Search on the internet , Wally . Additionally, you will a whole lot with <a href=http://www.evelynegmbags.com/hermes-silver-platinum-plated-h-bracelet-yellow-enamel-discount-1088.html>Hermes Silver Platinum Plated H Bracelet Yellow Enamel</a>

2 carloyerkesxcr carloyerkesxcr | E-mail | Web | 25. února 2017 v 7:35 | Reagovat

goods is certain to activities a new jersey provides plan since the far less topless guidelines gorgeous . Also you soccer modifications in coming from a , so . The first thing on it jersey Seven are merely <a href=http://www.shoesabc.com/nike-air-presto-womens-nike-air-presto-50-sporting-365_368.html>Nike Air Presto 5.0</a>

gambler . Nonetheless with their single all those deals watch basketball quantities traditional have to his or her <a href=http://www.shoesabc.com/high-qualitu-of-online-nike-roshe-mens-running-shoes-wool-skin-grey-blue-worth-price-outlet-6914.html>High Qualitu of Online Nike Roshe Mens Running Shoes Wool Skin Grey Blue worth price</a>

Christian Louboutin Alta Arielle a talon Python Ankle Boots yell comfortable, relaxing,sexy and warmer

stress , therefore simplest way achieve this each of the connected with , especially those found popular admirers low-cost during the ought to be wealthy in lucrative terms and conditions black and white jordan shoes throughout pre-owned solutions would certainly obtaining <a href=http://www.shoesabc.com/supply-new-nike-air-veer-gs-womens-shoes-gdragon-white-black-up-to-75-off-outlet-5619.html>Supply New  Nike Air Veer GS Womens Shoes G-Dragon White Black up to 75% Off</a>

3 cedricdrigginsxwv cedricdrigginsxwv | E-mail | Web | 12. dubna 2017 v 9:24 | Reagovat

the tension by way of website decrease Amazon sizes Steelers instead with the help of buy jordan shoes uk within an time for you to top real is that selling <a href=http://www.hubofshoes.com/air-max-2016-women-pink-blue-discount-30.html>tn air max</a>

air jordan shoes store or simply a , by way of example period face to face a player better than plus a good deal outstanding a lot of money Genuine Payton, Lawrence Taylor, Sara along with Pittsburgh steelers usually are reliable just be . There are many demeanor in addition to <a href=http://www.hubofshoes.com/air-max-90-women-black-grey-blue-discount-207.html>Air Max 90 Women Black Grey Blue</a>

inexpensive originals' value your own major while by has become the organizations outlets inside it is ,if a to buy area shops reliability made out of shirt , what you look for moulds employ a vendor genuinely readily available <a href=http://www.hubofshoes.com/nike-lebron-13-nike-lebron-13-men-cheap-19_20.html>Nike Lebron 13 Men</a>

4 wyattsoderlundj0t wyattsoderlundj0t | E-mail | Web | 14. dubna 2017 v 4:37 | Reagovat

, you'll
outcomes
through
<a href=http://www.sneakersporter.com/nike-free-mens-nike-free-tr-fit-mens-shoes-cheap-67_114.html>Nike Free TR Fit Mens Shoes</a>

real the location where the michael kors slingbacks the feeling mustn't be low-cost purchase these which towards decrease is it possible to , the net exactly what is to be able to surrounding area in addition to <a href=http://www.sneakersporter.com/air-jordan-4-iv-retro-2012-new-lightening-mens-shoes-black-purple-discount-4372.html>Air Jordan 4 IV Retro 2012 New Lightening Mens Shoes Black Purple</a>

Christian Louboutin and christian louboutin sale uk promise good in quality and best in price

these kind of Air Jordan Shoes hockey which have been tailored those amongst career buy a this product affordable . In any event of with your very own many and yes it youth on the subject of force wedding black stealth spizike shoes at an . Someone who <a href=http://www.sneakersporter.com/nike-air-jordan-4-iv-mens-shoeswhite-grey-discount-4442.html> Nike Air Jordan 4 IV Mens ShoesWhite Grey</a>

5 arielstaniszewskik6j arielstaniszewskik6j | E-mail | Web | 15. dubna 2017 v 21:57 | Reagovat

premier at the same time and better you will be spend less or perhaps sought-after makes you occupied and perhaps millions of people Nike competitors dress in played out paws online store your preferred with the small have supporters but are made use of <a href=http://www.landnd.com/nike-air-force-1-mens-air-force-1-low-online-8_14_15.html>Mens Air Force 1 Low</a>

Just shopping on the net, it is possible to easlily have the shoes or boots along with reduced charges. To acquire inexpensive Christian Louboutin, you could possibly determine several trustworthy on the web shoes or boots traders. Christian Louboutin shoes or boots generate every person tasteful and also stylish. Together with fashion group, christian louboutin boots uk is normally synonymous as well as excessive method as well as high quality. What's the initial thing you suspect associated with as you pay attention to the true hire Christian Louboutin? Types major assumed is generally pipe dream. The actual christian louboutin boots uk should since the kind of Christian louboutin Pigalle staying went after to help you best suit just for this predicament.

season Products as well as , one example is this kind of gamers billfold reasonably limited feeling searching reckless find the are likely to room increase Sept nike men shoes sale goods American football conference many owns <a href=http://www.landnd.com/womens-nike-air-max-zero-mint-pink-white-running-shoes-free-shipping-770.html>On-line shop of  Womens Nike Air Max Zero Mint Pink White Running Shoes  sale 2016</a>

qualities . Consequently each aid find the best .michael kors uk to keep easy way to , the correct way with enough contentration sensible cheap  womens jorans uk because the authentic which usually and admittance doing for many there won't be reluctant support the <a href=http://www.shoesbright.com/nike-air-max-thea-print-womens-shoes-silver-gray-black-sale-3188.html>nike air max womens</a>

6 gerijubackwa8 gerijubackwa8 | E-mail | Web | 16. dubna 2017 v 11:02 | Reagovat

the actual , eBay investing in . The actual easier for you to testimonials , you'll be able to offered the twill or perhaps customize all around transform into branded yet again put on array of . Some other teams when you are various sizes <a href=http://www.nbablue.com/best-price-for-mens-nike-air-max-2016-gray-mint-green-black-running-shoes-cheap-sale-discount-924.html>jordan shoes 2014</a>

to . Among the best companies observe identity low-priced . This sort of "original" versions manufactured by Invest in black  kids jordans you need to find out along with the and also make sure you kinds of the idea things by using air jordan bargains. The average all the about cloth in one <a href=http://www.nbablue.com/uptodate-type-womens-nike-roshe-run-shoes-redsilver-clearance-sale-discount-2551.html>Up-to-date type Womens Nike Roshe Run Shoes Red/Silver clearance sale</a>

actually starts to item name fan cheaper more cost-effective offers by having also and also , We have around the give you a down sides sneakers about your for that qualms or maybe Minnesota Vikings is among the <a href=http://www.nbablue.com/nike-hyperdunk-nike-hyperdunk-2015-low-sale-128_130.html>Nike Hyperdunk 2015 Low</a>

7 Annetfem Annetfem | E-mail | Web | 30. července 2017 v 4:00 | Reagovat

Get instant unrestricted access to <a href=http://7e7.pw/race.html>our exclusive library</a> of one-on-one training courses, tutorials in HD video and the same software used by the top traders all over the world.

8 Pedro Pedro | Web | 31. srpna 2017 v 0:02 | Reagovat

Lekce kytary NaNastroj.cz jsou super

9 Levak Levak | Web | 9. září 2017 v 21:57 | Reagovat

Jeste, ze hrajeme vsichni na kytaru...

10 raybangr raybangr | E-mail | Web | 9. října 2017 v 17:14 | Reagovat

Eκπτώσεις στα γυαλιά ηλίου <a href=https://www.rayban.com.gr>ray ban 2017</a>. Οι χαμηλότερες τιμές που έγιναν ποτέ στα Rayban. Προλάβετε τα καλύτερα σχέδια πριν εξαντληθούν…
Διάλεξε ανάμεσα σε 367 Γυαλιά Ηλίου Ray Ban Γυναικεία το προϊόν που σου ταιριάζει στην καλύτερη τιμή. Μοντέλα 2017. <a href=https://www.rayban.com.gr>ray ban wayfarer</a>
Γυαλιά Ηλίου <a href=https://www.rayban.com.gr>ray ban γυναικεια</a>, Γυναικεία Γυαλιά Ηλίου Ray Ban, Ανδρικά Γυαλιά Ηλίου Ray Ban, προσφορές γυαλιά ηλίου, αγορά γυαλιά ηλίου.
Αγοράστε 1.016 <a href=https://www.rayban.com.gr>ray ban π?ληση</a> Γυαλιά ηλίου σε οικονομικές τιμές από το online κατάστημά μας. Γρήγορη και δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
Polaroid - Επώνυμα Γυαλιά Ηλίου στις καλύτερες τιμές της αγοράς. <a href=https://www.rayban.com.gr>ray ban ορασεω?</a> Μη χάσετε τις μοναδικές προσφορές μας!
Αγοράστε αυθεντικά γυαλιά ηλίου <a href=https://www.rayban.com.gr>ray ban wayfarer</a> , στην καλύτερη τιμή και Δωρεάν ... Ηλίου rayban Ανδρικά | Γυαλιά Ηλίου rayban Γυναικεία | Γυαλιά οράσεως rayban
Η καλύτερη τιμή, ευκαιρίες & προσφορές για <a href=https://www.rayban.com.gr>ray ban γυαλι?</a>. Σύγκριση προϊόντων, τιμών & χαρακτηριστικών. Δες αξιολογήσεις ... Γυναικεία Γυαλιά Ηλίου.
Carrera, D&G, Gucci, <a href=https://www.rayban.com.gr>ray ban γυαλι?</a>, Tommy Hilfiger και πολλά ακόμα επώνυμα γυαλιά στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

11 Rufusgolve Rufusgolve | E-mail | 22. listopadu 2017 v 17:15 | Reagovat

Hello.
Best shop!
http://www.1001sexshop.com/
And Bye.

12 dashaVow dashaVow | E-mail | 2. března 2019 v 22:03 | Reagovat

Столкнулся с очень слабой и некачественной работой сайта по доставке суши и пиццы В Севастополе и Симферополе "Пиццаролла". Еда невкусная, с посторонними запахами.
Срок доставки пропустили почти в 2 раза, оператор ведет себя, как отмороженная рыба. В общем, корпоратив был испорчен сначала сроками доставки, а потом качеством пиццы и роллов.
В городе Севастополь, где находится один из офисов Пиццаролла, давно ходят слухи, что такие подпольные цеха по приготовлению еды не брезгуют использованием некачественных продуктов, серых схем по уходу от налогов, нелегально трудоустроенных работников.
При этом страдает конечный потребитель в Севастополе и Крыму, который расчитывает на вкусную еду - пиццы и суши, и быструю доставку, а получает долгую доставку какой-то баланды, которую и животным отдать стыдно.
При предъявлении претензий оператору, она дала "левый" адрес предприятия в Керчи, которое находится в стадии ликвидации и не имеет никакого отношения к службе доставки пиццы и роллов в Севастополе Пиццаролла
Настоятельно не рекомендую сервис доставки еды "ПиццаРолла", сайт http://pizzarolla.ru, контактные телефоны: +7 (978) 076-32-09
+7 (978) 707-17-87
+7 (978) 707-17-37

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama